An­te Ram­ljak Na ra­čun sje­lo pr­vih 100 mi­li­ju­na eura no­vog kre­di­ta, po­li­ce Kon­zu­ma opet pu­ne

Vi­šku tr­go­va­ca Ram­ljak obe­ća­va “bez­bo­lan” ot­kaz: po­sao će im bi­ti po­nu­đen u dru­gim tvrt­ka­ma kon­cer­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak ZA­GREB I ove go­di­ne Le­do je na tr­ži­šte pla­si­rao oko 20 no­vih sla­do­le­da

Po­ten­ci­jal­ni kre­di­to­ri mo­gu se ja­vi­ti do kra­ja lip­nja – ka­že po­vje­re­nik An­te Ram­ljak po­zi­va­ju­ći još jed­nom ru­ski Sber­bank da se pri­dru­ži Uto­rak je, de­vet sa­ti. Po­či­nje pr­vi sas­ta­nak ko­or­di­na­cij­ske sku­pi­ne for­mi­ra­ne proš­li tje­dan na ko­jem sje­de kon­zul­tan­ti iz Alix Part­ner­sa, iz­van­red­ni po­vje­re­nik An­te Ram­ljak, di­rek­to­ri Kon­zu­ma i Mer­ca­to­ra Slav­ko Le­dić i To­mis­lav Čiz­mić, po­seb­ni sa­vjet­nik za po­ljo­pri­vre­du Vla­do Čon­dić Ga­li­ni­čić, no­vi fi­nan­cij­ski Vla­di­mir Boš­njak… Me­đu nji­ma je i Zvo­ni­mir Mr­šić, biv­ši čel­nik Po­drav­ke, a od ne­ki dan sa­vjet­nik za pos­lov­nu gru­pu hra­na u Agro­ko­ru. Go­vo­ri se o pla­no­vi­ma ra­da, ka­ko što br­že i jed­nos­tav­ni­je us­pos­ta­vi­ti sus­tav re­do­vi­tog iz­vje­šta­va­nja i pra­će­nja re­zul­ta­ta kom­pa­ni­ja, ko­ji do sa­da – ne­vje­ro­jat­no ali is­ti­ni­to – ni­je pos­to­jao. Ope­ra­tiv­ni dio pos­lo­va­nja važ­na je te­ma. Ras­prav­lja se ka­ko po­ve­ća­ti vri­jed­nost kom­pa­ni­ja, ka­ko ili dig­nu­ti efi­kas­nost ili op­ti­mi­zi­ra­ti pos­lo­va­nje da bi bi­le sprem­ne za pro­da­ju. No o to­me ne­će od­lu­či­va­ti ti lju­di sa sas­ta­na­ka, ne­go će vlas­nič­ke od­lu­ke bi­ti pred­met na­god­be vje­rov­ni­ka. Jez­gra Agro- ko­ra – Kon­zum – osje­tit će pr­vi naj­ve­će pro­mje­ne i ta­mo res­truk­tu­ri­ra­nje po­či­nje br­zo kroz sma­nje­nje bro­ja tr­go­vi­na, pa i bro­ja rad­ni­ka, ali i do­go­va­ra­nje ni­že ci­je­ne naj­ma. Opet je cilj vra­ti­ti po­vje­re­nje do­bav­lja­ča i ku­pa­ca.

