In­dus­trij­ska pro­izvod­nja EU po­ras­la 0,2%, a na­ša pa­la 1,9%

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (h)

In­dus­trij­ska je pro­izvod­nja u Eu­rop­skoj uni­ji u trav­nju po­ras­la za 0,2 pos­to na mje­seč­noj ra­zi­ni, iz­vi­jes­tio je Eu­ros­tat. U Hr­vat­skoj je in­dus­trij­ska pro­izvod­nja sma­nje­na za 1,9 pos­to u us­po­red­bi s ožuj­kom kad je bi­la uve­ća­na za 0,5 pos­to. Naj­ve­ći rast pro­izvod­nje ima Ir­ska, za 7,7 pos­to. Sli­je­de Mal­ta i Por­tu­gal s ras­tom in­dus­trij­ske pro­izvod­nje za 2,9 i dva pos­to. Pro­izvod­nja je naj­vi­še sma­nje­na u Slo­vač­koj, za 10,9 pos­to, u Luk­sem­bur­gu, za 3,1 pos­to, i u Grč­koj, za 2,9 pos­to. Rast in­dus­trij­ske pro­izvod­nje u EU pro­iz­la­zi iz ras­ta pro­izvod­nje ener­gi­je, za 3,6 pos­to, i ne­traj­nih po­tro­šač­kih ro­ba, za 0,2 pos­to. Pa­la je pro­izvod­nja traj­nih po­tro­šač­kih ro­ba, za 0,1 pos­to i ka­pi­tal­nih ro­ba, za 0,8 pos­to, dok je stag­ni­ra­la pro­izvod­nja in­ter­me­di­jar­nih ro­ba. U euro­zo­ni je u trav­nju na mje­seč­noj ra­zi­ni in­dus­trij­ska pro­izvod­nja po­ras­la za 0,5 pos­to, na­kon re­vi­di­ra­nog 0,2-pos­tot­nog ras­ta u ožuj­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.