FARMA SVINJA ZA RASPLOD I TOV

Ro­di­te­lji tro­je ma­le dje­ce obra­đu­ju oko 100 hek­ta­ra zem­lje, ima­ju 50 ras­plod­nih kr­ma­ča i go­diš­nje uto­ve oko 800 svinja. U ci­je­lom se­lu je­di­no Lu­či­ći ima­ju tov­lje­ni­ke Od sil­nog pos­la i ne stig­nu raz­miš­lja­ti o od­la­sku u svi­jet

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ma­ri­na Bo­ro­vac

Osim ra­tar­skom pro­izvod­njom i uz­go­jem svinja Jo­sip Lu­čić ba­vi se i us­luž­nom dje­lat­noš­ću u po­ljo­pri­vre­di. Ima tri trak­to­ra i sve pri­ključ­ke Sva­ke go­di­ne ku­piš šest-se­dam ju­ta­ra zem­lje, na­pra­viš po je­dan svi­njac, ideš ma­lo-po­ma­lo i ne di­žeš kre­di­te od ko­jih ne mo­žeš di­sa­ti. Ži­vot­na je to, i pos­lov­na, fi­lo­zo­fi­ja 35-go­diš­njeg uz­ga­ji­va­ča svinja Jo­si­pa Lu­či­ća iz Be­ra­va­ca, sla­von­skog se­la iz ko­jeg mla­dost bje­ži gla­vom bez ob­zi­ra, ako ne pre­ko gra­ni­ce, on­da ba­rem na mo­re, u se­zo­nu.

So­ji­no ulje za ku­ćans­tvo

– Ne­kad nas je u se­lu bi­lo ti­su­ću i ku­sur, sad nas je oko šes­to. Sad je­di­no mi u Be­rav­ci­ma ima­mo svo­je brav­ce – iz­go­va­ra Jo­sip dok nje­go­va su­pru­ga Ves­na otva­ra vra­ta jed­nog od svi­nja­ca ko­ji se na­la­ze iza ku­će. Lu­či­će­vi uz­ga­ja­ju jor­k­šir­ske svi­nje i lan­dra­si­ce. Ove se svi­nje ubra­ja­ju me­đu naj­ra­ši­re­ni­je pa­smi­ne svinja u svi­je­tu, a glav­ne su im zna­čaj­ke plod­nost i kva­li­tet­no me­so. Ima­ju 50 ras­plod­nih kr­ma­ča, a go­diš­nje uto­ve oko 800 svinja. – Ci­je­na je po ki­lo­gra­mu ži­ve va­ge de­vet i pol ku­na, plus PDV – ka­že Jo­sip. Za tri i pol mje­se­ca nje­go­ve svi­nje do­seg­nu ki­la­žu od oko 120 ki­lo­gra­ma. Ta­da ih pro­da­ju u Bre­bri­nu. Za pre­hra­nu ži­vo­ti­nja Lu­či­ći obra­đu­ju oko sto­ti­nu hek­ta­ra zem­lje. Po­lo­vi­ca je njihovo vlas­niš­tvo, os­ta­tak je dr­žav­na zem­lja ko­ju ima­ju u za­ku­pu. Ku­ku­ruz si­ju na 35 hek­ta­ra, je­čam i so­ju na po 12 hek­ta­ra, a na os­tat­ku zem­lje ras­te ži­to či­je vi­ško­ve pro­da­ju. Obra­di­ve po­vr­ši­ne obi­te­lji Lu­čić vi­še su pu­ta bi­le po­kus­no po­lje za si­ja­nje raz­nih ra­tar­skih kul­tu­ra. – Sa­mi pra­vi­mo so­ji­nu sač­mu – objaš­nja­va Ves­na Lu­čić za­što su po­ve­ća­li baš ora­ni­ce pod so­jom. Mla­di su su­pruž­ni­ci iz­ra­ču­na­li da im je jef­ti­ni­je ku­pi­ti pre­šu te ek­s­trak­ci­jom i ti­ješ­nje­njem olju­šte­nog zr­na so­je pro­izvo­di­ti hra­nu za svo­je svi­nje ne­go ku­po­va­ti go­tov pro­izvod. K to­mu, os­ta­je im i so­ji­no ulje ko­je mo­gu ko­ris­ti­ti u ku­ćans­tvu, za pre­hra­nu. – Dao sam pri­ja­te­lju ka­nis­ter ulja. Pr­žio je na nje­mu ri­bu, ka­že da je bi­lo su­per – go­vo­ri Jo­sip Lu­čić, po stru­ci me­ha­ni­čar za po­ljo­pri­vred­nu me­ha­ni­za­ci­ju pa mu to

