Bra­ni­la ga go­di­na­ma, no ni­ka­da ga ni­je mo­gla kon­tro­li­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ja­dran­ka Slo­ko­vić Zdrav­ka Ma­mi­ća zas­tu­pa­la je go­di­na­ma u raz­nim pos­tup­ci­ma, pre­kr­šaj­nim i kaz­ne­nim. Sve to vri­je­me, za one ko­ji su gle­da­li sa stra­ne, Ma­mić je bio kli­jent iz pak­la. Jer ri­ječ je o čo­vje­ku ko­ji se ne zna kon­tro­li­ra­ti te ko­ji re­agi­ra bur­no, bez­o­braz­no i pros­tač­ki. Što je još go­re, ne slu­ša sa­vje­te bra­ni­te­lja, čes­to sma­tra da pra­vo zna bo­lje od njih. Ra­skid tak­ve su­rad­nje sto­ga je bio sa­mo pi­ta­nje vre­me­na, a o to­me se ina­če du­lje vri­je­me na­ga­đa­lo.

LIPANJ 2016. Od­vjet­ni­ci i Ma­mić do­la­ze na op­tuž­no vi­je­će na osječ­ki sud

SRPANJ 2013. Na­smi­ja­ni Ma­mić i J. Slo­ko­vić pri­je su­đe­nja zbog vri­je­đa­nja I. Cr­ni­ća

KOLOVOZ 2011. Ma­mić i nje­gov brat snim­lje­ni za jed­nog is­pi­ti­va­nja na po­li­ci­ji

PROSINAC 2015. Ma­rio Ma­mić iz­la­zi iz pri­tvo­ra

VELJAČA 2016. J. Slo­ko­vić s Ma­mi­ćem u Di­na­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.