Ma­mi­ćev ne­pla­ni­ra­ni is­pad ili pom­no re­ži­ra­na pred­sta­va?

Zdrav­ko Ma­mić je usred ras­pra­ve ot­ka­zao pu­no­moć svo­jim od­vjet­ni­ci­ma Ja­dran­ki Slo­ko­vić i Če­di Pro­da­no­vi­ću, či­me je do­bio vri­je­me za ra­z­vla­če­nje su­đe­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić, Iva­na Ja­ke­lić

Su­dac je Ma­mi­ća iz­ba­cio iz sud­ni­ce te mu je dao osam da­na da su­du dos­ta­vi ime no­vog bra­ni­te­lja ili će mu ga odre­di­ti sud Je li ono što se ju­čer do­go­di­lo u sud­ni­ci osječ­kog su­da još je­dan u ni­zu ne­kon­tro­li­ra­nih, bez­o­braz­nih i div­ljač­kih is­pa­da Zdrav­ka Ma­mi­ća, ko­ji je i zbog go­rih stva­ri pro­la­zio bez sank­ci­ja, ili je ri­ječ o pom­no pla­ni­ra­noj pred­sta­vi ko­ju je re­ži­rao sam Ma­mić? Pi­ta­nja su to, uglav­nom bez od­go­vo­ra, ko­ja su se na­met­nu­la na­kon što je Ma­mić ur­la­ju­ći ot­ka­zao pu­no­moć svo­jim od­vjet­ni­ci­ma Ja­dran­ki Slo­ko­vić i Če­di Pro­da­no­vi­ću.

Za­huk­ta­li pos­tu­pak

A to zna­či da će u pos­tup­ku ko­ji se za­huk­tao, te ko­ji bi ovim tem­pom odr­ža­va­nja ras­pra­va mo­gao bi­ti okon­čan do kra­ja go­di­ne, do­ći do ne­pla­ni­ra­nog zas­to­ja. Zlob­ni­ci bi rek­li da je Ma­mić svjes­no div­ljao u sud­ni­ci, a sve ka­ko bi do­bio vri­je­me, jer no­vi od­vjet­nik, tko god to bio, tre­bat će vri­je­me za pri­pre­mu u slo­že­nom spi­su. Još zlob­ni­ji bi rek­li da je Ma­mić sve to iz­veo jer je De­jan Lo­vren ma­lo tvr­đi orah od Lu­ke Mo­dri­ća pa se od nje­ga ni­je mo­gla oče­ki­va­ti pro­mje­na is­ka­za. O ovom po­s­ljed­njem špe­ku­li­ra se u pra­vo­sud­nim kru­go­vi­ma, a sam Ma­mić je ju­čer to ne­gi­rao iz­jav­lju­ju­ći da je­dva če­ka da Lo­vren sjed­ne na klu­pu za svje­do­ke jer mu nje­gov is­kaz – od­go­va­ra. Uza sve to, ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni ne­ga­ti­van pu­bli­ci­tet nas­tao na­kon Mo­dri­će­va mi­je­nja­nja is­ka­za, a na iz­vje­šta­va­nje me­di­ja Ma­mić je po­seb­no osjet­ljiv, o če­mu je ju­čer ta­ko­đer go­vo­rio. Što god bio mo­tiv, či­nje­ni­ca je da si je Ma­mić ti­me ku­pio vri­je­me za ra­z­vla­če­nje su­đe­nja. A ur­ne­bes u sud­ni­ci po­čeo je u tre­nut­ku ka­da je na klu­pu za svje­do­ke sjeo Sa­ša Lo­vren, otac De­ja­na Lo­vre­na. Svje­do­ka je is­pi­ti­vao tu­ži­telj, a nje­go­va su pi­ta­nja, po Ma­mi­će­vu sta­vu, bi­la pre­su­ges­tiv­na. Ma­mi­ća je to raz­lju­ti­lo, su­dac Dar­ko Kruš­lin za­pri­je­tio mu je iz­ba­ci­va­njem iz sud­ni­ce, od­vjet­ni­ci su ga po­ku­ša­li umi­ri­ti, no Ma­mić ni­je po­sus­tao. Slo­ko­vić ga je po­ku­ša­la uti­ša­ti go­vo­re­ći mu “ššš”, a upra­vo to iz­a­zva­lo je Ma­mi­ćev div­ljač­ki is­pad u sud­ni­ci. - Ma što pri­čaš? - drek­nuo je Ma­mić na od­vjet­ni­cu. - Što ti to vi­češ na me­ne? - uz­vra­ti­la je. - Ot­ka­zu­jem pu­no­moć od­vjet­ni­ci­ma, sam ću se bra­ni­ti! - nas­ta­vio je Ma­mić. - Mi ot­ka­zu­je­mo pu­no­moć! – uda­ri­la je kon­tru uz­ne­mi­re­na Slo­ko­vić te se po­če­la pa­ki­ra­ti.