znanje do­bro do­đe u sva­kod­nev­nom pos­lu. Osim ra­tar­skom pro­izvod­njom i uz­go­jem svinja, Jo­sip se ba­vi i us­luž­nom dje­lat­noš­ću u po­ljo­pri­vre­di. Lu­či­će­vi ima­ju tri trak­to­ra i sve po­treb­ne pri­ključ­ke, su­ša­ru, si­los za je­čam, a si­los za ku­ku­ruz ka­ne pra­vi­ti. U pla­nu im je i po­ve­ća­nje bro­ja kr­ma­ča, a sa­mim ti­me i tov­lje­ni­ka. Svi­nje su u svinj­ci­ma raz­dvo­je­ne po do­bi, pra­si­li­šte je za­seb­no, a naj­ma­nji se gri­ju pod lam­pa­ma. Što se mla­di Lu­či­ći ba­ve svi­njo­goj­stvom, na ne­ki je na­čin “kri­va” Ves­na iz Šti­ta­ra, Jo­si­po­va su­pru­ga: – Pr­vih pet go­di­na bra­ka ni­smo ima­li dje­ce pa sam ja sti­gla sve de­talj­no pro­uči­ti – go­vo­ri dok če­tve­ro­go­diš­nja Ma­ri­ja jur­ca dvo­ri­štem u po­tra­zi za mač­kom. – Da, kad si doš­la k na­ma u ku­ću, ni­si zna­la ni svi­nje na­hra­ni­ti. Mis­li­la si da im hra­nu tre­ba ba­ca­ti pre­ko ogra­de. Kao svi­nja­ma – za­dir­ku­je je Jo­sip. – Is­ti­na, u po­čet­ku ni­sam iš­la u svi­njar. A sa­da svi­nje i ci­je­pim. Ja sam kao dok­tor u ku­ći. Uos­ta­lom, sad sam na ro­dilj­skom. Ali kad je sje­tva, usko­čim – smi­je se Ves­na. Na­rav­no, su­pru­gu sva­ki dan po­ma­že u sve­mu, baš kao i nje­go­vi ro­di­te­lji Ja­nja i Đu­ro, s ko­ji­ma i ži­ve pod is­tim kro­vom. Ako ni­su u svinj­ci­ma ili po­lju, net­ko od njih uvi­jek ču­va dje­cu. Jer, osim Ma­ri­je, Ves­na i Jo­sip – su­pruž­ni­ci s de­se­to­go­diš­njim sta­žem – ro­di­te­lji su osmo­mje­seč­nih bli­za­na­ca Ane i Ma­ri­na.

Ne pa­ki­ra­ju kov­če­ge

Ipak, stig­nu “ukras­ti” ma­lo vre­me­na i za se­be. Jo­sip je i va­tro­ga­sac, a ak­ti­van je u kul­tur­no-umjet­nič­kom druš­tvu u se­lu. Lu­či­ći su i čla­no­vi Svi­njo­goj­ske udru­ge Brod­sko-po­sav­ske žu­pa­ni­je te pro­izvo­đač­ke or­ga­ni­za­ci­je Slavonski svi­njo­go­jac. Svo­jim su ži­vo­tom na se­lu za­do­volj­ni i ni na kraj pa­me­ti im ni­je da pa­ki­ra­ju kov­če­ge i odu svi­jet. – Ako čo­vjek vo­li po­ljo­pri­vre­du, on­da će to ra­di­ti. A mi je vo­li­mo – jed­nos­tav­no objaš­nja­va­ju Ves­na i Jo­sip Lu­čić zbog če­ga će os­ta­ti u Be­rav­ci­ma.

Lan­dra­si­ce i jor­k­šir­ske svi­nje uz­ga­ja obi­telj Lu­čić na svom gos­po­dar­stvu. Te su dvi­je pa­smi­ne me­đu naj­ras­pros­tra­nje­ni­ji­ma na svi­je­tu, a od­li­ku­ju ih kva­li­tet­no me­so i do­bra plod­nost

So­ji­nu sač­mu za pre­hra­nu ži­vo­ti­nja Lu­či­ći sa­mi pra­ve jer im je bi­lo jef­ti­ni­je ulo­ži­ti u pro­izvod­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.