Pr­vo po­pra­vi­te sve zu­be, jer tek se ta­da smi­ju iz­bje­lji­va­ti

Li­ječ­ni­ci upo­zo­ra­va­ju da je ovaj za­hvat stro­go za­bra­njen trud­ni­ca­ma, ali i da se on ne pre­po­ru­ču­je pa­ci­jen­ti­ma ko­ji ima­ju pre­osjet­lji­ve zu­be i bo­les­ne des­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

Ka­ko do blis­ta­vo bi­je­log osmi­je­ha? Struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju na oprez jer pos­tup­ci za iz­bje­lji­va­nje ni­su za sve pa­ci­jen­te Hol­lywo­od­ski osmi­jeh, osim bes­pri­je­kor­no rav­nih zu­ba, po­dra­zu­mi­je­va da su oni i bes­pri­je­kor­no bi­je­li i sjaj­ni. Ni­je ta­kav na­ziv slu­čaj­no do­šao iz me­ke gla­mu­ra i showbi­za jer je te­ško na­ići na fo­to­gra­fi­ju kak­ve slav­ne hol­lywo­od­ske oso­be či­ji osmi­jeh ni­je na­pros­to sa­vr­šen. Ta­kav trend vi­še ni­je trend ne­go obve­za, ne­što sa­mo­ra­zum­lji­vo pos­ta­lo je i u ši­ro­kim ma­sa­ma pa ne ču­de na­pi­si ino­zem­nih me­di­ja pre­ma ko­ji­ma je, pri­mje­ri­ce, pro­jek­ci­ja da će tr­ži­šte den­tal­ne koz­me­ti­ke (kon­kret­no iz­bje­lji­va­nja zu­bi) bi­ti u kons­tant­nom ras­tu, da su u top 20 tret­ma­na za lje­po­tu na pr­vim mjes­ti­ma upra­vo oni ko­ji se od­no­se na iz­gled zu­ba. Stvar je uos­ta­lom otiš­la to­li­ko da­le­ko da su po­je­din­ci doš­li na ide­ju iz­mis­li­ti svoj “ori­gi­na­lan” na­čin iz­bje­lji­va­nja zu­ba i – za­vr­ši­li u za­tvo­ru jer je ri­ječ o pri­je­va­ri. I to opas­noj pri­je­va­ri.

Pre­va­ran­ti iz Bri­ta­ni­je

Je­dan od tak­vih slu­ča­je­va do­la­zi iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je gdje su otac John i sin Mat­t­hew Har­gre­aves za­ra­di­li mi­li­ju­ne pro­da­ju­ći pro­izvod za iz­bje­lji­va­nje zu­bi “ide­alan za sva­ku dob­nu sku­pi­nu” i ko­ji “ko­ris­te vo­de­ći zu­ba­ri di­ljem Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Eu­ro­pe”. Upra­vo su to učes­ta­le po­ru­ke u rek­la­ma­ma ko­je obe­ća­va­ju br­zo, du­go­traj­no i bez­o­pas­no do­bi­va­nje hol­lywo­od­ski bi­je­log osmi­je­ha, a do­da­tak da ga ko­ris­te i “vo­de­ći zu­ba­ri” lju­di­ma uli­je­va po­vje­re­nje i da­je svo­je­vr­s­nu ga­ran­ci­ju. No, istraga je ut­vr­di­la da pro­izvod ovog tan­de­ma u se­bi sa­dr­ži 110 pu­ta vi­še od do­pu­šte­ne ko­li­či­ne hi­dro­gen pe­rok­si­da… Po­bro­ja­ne su broj­ne po­s­lje­di­ce po­tro­ša­ča po­put gu­bit­ka zu­ba, uni­šte­nog zub­nog me­sa i slič­no. I baš za­to, uime po­s­lje­di­ca za zdrav­lje, zu­ba­ri is­ti­ču oprez pri ko­ri­šte­nju ko­je­kak­vih pro­izvo­da za iz­bje­lji­va­nje zu­ba, na­rod­nih re­ce­pa­ta i pre­po­ru­ka. Či­nje­ni­ca je ta­ko­đer da su pro­izvo­di od zub­nih pas­ti za br­zo iz­bje­lji­va­nje, za du­go­traj-

