Bre­go­vić sti­že na To­mis­la­vac, a evo što nam još do­no­si ZgKUL

Ma­ni­fes­ta­ci­ja nu­di 600 pro­gra­ma s 2500 iz­vo­đa­ča. Slu­šat će se i The Bam­bi Mo­les­ters, gle­da­ti Kći Lo­tr­š­ča­ka, ku­ša­ti Slat­ki gu­šti...

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja

Vi­še od 2500 iz­vo­đa­ča i oko 600 pro­gra­ma, uklju­ču­ju­ći glaz­be­ne, ka­za­liš­ne i film­ske fes­ti­va­le, do­kaz su da vru­ći mje­se­ci u gra­du ne­će bi­ti do­sad­ni, i to za­hva­lju­ju­ći bo­ga­tom re­per­to­aru pod za­jed­nič­kim na­zi­vom Za­gre­bač­ko kul­tur­no lje­to (ZgKUL). Već je po­če­lo s Lje­tom na Štro­su, De­sign Dis­tric­tom i Ve­če­ri­ma Pe­tri­ce Ke­rem­pu­ha, dok će se da­nas na Ljet­noj po­zor­ni­ci Tu­ška­nac po­ja­vi­ti Pop up Sum­mer Gar­den, a 19. lip­nja po­či­nje INmu­sic. Pr­vi su kon­cer­ti na Tr­gu kra­lja To­mis­la­va slje­de­ći tje­dan, a 29. lip­nja on­dje nas­tu­pa­ju Go­ran Bre­go­vić i nje­gov Or­kes­tar za svad­be i sa­hra­ne uz Za­gre­bač­ku fil­har­mo­ni­ju. Evo što se još nu­di...

Or­kes­tar za svad­be i sa­hra­ne za­svi­rat će 29. lip­nja sa Za­gre­bač­kom fil­har­mo­ni­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.