S lis­te Šva­ljek bje­že Ban­di­ću

Vi­jeć­nik če­t­vr­ti Pod­su­sed – Vrap­če Ivan Vu­ko­ja prik­lo­nio se HDZ-u te Stran­ci ra­da i so­li­dar­nos­ti, a svoj je po­tez oprav­dao ti­me da je išao za oni­ma s bo­ljim pro­gra­mom

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ZA­GREB

Ide­te s oni­ma ko­ji će ne­što do­ni­je­ti kvar­tu. Ni­je če­t­vrt vi­so­ka po­li­ti­ka da bi se mo­ra­lo kal­ku­li­ra­ti s kim će­te di­za­ti ru­ke u Vi­je­ću, ka­že Vu­ko­ja Od­luč­no “ne” rek­la je San­dra Šva­ljek Mi­la­nu Ban­di­ću i HDZ-u. S nji­ma ko­ali­ci­je ne­ma ni pod ko­ju ci­je­nu. Od­rje­ši­ta je bi­la od­mah na­kon pr­vog kru­ga iz­bo­ra, ali či­ni se da je oz­bilj­no ni­su shva­ti­li baš svi s nje­zi­ne lis­te. Je­zi­čac na va­gi ve­ći­ne u Grad­skoj če­t­vr­ti Pod­su­sed – Vrap­če od­lu­čio je bi­ti baš kan­di­dat s nje­zi­ne lis­te, ko­ji će se u svom dje­lo­va­nju pri­dru­ži­ti ban­di­ćev­ci­ma i HDZ-u.

Ima­mo do­go­vor

Raz­log za to vr­lo je jed­nos­ta­van – Ivan Vu­ko­ja za­klju­čio je da “ide s oni­ma ko­ji će bo­lje ra­di­ti”. – Na jed­noj stra­ni bi­li su SDP-ov­ci, Most, Ži­vi zid, a na dru­goj Stran­ka ra­da i so­li­dar­nos­ti te HDZ. Raz­go­va­rao sam i s jed­ni­ma i s dru­gi­ma i za­klju­čio da se mo­gu pri­klju­či­ti oni­ma za ko­je mis­lim da su po­nu­di­li bo­lji pro­gram – re­kao je Ivan Vu­ko­ja, ko­ji se u svo­joj če­t­vr­ti pri­klju­čio “vla­da­ju­ći­ma”. Mjes­to pred­sjed­ni­ka Pod­su­se­da – Vrap­če od SDP-ova Du­brav­ka Pe­ro­ša pre­uzeo je ove go­di­ne ban­di­će­vac De­jan Klja­jić, a on, ka­ko ka­že Vu­ko­ja, “jed­nos­tav­no ima bo­lje pro­jek­te”. – Ni­je grad­ska če­t­vrt vi­so­ka po­li­ti­ka da bi se po­seb­no mo­ra­lo kal­ku­li­ra­ti s kim će­te di­za­ti ru­ke u Vi­je­ću – objas­nio je Ivan Vu­ko­ja, ina­če član Hr­vat­ske kon­zer­va­tiv­ne stran­ke (HKS), s ko­jom su stran­ka San­dre Šva­ljek i HSLS iš­li na lo­kal­ne iz­bo­re. Upra­vo člans­tvo u HKS-u Vu­ko­ji je, ka­ko je re­kao, omo­gu­ći­lo da ide s ban­di- ćev­ci­ma i HDZ-om. Jer on, objas­nio je, ni­kad ni­je re­kao da to ne­će na­pra­vi­ti. I mo­žda on ni­je, ali nje­go­va stran­ka sva­ka­ko jest, is­tak­nu­la je San­dra Šva­ljek.

Od­go­va­ra neo­dre­đe­no

– S vod­stvom HKS-a, kao i s dru­gim part­ne­ri­ma ima­mo do­go­vor da s lis­tom Mi­la­na Ban­di­ća ne­će­mo ko­ali­ra­ti – rek­la je Šva­ljek, ko­ja se pre­la­sku zas­tup­ni­ka sa svo­je lis­te, bla­go re­če­no, za­ču­di­la. Ni­je to, me­đu­tim, još uvi­jek go­to­vo, do­da­la je, jer vi­je­ća če­t­vr­ti još uvi­jek ni­su kons­ti­tu­ira­na. Na pi­ta­nje mis­li li da će se Vu­ko­ja do ta­da pre­do­mis­li­ti, sa­mo je krat­ko rek­la – “da”. Na či­joj će stra­ni za­vr­ši­ti Vu­ko­ja, ta­ko os­ta­je vi­dje­ti, a za svo­ju su se skup­štin­sku ulo­gu sad po­ma­lo za­bri­nu­li svi ko­ji od Ban­di­ća oče­ku­ju odre­đe­ne po­nu­de ne bi li sta­li na nje­go­vu stra­nu. Des­ni­cu bri­ne da Šva­ljek ipak ne ode s gra­do­na­čel­ni­kom jer u tom slu­ča­ju dio njih Ban­di­ću bit će ne­po­tre­ban, dok lje­vi­ca, iz­gu­bi li ru­ke s lis­te biv­še do­gra­do­na­čel­ni­ce, u Skup­šti­ni ne­će ima­ti šan­se za­us­ta­vi­ti ni­jed­nu grad­sku od­lu­ku. I dok je već po­pri­lič­no jas­no da će u grad­skom par­la­men­tu Mi­lan Ban­dić na svo­joj stra­ni ima­ti HDZ i zas­tup­ni­ke s lis­te Bru­ne Esih, na upi­te o ko­ali­ci­ja­ma još uvi­jek od­go­va­ra neo­dre­đe­no. – Lju­bav je uvi­jek obos­tra­na jer za do­go­vor tre­ba naj­ma­nje dvo­je, a u ovoj si­tu­aci­ji tro­je – re­kao je upi­tan o to­me ho­će li ići sa San­drom Šva­ljek ili Bru­nom Esih.

Ivan Vu­ko­ja pri­pa­da HKS-u, a do­go­vor s nji­ma je, ka­že Šva­ljek, “ne” Mi­la­nu Ban­di­ću

Ni pod ko­ju ci­je­nu i ni na ko­joj ra­zi­ni nje­zi­na lis­ta ne­će s onom Mi­la­na Ban­di­ća, is­tak­nu­la je San­dra Šva­ljek pos­li­je iz­bo­ra, a i ju­čer Ban­dić još uvi­jek od­go­va­ra neo­dre­đe­no o to­me s kim će ko­ali­ra­ti, a Ivan Vu­ko­ja (go­re) s lis­te S. Šva­ljek za­klju­čio je da mu je bo­lje u part­ner­stvu s gra­do­na­čel­ni­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.