Sla­do­le­di u vi­še slo­je­va

Iz­van­red­ni po­vje­re­nik od­lu­čio je sto­ga vi­dje­ti ka­ko iz­gle­da no­va sli­ka Kon­zu­mo­vih tr­go­vi­na, kao i skla­di­šte Kon­zu­ma na za­gre­bač­kom Žit­nja­ku. To se skla­di­šte pros­ti­re na oko 65.000 če­tvor­nih me­ta­ra. Ono ve­će, od oko 80.000 če­tvor­nih me­ta­ra za ops­kr­bu ju­ga Hr­vat­ske, na­la­zi se u Du­go­po­lju. Zas­to­ja u dos­ta­vi vi­še ne­ma, ka­mi­oni se na par­ki­ra­li­štu iz­mje­nju­ju, si­ro­vi­ne se pu­ne... U Su­per Kon­zu­mu u Vu­ko­var­skoj, a is­ta je si­tu­aci­ja i u dru­gim tr­go­vi­na­ma, vi­še ne­ma praz­nih po­li­ca, na­pu­ni­li su ih i pro­izvo­di stra­nih kom­pa­ni­ja po­put Co­ca Co­le. Ve­lik broj tih kom­pa­ni­ja tra­žio je do­ne­dav­no avan­s­no pla­ća­nje pa Kon­zum ni­je mo­gao pre­uze­ti že­lje­nu ko­li­či­nu ro­be zbog ma­njeg pri­lje­va nov­ca i skra­će­nih ro­ko­va pla­ća­nja u od­no­su na pri­jaš­nju prak­su Agro­ko­ra. Ve­ći­na vi­še ne tra­ži avan­s­no pla­ća­nje, a ro­bu dos­tav­lja­ju jer, bez ob­zi­ra na to što su i oni ve­li­ki, pad is­po­ru­ke Kon­zu­ma osje­tio se i u nji­ho­vim fi­nan­ci­ja­ma. Ram­ljak i čel­ni čo­vjek Kon­zu­ma Slav­ko Le­dić ka­žu da su re­zul­ta­ti vid­lji­vi i u broj­ka­ma. – Još proš­li tje­dan pri­ho­di su po­ras­li u Kon­zu­mu, a u od­no­su na la­ni raz­li­ka u pro­me­tu se sma­nju-

je pa, umjes­to ne­što vi­še od 10 pos­to pa­da, sa­da je na oko 6,5 pos­to ma­njim ra­zi­na­ma. Bit će­mo za­do­volj­ni ako se do kra­ja go­di­ne iz­jed­na­či s lanj­skom go­di­nom. No bit­ni­je mje­ri­lo us­pješ­nos­ti bit će nam ope­ra­tiv­na do­bit, a cilj je ima­ti EBITDA mar­žu na ra­zi­ni od pet pos­to – ka­že Ram­ljak, a is­ti cilj is­tak­nuo je i ne­što kas­ni­je na sas­tan­ku s di­rek­to­ri­ma Kon­zu­ma. Le­dić nam objaš­nja­va da će Kon­zum ču­va­ti ra­zi­nu kva­li­te­te us­lu­ge, ali da će se u ne­kim seg­men­ti­ma pro­ši­ri­ti pris­tu­pač­ni­ji asor­ti­man kao što je, pri­mje­ri­ce, pa­ki­ra­nje vi­na rob­ne mar­ke od tri li­tre. Kup­ci za­us­tav­lja­ju i poz­drav­lja­ju iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka, do­ba­cu­ju, že­le mu us­pjeh u rje­ša­va­nju kri­ze u kon­cer­nu… Za­do­volj­ni su kup­ci, ali i tr­gov­ci u du­ća­nu. Jer ima­ju obe­ća­nje da će se, bez ob­zi­ra na pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja, vo­di­ti po­seb­na bri­ga o rad­nim mjes­ti­ma. Taj pro­ces već kre­će. Lje­to je ide­al­no jer će se po­tre­ba za oko 200 sezonskih rad­ni­ka di­je­lom na­do­mjes­ti­ti iz pos­to­je­ćih du­ća­na u kon­ti­nen­tal­noj Hr­vat­skoj. – Prak­sa je to sva­ke go­di­ne, ali sa­da će bi­ti