Za­is­ta, sve mo­že­mo pod­ni­je­ti osim ne­či­jeg us­pje­ha

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Igor Pa­sec­ky či­ta­telj iz Jas­tre­bar­skog

Na Bra­ču se do­go­di­lo ne­što što je iz­a­zva­lo tu­gu, ža­lost i ra­zo­ča­re­nje. Zar smo mi za­is­ta tak­vi? Zar je mo­gu­će da nam ne­ma po­mo­ći ? Ako u ovoj dr­ža­vi ne­ma kon­sen­zu­sa o obi­te­lji Kos­te­lić, a o če­mu ga on­da mo­že bi­ti? Ako oni ni­su sve na­pra­vi­li svo­jim ru­ka­ma i svo­jim tru­dom, a tko je? Od­bi­ja­li su pu­no la­god­ni­je pu­te­ve do us­pje­ha. Uvi­jek i svag­dje su bi­li do­mo­lju­bi. Oni su ame­rič­ki san na hr­vat­ski na­čin. Bi­li su pu­to­kaz i in­s­pi­ra­ci­ja mno­gi­ma. Po­ka­za­li su da se mo­že us­pje­ti i ov­dje, po­ka­za­li su da ma­le­ni, sit­ni i bez­na­čaj­ni u svi­je­tu oz­bilj­nih i ve­li­kih igra­ča mo­gu bi­ti bo­lji od njih. Po­ka­za­li su da se Da­vid mo­že no­si­ti s Go­li­ja­tom. Svi­ma na­ma mo­gli su bi­ti pu­to­kaz, svi­ma na­ma su po­ka­za­li i do­ka­za­li da rad i vje­ra u se­be mo­gu te do­ves­ti gdje god že­liš. Po­ka­za­li su svi­ma na­ma da gra­ni­ca ne­ma i da se sve mo­že. Je­di­no što smo mo­gli i uvi­jek i svag­dje is­ka­za­ti im po­što­va­nje i za­hval­nost. Za­hval­nost za to što su uči­ni­li za pro­mo­ci­ju dr­ža­ve, za­hval­nost za to što su po­ka­za­li i da ma­le­ni mo­gu bi­ti ve­li­ki, za­hval­nost za to što su nam po­ka­za­li da se rad i vje­ra pr­vens­tve­no u se­be is­pla­te. Ka­da god smo po­mis­li­li da ne­što ne va­lja, da se ne­što ne mo­že tre­ba­lo se mao sje­ti­ti nji­ho­vih ri­je­či “Ni­je is­ti­na, sve se mo­že!” I on­da ne­ki li­ko­vi uči­ne to što su uči­ni­li i ko­ja je po­ru­ka to­ga? Po­ru­ka je da sve mo­že­mo pod­ni­je­ti osim us­pje­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.