Bez Plen­ko­vi­ća HDZ već ne bi bio na vlas­ti

Uk­lo­ni li se na­ci­onal­ni na­boj i ide­olo­ška pot­ka, što os­ta­je osim go­log ins­tin­k­ta odr­ža­nja na vlas­ti? Kad bi os­tao po­či­va­ti sa­mo na vo­lji za moć i re­ali­za­ci­ji osob­nih in­te­re­sa, ne bi li se ti­me HDZ sa­mo pre­tvo­rio u je­dan – ve­li­ki HNS? Ne­iz­vjes­no je ka­ko će

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ivan Hr­stić

Ha­ene­sov­ci su se pr­vi ukr­ca­li na Ti­ta­nic ne­po­sred­no na­kon na­vod­ne ha­va­ri­je. Štro­mar u ka­bi­nu pr­vog raz­re­da, Vr­do­ljak se pri­vre­me­no pri­krio neg­dje u pot­pa­lub­lju. Ves­na Pu­sić u braz­di Ti­ta­ni­ca i da­lje ves­la, ali če­ka Car­pat­hi­ju ko­joj je dav­no pri­je pos­lan sig­nal da je po­ku­pi na pu­tu pre­ma East Ri­ve­ru. Ona otvo­re­no priz­na­je da se po­sve svjes­no uk­lo­ni­la ka­ko bi svi­ma olak­ša­la pre­kr­caj. Is­pa­da da su svi ključ­ni na­rod­nja­ci sve zna­li, osim kan­di­dat­ki­nje za gra­do­na­čel­ni­cu Za­gre­ba ko­ju su do zad­njeg tre­nut­ka os­ta­vi­li u – mra­ku. Or­kes­tar i da­lje svi­ra kao da se ni­šta ni­je zbi­lo. Je li uop­će bi­lo ne­kak­vog le­de­nja­ka, ili je sve dio ne­kak­va igro­ka­za? Je li nam se sve sa­mo sni­lo? Ako ima iz­ne­na­đe­nja, ono je u to­me što Pred­sjed­niš­tvo HNS-a ni­je od­mah za­griz­lo na “po­nu­du ko­ju se ne mo­že od­bi­ti” te da je zbog lom­lje­nja po­je­di­nač­nih le­de­nja­ka ot­po­ra bio nu­žan dra­mat­ski pre­okret na sre­diš­njem od­bo­ru. Mo­žda je naj­za­nim­lji­vi­je saz­na­nje da, za raz­li­ku od sve­ra­ši­re­ne uvri­je­že­ne pre­dodž­be o HNS-u ko­ji ni­je ra­di­ka­lan ni u če­mu osim u svo­jem kli­jen­te­liz­mu, mo­žda ipak ima u toj stran­ci onih ko­ji ni­su sprem­ni pri­hva­ti­ti bi­lo ko­ju vlast sa­mo

Na­kon ovog na hr­vat­skom po­li­tič­kom tr­ži­štu sve je mo­gu­će, pa i ve­li­ka ko­ali­ci­ja

