Po­vi­jest su­traš­nji­ce nu­di ide­je ko­ji­ma je la­ko vje­ro­va­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Rat je zas­ta­rio, glad nes­ta­je, smrt je sa­mo teh­nič­ki problem... To su sa­mo ne­ki od za­klju­ča­ka ko­je nu­di ova knji­ga

No­va Ha­ra­ri­je­va knji­ga “Ho­mo de­us: Krat­ka po­vi­jest su­traš­nji­ce” Gu­ar­di­ano­va je knji­ga go­di­ne, Eve­ning Stan­dar­do­va knji­ga go­di­ne, TLS-ova knji­ga go­di­ne. Već bi to tre­ba­lo bi­ti dos­ta da je uz­me­te u ru­ke, a za­tim se i vra­ti­te pr­voj knji­zi “Sa­pi­ens: Krat­ka po­vi­jest čo­vje­čans­tva”. I u Ho­mo de­usu pro­na­ći će­te po­djed­na­ko šo­kant­ne za­ključ­ke u ko­je će­te do­is­ta i po­vje­ro­va­ti s ob­zi­rom na ši­ro­ka obraz­lo­že­nja ko­ja pi­sac da­je za svo­ja raz­miš­lja­nja. Rat je zas­ta­rio, glad nes­ta­je, smrt je sa­mo teh­nič­ki problem. Već ka­da i sa­mi raz­mis­li­te, uvi­đa­te da su vam ti za­ključ­ci bi­li pred no­som ci­je­lo vri­je­me. Sa­mo ne zna­te za­što ih nis­te vi­dje­li. Za­to ima­mo lju­de po­put Yu­va­la No­aha Ha­ra­ri­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.