Ti­je­kom go­di­ne is­pi­sa­no 488 uče­ni­ka 2. raz­re­da

Idu­će go­di­ne vi­še osma­ša u Si­sku, Va­ra­ždi­nu, Kra­pi­ni...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na Ko­va­če­vić

Na ljet­ne praz­ni­ke ko­ji tra­ju do 4. ruj­na od­la­zi 38.342 uče­ni­ka iz svih hr­vat­skih os­nov­nih ško­la ko­ji­ma je nas­ta­va za­vr­ši­la ju­čer la­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Uče­ni­ci pr­vih raz­re­da os­nov­nih ško­la, njih 42.035 ko­li­ko ih je u ci­je­loj Hr­vat­skoj, ju­čer su u svo­jim uči­oni­ca­ma pred­sta­va­ma, sport­skim ak­tiv­nos­ti­ma i dru­že­njem pr­vi put obi­lje­ži­li kraj škol­ske go­di­ne. Is­tom su se raz­lo­gu, po­čet­ku ljet­nih praz­ni­ka, ve­se­li­la i 38.342 hr­vat­ska uče­ni­ka ko­ji su ove go­di­ne za­vr­ši­li svo­je os­nov­no­škol­sko obra­zo­va­nje.

Ma­nje uče­ni­ka ne­go la­ni

Naj­ma­nje je ta­ko osma­ša, ko­ji bi na je­sen tre­ba­li kre­nu­ti u sred­nje ško­le u Lič­ko-senj­skoj, Po­že­ško-sla­von­skoj i Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­skoj žu­pa­ni­ji, dok ih je naj­vi­še, oče­ki­va­no, u Gra­du Za­gre­bu gdje je os­nov­no­škol­sko obra­zo­va­nje s ju­če­raš­njim da­nom za­vr­ši­lo 6677 uče­ni­ka. U Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji kra­ju škol­ske go­di­ne ve­se­li­lo se njih 3040. Ipak, ova škol­ska go­di­na za­vr­ša­va se s ukup­no 754 uče­ni­ka ma­nje ne­go što ih je u ško­la­ma bi­lo s po­čet­kom proš­le škol­ske go­di­ne. Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma e-ma­ti­ce, u škol­skoj go­di­ni 2015./2016. u os­nov­nim su ško­la­ma u svim raz­re­di­ma bi­la 322.044 uče­ni­ka, dok ih je ove škol­ske go­di­ne sve­ukup­no 321.290. No pro­ma­tra­ju li se sa­mo uče­ni­ci ko­ji su ju­čer za­vr­ši­li sed­me raz­re­de, sli­ka je ne­što po­zi­tiv­ni­ja. Ka­da na je­sen ti uče­ni­ci kre­nu u no­vu škol­sku go­di­nu, bit će ih vi­še ne­go ih je bi­lo ove go­di­ne u osmom raz­re­du. Ve­ći broj osma­ša bi­lje­žit će se ta­ko u Za­gre­bač­koj, Kra­pin­sko-za­gor­skoj, Si­sač­ko-mos­la­vač­koj, Va­ra­ždin­skoj, Pri­mor­sko-go­ran­skoj, Po­že­ško-sla­von­skoj i Osječ­ko-ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji. Slje­de­će go­di­ne Hr­vat­ska će ta­ko ima­ti i ma­nji broj uče­ni­ka pe­tih raz­re­da – ove ih go­di­ne nas­ta­vu za­vr­ša­va 40.281, dok od je­se­ni u pe­te raz­re­de kre­će 39.317 uče­ni­ka ko­ji su sa­da za­vr­ši­li če­t­vr­ti raz­red os­nov­ne ško­le.

Upi­si još tra­ju

Pra­te­ći sa­mo jed­nu ge­ne­ra­ci­ju, pri­mje­ri­ce ovo­go­diš­nje uče­ni­ke tre­ćih raz­re­da os­nov­nih ško­la, Hr­vat­ska ne­ma raz­lo­ga za slav­lje – do kra­ja ovo­go­diš­nje škol­ske go­di­ne iz sus­ta­va su is­pi­sa­na 393 de­ve­to­go­diš­nja­ka. Sli­ka ni­je bo­lja ni me­đu uče­ni­ci­ma dru­gih raz­re­da ko­ji su proš­le go­di­ne pr­vi put kro­či­li u obra­zov­ni sus­tav. Njih od upi­sa do ovo­go­diš­njeg kra­ja škol­ske go­di­ne ne­dos­ta­je čak 488. Ko­li­ko će ove je­se­ni uče­ni­ka upi­sa­ti pr­ve raz­re­de os­nov­nih ško­la, još ni­je poz­na­to – upi­si ni­su za­vr­ši­li. Ljet­ni praz­ni­ci uče­ni­ci­ma os­nov­nih i sred­njih ško­la tra­jat će do 4. ruj­na ka­da po­či­nje no­va škol­ska go­di­na.

Naj­ma­nji broj uče­ni­ka u sred­nje ško­le kre­nut će u Lič­ko­senj­skoj, Po­že­škoj i Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­skoj žu­pa­ni­ji

Slje­de­će škol­ske go­di­ne hr­vat­ske ško­le imat će i ma­nje uče­ni­ka pe­tih raz­re­da u od­no­su na ovu go­di­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.