“Pre­kid fil­ma”

Bio je to pot­pu­ni “pre­kid fil­ma”. Su­dac iz­ba­cu­je Ma­mi­ća na hod­nik i, na kra­ju, pre­ki­da ras­pra­vu. Ma­mić je os­tao bez od­vjet­ni­ka, ima osam da­na da an­ga­ži­ra no­vo­ga ili će mu sud do­di­je­li­ti bra­ni­te­lja po služ­be­noj duž­nos­ti. No­vo ro­či­šte je 3. sr­p­nja, a De­jan Lo­vren ni­je svje­do­čio. Na­kon sve­ga, mno­ge je za­ni­ma­lo je li sve bi­la sa­mo pred­sta­va, no Ma­mić je imao spre­man od­go­vor. - Ma ko­ja tak­ti­ka?! Dao bih ži­vot da je Lo­vren svje­do­čio, jer su­đe­nje bi bi­lo za­vr­še­no. Ne­ću do­pus­ti­ti da se od me­ne pra­vi ma­gar­ca. Ni­sam fra­jer bez ja­ja, ja sam fra­jer s ite­kak­vim ja­ji­ma, a tko ima po­tre­bu, mo­že pro­vje­ri­ti - ka­zao je. Iako se u pra­vo­sud­nim kru­go­vi­ma već du­lje vri­je­me špe­ku­li­ra da ni­ti je Ma­mić za­do­vo­ljan od­vjet­ni­ci­ma ni­ti oni nji­me, te da je ra­skid te su­rad­nje bio sa­mo pi­ta­nje vre­me­na, Ma­mić je ka­zao da je od­lu­ku do­nio na­pras­no. No, is­tak­nuo je da je već “dva-tri pu­ta bi­la za­oš­tre­na si­tu­aci­ja na su­đe­nju”. Či­nje­ni­ca je i da od­vjet­ni­ci čes­to ni­su us­pi­je­va­li obuz­da­ti Ma­mi­ća ka­da bi u sud­ni­ci iz­gu­bio živ­ce. Ma­mić je, us­to, ne­ri­jet­ko pre­uzi­mao ulo­gu vlas­ti­ta bra­ni­te­lja pa je sam is­cr­p­no is­pi­ti­vao svje­do­ke. - Po­štu­jem od­vjet­ni­ke, no ne­ma dvoj­be, za­vr­ši­li smo što­ri­ju – re­zo­lu­tan je bio Ma­mić kas­ni­je pred su­dom. Tko će ga da­lje bra­ni­ti, “ne­ma ide­ju”. - Da je po za­ko­nu to mo­gu­će, bra­nio bih se sam – po­ru­čio je. Špe­ku­li­ra se da bi mo­gao an­ga­ži­ra­ti Velj­ka Mi­lje­vi­ća, a na­vod­no je on i pri­je bio u igri. Ka­ko bi­lo, ju­če­raš­nji pri­zo­ri u sud­ni­ca­ma ni­su čes­ti. - Dva raz­lo­ga mo­gu pos­to­ja­ti, a je­dan je pred­sta­va da se od­go­di ras­pra­va. Zna­ju ot­ka­za­ti pu­no­moć pa se do slje­de­će ras­pra­ve po­mi­ri­ti. Zna se to do­go­di­ti na ras­pra­va­ma ko­je ne idu ka­ko obra­na že­li – ko­men­ti­rao je do­ga­đa­nja iz sud­ni­ce od­vjet­nik Ra­dan Ko­vač.

Ur­ne­bes je nas­tao dok je tu­ži­telj is­pi­ti­vao Sa­šu Lo­vre­na, na­kon če­ga je Ma­mić eks­plo­di­rao

Ka­da su ju­čer do­la­zi­li na sud, ni­šta ni­je upu­ći­va­lo na to da će ras­pra­va bi­ti pre­ki­nu­ta zbog još jed­nog u ni­zu div­ljač­kih is­pa­da Zdrav­ka Ma­mi­ća

Slo­ko­vić i Pro­da­no­vić na Ma­mi­ćev is­pad re­agi­ra­li su ta­ko što su i oni nje­mu ot­ka­za­li pu­no­moć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.