po­ja­ča­na – ka­že Le­dić. Jed­na od pro­da­va­či­ca u Kon­zu­mu u Vu­ko­var­skoj za­mi­je­nit će, ka­že, i ovo lje­to svo­je rad­no mjes­to u Za­gre­bu s onim u Kon­zu­mu u No­vi­gra­du. No ne­ki tr­gov­ci mo­rat će bi­ti sprem­ni i na gu­bi­tak rad­nih mjes­ta. – Res­truk­tu­ri­ra­nje će, na­ža­lost, zna­či­ti i ot­ka­ze u ne­kim du­ća­ni­ma – ka­že Ram­ljak. No cilj mu je to na­pra­vi­ti na naj­bez­bol­ni­ji na­čin – po­nu­dom pos­la u dru­gim Agro­ko­ro­vim tr­go­vi­na­ma ili pro­izvod­nim kom­pa­ni­ja­ma. Le­dić ka­že da je zbog op­ti­mi­za­ci­je po­treb­no ne­ke du­ća­ne za­tvo­ri­ti, ali i da za ne­ke već pos­to­ji in­te­res ku­pa­ca. Jer sma­nje­nje bro­ja du­ća­na bio bi si­gur­no i po­tez no­vog vlas­ni­ka Kon­zu­ma, a ako se uči­ni od­mah, po­ve­ća­va se efi­kas­nost i na vri­je­me osi­gu­ra­va bri­ga za rad­ni­ke. – Op­ti­mi­za­ci­ja pos­lo­va­nja tre­ba­la bi omo­gu­ći­ti i ve­će pla­će za tr­gov­ce u Kon­zu­mu – nas­tav­lja Ram­ljak. Od slje­de­ćeg tjed­na kre­ću pre­go­vo­ri o sni­ža­va­nju ci­je­ne naj­ma. Pri­mje­ri­ce, naj­am tr­go­vi­ne Kon­zu­ma u Vu­ko­var­skoj pla­ća se ne­što vi­še od 15 eura po če­tvor­nom me­tru, a tr­žiš­na je ci­je­na oko se­dam-osam eura. Za­do­volj­ni su i rad­ni­ci Le­da, slje­de­ća des­ti­na­ci­ja iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka. Zbog ra­ni­jih po­te­ško­ća bi­lo je manj­ka za­li­ha ko­je se sa­da na­dok­na­đu­ju pa je pro­izvod­nja po­ja­ča­na. Le­do, ali i Jam­ni­ca – zbog naj­tra­že­ni­jih pro­izvo­da u ljet­nim mje­se­ci­ma – sla­do­le­da i vo­de, ra­de u tri smje­ne. Jam­ni­ca je u šest ovo­go­diš­njih mje­se­ci ima­la rast pri­ho­da u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni, a po­ras­la je i ope­ra­tiv­na do­bit. Is­ti rast ima­ju i sla­do­le­di. Pri­ho­di su Le­du, ka­žu nam, pa­li u za­mrz­nu­toj hra­ni, ali to bi se kroz no­vu lik­vid­nost i pu­nje­nje za­li­ha tre­ba­lo do kra­ja go­di­ne na­dok­na­di­ti. – Ove go­di­ne u Le­du smo iz­ba­ci­li no­vih oko 20 pro­izvo­da. U se­zo­ni dnev­no iz­la­zi 180 to­na sla­do­le­da. Tjed­no oko 350 ti­su­ća ku­ti­ja. Izvoz či­ni 30 pos­to, ra­de za mno­ge vanj­ske na­ru­či­te­lje, a ima­mo i co­bran­ding kao što je, pri­mje­ri­ce, s do­ma­ćom Ce­de­vi­tom – ka­žu nam u Le­du, ali i s po­no­som govore o teh­no­lo­gi­ji tvrt­ke ko­ja je na za­vid­nim ra­zi­na­ma i u svi­je­tu. Pri­mje­ri­ce, jed­ni su od ri­jet­kih ko­ji pro­izvo­de sla­do­le­de s vi­še slo­je­va. Mo­der­na teh­no­lo­gi­ja i si­gur­no tr­ži­šte Le­du osi­gu­ra­va­ju si­gu­ran rast pri­ho­da i po­zi­ci­ju s ko­je će se even­tu­al­no lak­še pro­da­ti.

