Na pr­voj sjed­ni­ci Vi­je­ća u Vr­bov­cu sre­za­li si pla­će

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (mš)

Od­mah na­kon kons­ti­tu­ira­ju­će, odr­ža­li su rad­nu sjed­ni­cu Grad­skog vi­je­ća, a pr­va toč­ka dnev­nog re­da bi­la je – ma­nje pla­će za grad­sku vlast. Za­mje­ni­ci gra­do­na­čel­ni­ka Vr­bov­ca ta­ko će, umjes­to do­sa­daš­njih če­ti­ri ti­su­će ne­to, do­bi­va­ti tri ti­su­će ku­na mje­seč­no, pred­sjed­ni­ku Vi­je­ća nak­na­da je sma­nje­na s 3200 na 2500, pot­pred­sjed­ni­ku s 1600 na 700 ku­na, a vi­jeć­ni­ci će umjes­to 800 do­bi­va­ti 500 ku­na mje­seč­no. Go­diš­nje će se ta­ko, is­tak­nuo je vr­bo­več­ki gra­do­na­čel­nik Denis Kralj, ušte­dje­ti 233 ti­su­će ku­na, a u što će se no­vac ulo­ži­ti, tek će se odre­di­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.