Mi­nis­tar­stvo iz­dvo­ji­lo 7,4 mi­li­ju­na za ot­kup knji­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (h)

Kul­tur­no vi­je­će za knjiž­nu, nak­lad­nič­ku i knji­žar­sku dje­lat­nost u su­rad­nji sa Struč­nim po­vje­rens­tvom za dje­čju knji­gu pred­lo­ži­lo je za ot­kup za jav­ne knjiž­ni­ce 207 nas­lo­va 73 nak­lad­ni­ka. Na jav­ni po­ziv za ot­kup knji­ga za na­rod­ne knjiž­ni­ce u 2017. go­di­ni pri­jav­lje­no je 1020 nas­lo­va. Vi­je­će je oda­bra­lo 207 nas­lo­va 73 nak­lad­ni­ka te ih pred­lo­ži­lo za ot­kup u 55.875 pri­mje­ra­ka. Mi­nis­tri­ca Ni­na Obu­ljen-Kor­ži­nek pot­pu­no je pri­hva­ti­la pri­jed­log Kul­tur­nog vi­je­ća i odo­bri­la da se za ot­kup knji­ga u lip­nju po­tro­ši 7,368.105 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.