Je li Han­fa do­is­ta ula­ga­če tre­ba­la šti­ti­ti od njih sa­mih?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Rat­ko Bo­ško­vić

Po­da­ci o tr­go­vi­ni vri­jed­nos­nim pa­pi­ri­ma na Za­gre­bač­koj bur­zi za svi­banj su po­raz­ni. Pro­met di­oni­ca­ma pre­ma pret­hod­nom mje­se­cu pao je ka­tas­tro­fal­nih 65,5 pos­to, s 365 na sa­mo 126 mi­li­ju­na ku­na, a uku­pan se pro­met stro­po­štao vi­še od 70 pos­to, s 551 na 165 mi­li­ju­na ku­na. U ci­je­lom mje­se­cu pro­da­va­te­lji i kup­ci di­oni­ca ni­su raz­mi­je­ni­li ni je­dan pro­mil tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti svih di­oni­ca lis­ta­nih na Za­gre­bač­koj bur­zi, ni po­la pos­to tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti Ine, ni je­dan pos­to tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti HT-a. Hr­vat­sko tr­ži­šte ka­pi­ta­la, ko­je bi tre­ba­lo bi­ti glav­ni iz­vor fi­nan­ci­ra­nja ras­ta i ra­zvo­ja hr­vat­skog gos­po­dar­stva bez za­du­ži­va­nja, do­ži­vje­lo je u svib­nju ove go­di­ne to­tal­nu ka­tas­tro­fu. Za pad od 70 pos­to ne­ma dru­ge ri­je­či. Ali, u Vla­di i Sa­bo­ru, na te­le­vi­zi­ja­ma, u ti­sku ili na in­ter­net­skim por­ta­li­ma o to­me ni ri­je­či. Muk! A za­mis­li­mo što bi se do­go­di­lo, kak­va bi se di­gla uz­bu­na da je, na pri­mjer, za­mrz­nu­to pos­lo­va­nje 70 pos­to hr­vat­skih ba­na­ka sa svom nji­ho­vom šted­njom. Ili da je 70 pos­to dr­žav­nog te­ri­to­ri­ja os­ta­lo bez stru­je? Hr­vat­sko tr­ži­šte ka­pi­ta­la do­ži­vje­lo je ta­kav uža­san slom na­kon što je Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa) 2. svib­nja na­lo­ži­la Bur­zi da obus­ta­vi tr­go­va­nje di­oni­ca­ma ovis­nih dru­šta­va kon­cer­na Agro­kor – Le­da, Be­lja, PIK-a Vin­kov­ci, Ti­ska, Vu­pi­ka, Zvi­jez­de, Žit­nja­ka i Jam­ni­ce. Han­fa je to uči­ni­la za­to što te tvrt­ke ni­su na vri­je­me obja­vi­le iz­vješ­ća o pos­lo­va­nju u 2016. i pr­vom kvar­ta­lu 2017., a i za­to što je iz­van­red­na upra­va Agro­ko­ra obja­vi­la ka­ko sum­nja da bi u već objav­lje­nim iz­vješ­ći­ma “mo­glo bi­ti po­ten­ci­jal­nih po­gre­ša­ka” pa “mo­li da se di­oni­ci ne os­la­nja­ju na nje­na fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća iz proš­los­ti dok pro­vje­re ne bu­du do­vr­še­ne, a si­tu­aci­ja pot­pu­no ra­zjaš­nje­na”. Za­da­ća Han­fe jest da kup­ce vri­jed­nos­nih pa­pi­ra za­šti­ti od po­dva­la i pri­je­va­ra, ali i da se bri­ne o op­s­tan­ku i ja­ča­nju hr­vat­skog tr­ži­šta ka­pi­ta­la. A to što ne­ka bi­lan­ca ni­je objav­lje­na na vri­je­me ili što net­ko mis­li da “si­tu­aci­ja ni­je pri­mje­re­no ra­zjaš­nje­na” nig­dje na svi­je­tu ni­je raz­log da se di­oni­ča­ri­ma na vi­še mje­se­ci one­mo­gu­ći pro­da­ja di­oni­ca na ure­đe­nom tr­ži­štu. Tr­go­va­nje Agro­ko­ro­vim obvez­ni­ca­ma, na pri­mjer, nig­dje u Eu­ro­pi ni­je obus­tav­lje­no. Uos­ta­lom, i na­kon što je jav­nost saz­na­la za Agro­ko­ro­ve pro­ble­me s lik­vid­noš­ću bi­lo je pu­no inves­ti­to­ra ko­ji su za di­oni­ce Be­lja bi­li sprem­ni pla­ti­ti 3450 ku­na, ili 55.000 ku­na za Jam­ni­cu. Je li Han­fa do­is­ta te ula­ga­če tre­ba­la šti­ti­ti od njih sa­mih? Di­oni­ča­ri na hr­vat­skom tr­ži­štu ka­pi­ta­la s ko­ji­ma sam pro­tek­lih da­na raz­go­va­rao mis­le da to Han­fa ni­je ni tre­ba­la ni smje­la. Osim što je Za­gre­bač­ku bur­zu u svib­nju gur­nu­la u ži­vi pi­je­sak, Han­fa je stvo­ri­la plod­no tlo i za te­ori­je za­vje­re ko­je ni­ma­lo ne ko­ris­te ni hr­vat­skom mla­dom ka­pi­ta­liz­mu ni spa­ša­va­nju Agro­ko­ra. A ima i lo­gi­ke u sum­nja­ma da je Han­fa obus­ta­vi­la tr­go­vi­nu Agro­ko­ro­vim di­oni­ca­ma pod pri­ti­skom onih ko­ji­ma ne od­go­va­ra da pos­to­je­ći Agro­ko­rov ka­pi­tal bu­de res­truk­tu­ri­ran s vri­jed­nos­ti­ma ko­je i tr­ži­šte pri­hva­ća i u pos­to­je­ćim okol­nos­ti­ma sma­tra re­al­ni­ma.

Tr­go­va­nje Agro­ko­ro­vim obvez­ni­ca­ma nig­dje u Eu­ro­pi ni­je obus­tav­lje­no, ali i kod nas jest pa se od­mah ra­zvi­la te­ori­ja za­vje­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.