Pred­stav­ljen tu­ris­tič­ki kom­pleks ko­ji se gra­di u za­lje­vu Bri­ze­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (sč)

Grad­nja po­či­nje kra­jem 2017., kom­pleks uklju­ču­je ho­tel sa 120 so­ba te oko 100 luk­suz­nih vi­la i apart­ma­na Pro­jekt Fo­ur Se­asons Re­sort and Pri­va­te Re­si­den­ces, vri­je­dan go­to­vo mi­li­jar­du ku­na, po­čet će se gra­di­ti kra­jem 2017. na oto­ku Hva­ru, u za­lje­vu Bri­ze­ni­ca. Pred­sta­vi­li su ga jed­na od vo­de­ćih svjet­skih inves­ti­cij­skih ba­na­ka Arqa­am Ca­pi­tal i vo­de­ći la­nac luk­suz­nih ho­te­la Fo­ur Se­asons Ho­tels and Re­sorts. Ovaj pro­jekt, uz to što je pr­vi tak­ve vr­ste u Hr­vat­skoj, ve­lik je is­ko­rak u po­nu­di za gos­te s vi­so­kim zah­tje­vi­ma, a u nje­mu će se otvo­ri­ti i 320 no­vih rad­nih mjes­ta. Osim ho­te­la s pet zvjez­di­ca, kom­pleks će sa­dr­ža­va­ti i sto ra­skoš­nih vi­la i re­zi­den­ci­je s jed­nom do pet so­ba. Tu su i svi pra­te­ći sa­dr­ža­ji za od­mor, po­put otvo­re­nih i za­tvo­re­nih ba­ze­na, vr­hun­skog spa i fit­ness cen­tra, ne­ko­li­ko res­to­ra­na i ba­ro­va, kon­gres­nih dvo­ra­na, ali i pris­ta­ni­šta za hi­dro­avi­one. Na pro­jek­tu su an­ga­ži­ra­ni svjet­ski ar­hi­tek­ti i di­zaj­ne­ri iz poz­na­tih ku­ća kao što su Gen­s­ler Ar­c­hi­tec­ts, Scott Brown­rigg te Ric­h­mond Hos­pi­ta­lity De­sign i Ti­hany De­sign, a ci­je­li pro­jekt vo­di ugled­na svjet­ska ku­ća MACE. Osim ma­ke­te tu­ris­tič­kog kom­plek­sa, uzva­ni­ci su na pred­stav­lja­nju ima­li pri­li­ku pro­še­ta­ti se stvar­nom ho­tel­skom so­bom bu­du­ćeg ho­te­la te is­ku­si­ti što zna­či bi­ti gost Fo­ur Se­asons ho­te­la. Pr­vi gos­ti u Bri­ze­ni­ci oče­ku­ju se 2019.

Jed­na od ho­tel­skih so­ba u bu­du­ćem kom­plek­su na Hva­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.