ra­di vlas­ti i pro­bit­ka. Pret­pos­ta­vi­mo da su is­kre­ne reakcije onih ko­ji ovih da­na re­žu član­ske is­kaz­ni­ce, no, re­to­ri­ka onih ko­ji os­ta­ju po­sve je u skla­du s onim što sam tjed­ni­ma naj­av­lji­vao: do­la­ze nam spa­si­te­lji, su­per­ju­na­ci ko­ji su, eto, sprem­ni žr­tvo­va­ti i stran­ku i vlas­ti­te in­te­re­se, sve sa­mo ka­ko bi spa­si­li na­ci­ju! Svo­je us­lu­ge uvi­jek su zna­li na­pla­ti­ti. No, na ra­ču­nu ko­ji će bi­ti is­pos­tav­ljen An­dre­ju Plen­ko­vi­ću ne­će bi­ti sa­mo ma­te­ri­jal­ni iz­da­ci ko­je iona­ko uvi­jek na kon­cu pla­ća­ju po­rez­ni obvez­ni­ci. Ci­je­na bi mo­gla bi­ti gu­bi­tak po­vje­re­nja onog di­je­la bi­ra­ča ko­ji HDZ tra­di­ci­onal­no bi­ra­ju pre­ma ide­olo­škom klju­ču. Na­kon ovog na hr­vat­skom po­li­tič­kom tr­ži­štu sve je mo­gu­će, pa i ve­li­ka ko­ali­ci­ja. Za­pra­vo, ovo već jest ne­kak­va ma­la ve­li­ka ko­ali­ci­ja! Ne­ki već govore da je pot­pi­som na ko­ali­ci­ju s HNS-om Plenković za­pra­vo – ubio HDZ. Na pr­vi po­gled tvrd­nja ne­ma mno­go smis­la kad je svi­ma po­sve oči­to da Plenković stran­ku vo­di iz po­bje­de u po­bje­du. Ako ga bi­ra­či ni­su htje­li kaz­ni­ti zbog smje­ne Mos­to­vih mi­nis­ta­ra, on­da je ma­lo vje­ro­jat­no da će ga kaz­ni­ti zbog ko­ali­ci­je s HNS-om. Ono što iz­gu­bi na des­ni­ci, mo­gao bi na­dok­na­di­ti na po­li­tič­kom cen­tru. No, ovo ni­je sa­mo pi­ta­nje go­lih broj­ki, već i ko­he­ziv­ne sna­ge HDZ-a. Uk­lo­ni li se na­ci­onal­ni na­boj i ide­olo­ška pot­ka, pi­ta­ju mno­gi, što on­da os­ta­je osim go­log ins­tin­k­ta odr­ža­nja na vlas­ti? Kad bi umjes­to to­ga stran­ka os­ta­la po­či­va­ti sa­mo na vo­lji za moć i pro­fit, ne bi li se ti­me HDZ sa­mo pre­tvo­rio u je­dan – ve­li­ki HNS? Una­toč to­me što se HNS na vlast vra­ća dra­ma­tič­no ra­zvod­njen, u di­je­lu HDZ-a mno­gi i da­lje ne dvo­je u nje­go­vu ek­s­trem­nu tok­sič­nost, po­go­to­vu oni ko­ji vje­ru­ju da ga Plenković svjes­no ko­ris­ti kao sred­stvo za du­bin­sko mi­je­nja­nje vlas­ti­te stran­ke. Na sli­čan je na­čin za­pra­vo Zo­ran Mi­la­no­vić ubio SDP. Ve­li­ko­duš­nim pok­la­nja­njem man­da­ta HNS-u i asi­mi­li­ra­njem u nji­ho­ve kva­zi­li­be­ral­ne pa­ra­dig­me, Mi­la­no­vić je os­la­bio te­me­lje SDP-a te u ko­ri­je­nu iš­ču­pao bi­lo kak­vu šan­su za tran­sfor­ma­ci­ju u mo­der­nu so­ci­jal­de­mo­krat­sku stran­ku, što im je je­di­no mo­glo osi­gu­ra­ti bu­duć­nost. Oni ko­ji u HDZ-u u ovom tre­nut­ku Plen­ko­vi­ću ra­de o gla­vi li­je­pe­ći mu vul­gar­ne eti­ke­te kao da je ri­ječ o naj­cr­njem ne­pri­ja­te­lju od­bi­ja­ju priz­na­ti re­al­nost da bez nje­ga stran­ka ne bi bi­la na vlas­ti te da bi u Ban­skim dvo­ri­ma po­nov­no sje­dio Mi­la­no­vić. Čak ni či­nje­ni­ca da se Ves­na Pu­sić na vri­je­me iz­mak­nu­la iz jed­nadž­be iz njih ne mo­že iz­bi­ti uvje­re­nje da je Plenković već odvu­kao stran­ku – u sa­mo sr­ce ta­me. Sa­na­der bi na Plen­ko­vi­će­vu mjes­tu znao sve to pri­ka­za­ti kao tri­jumf na­ci­onal­no obo­je­nog HDZ-a, no Plenković ne­ma vo­lje ni smis­la za ta­kav ri­tu­al­ni te­am bu­il­ding. Us­kra­ći­va­njem te du­šev­ne hra­ne čla­no­vi­ma svo­je stran­ke, bi­ro­krat­ski ci­jep­ljen od sva­kog, a po­go­to­vu na­ci­onal­no obo­je­nog tri­jum­fa­liz­ma, Plenković mo­žda ne shva­ća do kra­ja ko­li­ko za­pra­vo du­go­roč­no sla­bi te­me­lje svo­je stran­ke, dok je pak pot­pu­no ne­iz­vjes­no u ko­jem smje­ru će za­vr­ši­ti po­ku­šaj tran­sfor­ma­ci­je HDZ-a u stran­ku ko­ja ne bi str­ša­la u obi­te­lji europ­skih pu­ča­na. Odr­ži­ve po­li­ti­ke bez ide­olo­gi­je ne mo­že bi­ti. U tom smis­lu, “povratak” Da­vo­ra Ive Sti­era u unu­tar­njo­po­li­tič­ke vo­de mo­že bi­ti vr­lo do­bro­do­šao do­ga­đaj u HDZ-u, na­rav­no, ako se ne pre­tvo­ri u su­kob ega i ako mu us­pi­je za­dr­ža­ti mjes­to po­li­tič­kog taj­ni­ka. Stran­ka oči­to očaj­nič­ki tre­ba sve one ko­ji su sprem­ni ra­di­ti na ob­no­vi nje­zi­na te­melj­nog ide­olo­škog sof­tve­ra i na­ci­onal­nog na­bo­ja ko­ji su nje­zi­no ve­ziv­no tki­vo i bez ko­je­ga – u onom po­zi­tiv­nom smis­lu vi­še ni­kad ne bi mo­gla bi­ti ono što je bi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.