Dug se vra­ća pro­da­jom

– Vi­so­ki je po­ten­ci­jal pro­izvo­da za osva­ja­nje no­vih tr­ži­šta iz­van re­gi­je, a ti­me po­ve­ća­nje iz­vo­za i pro­izvod­nje i bit­no ši­re­nje dis­tri­bu­ci­je – ka­že nam Mr­šić. Nas­tav­lja i ka­ko će bi­ti po­treb­no uvje­ri­ti vje­rov­ni­ke u po­ten­ci­jal ras­ta pro­fi­ta­bil­nos­ti i pri­ho­da pre­hram­be­nih kom­pa­ni­ja ka­ko bi do­bi­li nji­ho­vu pot­po­ru za re­ali­za­ci­ju pla­no­va. Pu­no je pos­la pred nji­ma. No vje­rov­ni­ci su ti ko­ji će u na­god­bi do­ni­je­ti od­lu­ku ko­li­ko će du­ga ot­pi­sa­ti, a s ko­li­ko du­ga će op­te­re­ti­ti bu­du­će pos­lo­va­nje kom­pa­ni­ja, ho­će li dio du­ga pre­tvo­ri­ti u udjel, a ko­li­ko će im bi­ti vra­će­no. Vje­rov­ni­ci će i od­lu­či­ti ka­ko će se pro­da­va­ti Le­do, Jam­ni­ca, Kon­zum, ho­će li pro­da­je bi­ti po­je­di­nač­ne ili će se na­pra­vi­ti pre­hram­be­ni hol­ding... Ovih da­na u is­toj se zgra­di zbra­ja­ju pri­jav­lje­ne traž­bi­ne ko­jih je za sa­da kao po­je­di­nač­nih po­šilj­ki pris­ti­glo vi­še od osam ti­su­ća, a u sva­koj je čes­to vi­še, pa i de­se­tak traž­bi­na. Po­sao je to ko­ji će po­tra­ja­ti naj­ma­nje dva mje­se­ca. Pre­ma zad­njem iz­ra­ču­nu obve­ze kom­pa­ni­je iz­no­se 40,3 mi­li­jar­de ku­na, a na­de su da ko­nač­na broj­ka ne­će pu­no od­stu­pa­ti od tog iz­no­sa. Re­vi­zo­ri ra­ču­na­ju i sta­nje imo­vi­ne. Odr­ža­va­ju se i sas­tan­ci s kre­di­to­ri­ma. – Svi se još uvi­jek mo­gu pri­dru­ži­ti kre­di­tu pod is­tim uvje­ti­ma kao i os­ta­li i po­ziv je otvo­ren do kra­ja lip­nja – ka­že Ram­ljak. In­te­re­sa ima, a kao i oko sve­ga dru­gog što smo vi­dje­li ovih da­na u Agro­ko­ru, po­treb­no je pu­no raz­go­vo­ra i tru­da ka­ko bi se opet us­pos­ta­vi­lo na­ru­še­no po­vje­re­nje, ka­žu u upra­vi. Za­nim­lji­vo je da je ovaj tje­dan na raz­go­vo­ri­ma me­đu ban­ka­ri­ma bi­la i VTB ban­ka, ko­ja bi na­vod­no i su­dje­lo­va­la u kre­dit­nom aran­žma­nu, ali bez Sber­ban­ka to ne mo­že. Ta­ko da je Ram­lja­kov po­ziv u stva­ri po­ziv Sber­ban­ku. Bez ob­zi­ra na oda­ziv, kre­dit od 480 mi­li­ju­na eura je osi­gu­ran, a ovih da­na već je sje­lo pr­vih 100 mi­li­ju­na od za­pad­nog fon­da Knig­h­t­he­ad i bit će od po­ne­djelj­ka ras­po­re­đe­no na pla­ća­nje za­os­ta­lih obve­za do­bav­lja­či­ma i ula­ga­nje u pro­izvod­nju. Kre­dit se odo­bra­va pod roll up uvje­tom, na ko­ji će pra­vo u iz­no­su od 50 mi­li­ju­na eura ima­ti pra­vo i za­in­te­re­si­ra­ni do­bav­lja­či. Za­to će u ko­nač­ni­ci Agro­kor kroz jed­nu ili tri go­di­ne tre­ba­ti vra­ti­ti mi­li­jar­du eura du­ga. Ka­ko će vra­ti­ti i ho­će li to bi­ti do­volj­no, naj­u­čes­ta­li­je je pi­ta­nje ovih da­na. – Taj dug, kao i svi os­ta­li vra­tit će se kroz na­god­bu pro­da­jom imo­vi­ne. Ako na­god­ba us­pi­je, dio du­ga pos­tat će du­go­roč­no po­tra­ži­va­nje kre­di­to­ra ko­ji će kom­pa­ni­je u sas­ta­vu Agro­ko­ra vra­ća­ti kroz du­lji pe­ri­od – od­go­va­ra Ram­ljak.

Po­či­nju pre­go­vo­ri o sni­ža­va­nju ci­je­ne naj­ma tr­go­vi­na Kon­zu­ma ko­ja je 15 eura po kva­dra­tu

Iz­van­red­ni po­vje­re­nik An­te Ram­ljak za­do­vo­ljan opet po­pu­nje­nim po­li­ca­ma Kon­zu­ma. Kup­ci mu pri­la­ze i že­le us­pjeh u spa­ša­va­nju Agro­ko­ra. I tr­gov­ci­ma se vra­ti­la na­da. U pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja vo­dit će se bri­ga o rad­ni­ci­ma

Pr­vi sas­ta­nak ko­or­di­na­cij­skog vi­je­ća. Zvo­ni­mir Mr­šić, biv­ši čel­nik Po­drav­ke, sa­da je u Agro­ko­ru sa­vjet­nik za pos­lov­nu gru­pu hra­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.