Je­di­na pra­vil­na ocje­na ona je Da­vo­ra Ivan­ko­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Jo­sip Ža­ja či­ta­telj iz Kri­ža

Vr­lo ma­lo no­vi­na­ra po­ku­ša­lo je pro­na­ći stvar­ne ili oprav­da­ne raz­lo­ge naj­no­vi­je vla­da­ju­će ko­ali­ci­je. Je­di­no je Da­vor Ivan­ko­vić pra­vil­no oci­je­nio po­s­lje­di­ce even­tu­al­ne teh­nič­ke vla­de. Svi os­ta­li se ba­ve is­klju­či­vo ide­olo­gi­jom. Za­ne­ma­ru­ju da ide­olo­gi­ja raz­dva­ja a ne spa­ja, da sva­đa a ne po­mi­ru­je, a di­je­li pu­čans­tvo na na­še i nji­ho­ve, da vo­di ka re­ce­si­ji a ne pro­gre­su. Umjes­to da po­hva­le pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća ko­ji je smo­gao hra­bros­ti da po­ša­lje po­ru­ku Hr­va­ti­ma ka­ko ima­ju sa­mo jed­nu (ma­lu) zem­lju ko­ju ne tre­ba uni­šta­va­ti po­dje­la­ma, ne­go ra­di­ti na pro­mi­ca­nju to­le­ran­ci­je zbog za­jed­nič­kog in­te­re­sa, a to je bo­lji­tak hr­vat­skih gra­đa­na. Za­mis­li­te, ko­ja je to po­li­ti­ka, jer naj­pri­je ra­za­pi­nju su­di­oni­ke ko­ali­ci­je na stup sra­ma, a on­da idu ra­di­ti an­ke­te ko­li­ko Hr­va­ta po­dr­ža­va ko­ali­ci­ju. Ugod­no sam iz­ne­na­đen ve­li­kim bro­jem onih ko­ji mis­le svo­jom gla­vom, a ne ona­ko ka­ko bi me­di­ji htje­li. Na­ime,ne­što pre­ko jed­ne če­t­vr­ti­ne gra­đa­na bo­lje ra­zu­mi­je po­s­lje­di­ce ne­po­treb­nih iz­bo­ra od no­vi­na­ra ko­ji su pla­će­ni da ana­li­zi­ra­ju po­li­tič­ko sta­nje na­ci­je. Ta gos­po­da oči­to ni­je do­ras­la za­dat­ku, ne­go po­nav­lja “man­tru” da nas tre­ba di­je­li­ti na “us­ta­še i par­ti­za­ne”, jer ta­da ne mo­ra­ju raz­miš­lja­ti o to­me što pi­šu ili govore. Na kra­ju, ne zna­či da ću i u slu­ča­ju ne­us­pje­ha ove ko­ali­ci­je bi­ti na nji­ho­voj stra­ni, jer mi ne pa­da na pa­met ono što ve­ći­na no­vi­na­ra mis­li, od­nos­no da je je­di­no njihovo miš­lje­nje ne­pro­mje­nji­vo, jer miš­lje­nje pa­met­nog čo­vje­ka ovi­si o do­ga­đa­ji­ma ko­je ana­li­zi­ra. S to­ga ih mo­lim da pres­ta­nu tro­va­ti hr­vat­ski puk, i na­me­ta­ti miš­lje­nje, ne­go da se ba­ve či­nje­ni­ca­ma a ko­ris­ni­ci­ma nji­ho­vih in­for­ma­ci­ja do­pus­te da sa­mi za­klju­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.