Štro­ma­ru Ko­or­di­na­ci­ja za sek­tor­ske po­li­ti­ke, u ko­ju ula­zi i – obra­zo­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

No­vom ulo­gom do­bio vri­jed­ne ala­te, ali ne i odri­je­še­ne ru­ke jer je ve­ći­na mi­nis­ta­ra u sva­koj ko­or­di­na­ci­ji iz HDZ-a Iva Bo­ban Va­le­čić Vla­da je ju­čer pr­vi put za­sje­da­la sa se­dam no­vih mi­nis­ta­ra, iz HDZ-a i no­vog ko­ali­cij­skog part­ne­ra HNS-a, te iz­mi­je­ni­la svoj pos­lov­nik ko­ji de­fi­ni­ra rad Vla­di­nih ko­or­di­na­ci­ja. Pot­pred­sjed­nik Vla­de, HNS-ovac Pre­drag Štro­mar ubu­du­će će vo­di­ti Ko­or­di­na­ci­ju za sek­tor­ske po­li­ti­ke u ko­ju pri­pa­da i sek­tor zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. U di­je­lu me­di­ja to je pro­tu­ma­če­no kao po­raz HDZ-ove des­ni­ce jer je HNS-ov­ka Bla­žen­ka Div­jak već do­bi­la svje­to­na­zor­ski osjet­lji­vo Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja. Upu­će­ni, me­đu­tim, tu­ma­če ka­ko no­va ulo­ga u Vla­di Štro­ma­ru ni na ko­ji na­čin ne da­je odri­je­še­ne ru­ke ka­da je ri­ječ o do­ku­men­ti­ma ko­je će Vla­da do­no­si­ti na pri­jed­log tog mi­nis­tar­stva jer je ve­ći­na mi­nis­ta­ra u sva­koj ko­or­di­na­ci­ji iz HDZ-a. Ipak, Štro­mar je s no­vom funk­ci­jom do­bio ne­ke vri­jed­ne ala­te s ob­zi­rom na to da ni je­dan pri­jed­log ne mo­že do­ći pred Vla­du dok ne pro­đe ko­or­di­na­ci­ju. U slu­ča­ju da se pred ko­or­di­na­ci­jom po­ja­ve pri­jed­lo­zi ko­ji ne od­go­va­ra­ju HNS-u, Štro­mar mo­že tra­ži­ti da se od­lu­ka od­go­di dok se ne pos­tig­ne po­li­tič­ki do­go­vor. Po­je­di­ne toč­ke na sjed­ni­cu ko­or­di­na­ci­je mo­že sta­vi­ti i pre­mi­jer, bez odo­bre­nja še­fa ko­or­di­na­ci­je, no tak­ve je si­tu­aci­je te­ško oče­ki­va­ti jer bi to zna­či­lo da se part­ne­ri ne mo­gu do­go­vo­ri­ti, da je ko­ali­ci­ja pred pu­ca­njem i da se od­lu­ke do­no­se pre­gla­sa­va­njem.

Štro­mar i mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.