no bi­je­le zu­be, vo­di­ce za us­ta za tu na­mje­nu pa čak i apa­ra­ti ko­ji uz po­tre­ban na­maz do­vo­de teh­no­lo­gi­ju dos­tup­ni u tr­go­vi­na­ma po po­volj­nim ci­je­na­ma. – Pos­to­ji niz pre­pa­ra­ta ko­je pa­ci­jen­ti ko­ris­te u kuć­noj ra­di­nos­ti za iz­bje­lji­va­nje zu­bi. Do­volj­no je da­nas oti­ći na Ins­ta­gram i ne­mo­gu­će je ne na­le­tje­ti na ne­ki od pre­pa­ra­ta ko­jim se ga­ran­ti­ra us­pješ­no iz­bje­lji­va­nje zu­bi. Re­cep­ti kao što su mi­je­ša­nje li­mu­no­va so­ka i so­li ili čes­to pos­tav­lje­no pi­ta­nje upo­tre­be so­de bi­kar­bo­ne naj­češ­će re­zul­ti­ra ošte­će­nji­ma cak­li­ne zu­ba i zub­nog me­sa ti­je­kom du­go­traj­nog ko­ri­šte­nja, pre­osjet­lji­voš­ću zu­ba i ne­za­do­vo­lja­va­ju­ćim re­zul­ta­ti­ma. Po­seb­na sku­pi­na pro­izvo­da ko­je su­sre­će­mo na tr­ži­štu su tzv. “whi­te­ning pro­duc­ts” – raz­ne pas­te za iz­bje­lji­va­nje zu­bi. One u svom sas­ta­vu ima­ju ja­če abra­ziv­ne sas­toj­ke od nor­mal­nih pas­ti či­me ski­da­ju po­vr­šin­ske pig­men­te sa zu­ba, ali ne­će pro­mi­je­ni­ti pri­rod­nu bo­ju zu­ba. Op­će­ni­to se sma­tra da oso­be ko­je pa­te od pre­tje­ra­ne osjet­lji­vos­ti zu­bi ni­su kan­di­da­ti za ovak­ve pro­izvo­de, ali ni za pro­fe­si­onal­no iz­bje­lji­va­nje zu­bi. Iz­bje­lji­va­nje se ta­ko­đer ne ra­di kod trud­ni­ca, kod oso­ba s aler­gi­jom na kar­ba­mid pe­rok­sid i hi­pok­lo­rit, pa­ci­je­na­ta s ne­sa­ni­ra­nim zu­bi­ma i bo­les­ti­ma pot­por­nog apa­ra­ta zu­ba (gin­gi­vi­tis, pa­ro­don­ti­tis) – objaš­nja­va Želj­ko Ro­tim, dr. med. dent. On po­t­vr­đu­je da ovo tr­ži­šte ras­te sva­kod­nev­no, ali is­to­vre­me­no do­no­si i ino­va­ci­je. Sto­ga je, ka­ko na­po­mi­nje dr. Ro­tim, is­ti­na da ne­što što je sa­da no­vo u es­tet­skoj sto­ma­to­lo­gi­ji već će su­tra bi­ti “sta­ra pri­ča”. Iz­bje­lji­va­nje zu­ba u or­di­na­ci­ja­ma je­dan su od naj­češ­ćih tret­ma­na, a uglav­nom po hol­lywo­od­ski osmi­jeh do­la­ze mla­đi lju­di zdra­vih zu­bi ko­ji si ta­ko, is­ti­če dr. Ro­tim, že­le uljep­ša­ti osmi­jeh i po­di­ći sa­mo­po­uz­da­nje. Ta pro­ce­du­ra u den­tal­noj or­di­na­ci­ji ima svo­ja pra­vi­la: - Pri­je sa­mog iz­bje­lji­va­nja po­treb­no je ne­ko­li­ko da­na pri­je očis­ti­ti zub­ni ka­me­nac i is­pje­ska­ri­ti zu­be. Bi­je­li­ti se mo­gu po­je­di­nač­ni zu­bi ko­ji su po­tam­nje­li na­kon en­do­dont­ske te­ra­pi­je (“va­đe­nja živ­ca”); u tom slu­ča­ju go­vo­ri­mo o me­to­di ko­ja se po­pu­lar­no na­zi­va “wal­king ble­ac­hing”, ili se mo­gu bi­je­li­ti svi zu­bi, od­nos­no oni ko­ji su vid­lji­vi pri­li­kom osmi­je­ha (vanj­sko iz­bje­lji­va­nje). To se mo­že pos­ti­ći pri­mje­nom la­se­ra, zo­om lam­pe ili kuć­nih ud­la­ga.

