Ka­ko se za­šti­ti i spri­je­či­ti aler­gi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Što da­lje od njih Pri bo­rav­ku u šu­mi ni­ka­ko se ne smi­ju di­ra­ti gu­sje­ni­ce

Sit­ne su i ni­su la­ko vid­lji­ve Dla­či­ce gu­sje­ni­ca pa­da­ju i vje­tar ih na­no­si na lju­de, pa tre­ba za­šti­ti ko­žu Šti­ti se odje­ćom Ni­kak­vi pre­pa­ra­ti na ko­ži ne mo­gu šti­ti­ti od aler­gi­je, tre­ba se do­bro po­kri­ti Sve do­bro opra­ti Po po­vrat­ku ku­ći opra­ti odje­ću jer pos­to­ji mo­guć­nost da se i na njoj na­la­ze dla­či­ce

Na Hit­nu Ako se do­bi­je aler­gi­ja, obvez­no tre­ba oti­ći li­ječ­ni­ku i re­ći mu da ste bo­ra­vi­li u bli­zi­ni hras­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.