Di­zaj­ner­ska eli­ta po­za­ba­vi­la se ide­jom mod­ne hi­brid­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Sek­ci­ja za obli­ko­va­nje odi­je­va­nja ULUPUH-a pe­ri­odič­no pred­stav­lja ra­do­ve svo­jih čla­no­va unu­tar cik­lu­sa iz­lož­bi krov­nog na­zi­va VI­ZI­JE, apos­tro­fi­ra­ju­ći ak­tu­al­nost mod­nog iz­ra­za ko­ji iz sa­daš­njos­ti pro­ji­ci­ra mo­gu­ću bu­duć­nost. Kus­to­si­ce ovo­go­diš­nje iz­lož­be, i sa­me mod­ne di­zaj­ne­ri­ce, Pe­tra Kr­pan i Ja­dran­ka Hlu­pić Duj­mu­šić, de­tek­ti­ra­le su kao jed­nu od do­mi­nant­nih po­ja­va u su­vre­me­noj mo­di tzv. mod­nu hi­brid­nost, i pos­ta­vi­le je kao te­mu, iz­a­zov za auto­re iz­la­ga­če, a pro­dukt nji­ho­vih ra­do­va ju­čer je pred­stav­ljen mod­nom iz­lož­bom “Mod­na hi­brid­nost” u ga­le­ri­ji ULUPUH. Na njoj 17 auto­ra nu­di svoj od­go­vor na po­nu­đe­nu te­mu, re­fe­ri­ra­ju­ći se po­je­di­nač­no na ne­ka od obi­ljež­ja su­vre­me­ne mo­de i druš­tva u ko­jem dje­lu­je. Nji­ho­ve od­go­vo­re u me­di­ju fo­to­gra­fi­je in­ter­pre­ti­rao je Va­nja Šo­lin či­je fo­to­gra­fi­je ta­ko­đer či­ne dio iz­lož­be­nog pos­ta­va. – Su­vre­me­na mo­da go­vo­ri o tra­uma­ti­zi­ra­nom, iz­mu­če­nom ti­je­lu u mod­nom sus­ta­vu, onom ko­je pro­ždi­ru bak­te­ri­je, ti­je­lu ko­je se ras­pa­da, ali i, pa­ra­dok­sal­no, iz­no­va ra­đa. Tak­vo mod­no ti­je­lo upu­ću­je na epo­hal­nu ko­nač­nost bit­ka u vre­me­nu – za­klju­ču­ju kus­to­si­ce. Iz­la­žu: Ma­tea Ba­no­ža Bla­že­vić, Ma­ti­ja Čop, Pa­tri­zia Donà, Igor Ga­laš, Ru­ža Ho­dak, I-GLE, Na­ta­ša Je­le­tić, Da­vor Kla­rić, Du­je Ko­džo­man, Ali­da Me­zić, Ti­ha­na Mik­ša Per­ko­vić, An­đe­la Po­toč­ki, Mi­le­na Ro­gulj, Re­na­ta Sve­tić, Kris­ti­na Še­pe­tavc, Ma­rio Treš­čec, Ines Zrnc Gre­go­ri­na te fo­to­graf Va­nja Šo­lin. Iz­lož­ba je re­ali­zi­ra­na uz pot­po­ru Mi­nis­tar­stva kul­tu­re i Gra­da Za­gre­ba.

Te­mat­ska iz­lož­ba Sek­ci­je za obli­ko­va­nje odi­je­va­nja otvo­re­na je do 27. lip­nja

Su­vre­me­na mo­da De­kons­truk­ci­ja na za­da­nu te­mu ka­ko je vi­di di­zaj­ner Ma­ti­ja Čop ko­ji kos­ti­mi­ra Lady Ga­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.