Re­zul­ta­ti na­kon 2 tjed­na

U na­šoj or­di­na­ci­ji naj­češ­će pris­tu­pa­mo me­to­di iz­bje­lji­va­nja zu­bi lam­pom. Ov­dje se ra­di o jed­no­po­sjet­nom iz­bje­lji­va­nju zu­bi ko­je se ba­zi­ra na ko­ri­šte­nju hi­dro­ge­na vi­so­kih kon­cen­tra­ci­ja od 25 do 40 pos­to te nje­go­vom ak­ti­vi­ra­nju u us­ti­ma. Re­zul­ta­ti pro­fe­si­onal­nog iz­bje­lji­va­nja zu­bi ovi­se o me­to­di iz­bje­lji­va­nja ko­ju ko­ris­ti­mo, po­čet­noj bo­ji zu­ba (ko­ju uvi­jek tre­ba fo­to­graf­ski za­bi­lje­ži­ti) te o per­me­abil­nos­ti zu­ba. Zu­bi ko­ji su po ni­jan­si žu­ći op­će­ni­to su po­volj­ni­ji za iz­bje­lji­va­nje od onih si­vih ni­jan­si, od­nos­no do­bi­ve­ni re­zul­ta­ti su bo­lji i pa­ci­jen­ti su za­do­volj­ni­ji. Stvar­ni re­zul­ta­ti pos­tig­nu­ti iz­bje­lji­va­njem vi­de se tek na­kon 2 tjed­na ka­da se cak­li­na pot­pu­no re­hi­dri­ra te ih je po­treb­no po­nov­no fo­to­graf­ski za­bi­lje­ži­ti. Ko­li­ko će efek­ti iz­bje­lji­va­nja tra­ja­ti, ovi­si po­naj­pri­je o na­vi­ka­ma sa­mog pa­ci­jen­ta. Pr­va dva tjed­na na­kon za­hva­ta za­bra­nje­no je pu­še­nje i po­treb­no je iz­bje­ga­va­ti obo­je­ne na­pit­ke (ka­va, vi­no, čaj). Po­nov­no iz­bje­lji­va­nje zu­ba ne pre­po­ru­ču­je se ra­di­ti unu­tar go­di­nu da­na od da­na pr­vog iz­bje­lji­va­nja. Ci­je­ne ovog za­hva­ta va­ri­ra­ju od or­di­na­ci­je do or­di­na­ci­je. Na tr­ži­štu mo­že­te na­ći iz­no­se od 850 kn pa do ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na – go­vo­ri pred­sjed­nik Hr­vat­skog druš­tva za es­te­ti­ku li­ca na­po­mi­nju­ći da se is­pu­ni i pro­tet­ski na­do­mjes­t­ci po­put kru­ni­ca i mos­to­va ne mo­gu iz­bi­je­li­ti ovim pos­tup­kom.

Koz­me­tič­ko iz­bje­lji­va­nje U Za­gre­bu je još 2014. otvo­ren pr­vi sa­lon za koz­me­tič­ko iz­bje­lji­va­nje zu­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.