Ca­me­ron Di­az pri­vre­me­no na­pu­šta glu­mač­ke vo­de

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

di­zaj­ne­ra, či­ji ra­do­vi kra­se in­te­ri­je­re mno­gih pri­vat­nih i pos­lov­nih pros­to­ra, uda­la na­kon dvi­je go­di­ne ve­ze. Brač­ne za­vje­te iz­mi­je­ni­li su u lip­nju 2015., a slav­lje su upri­li­či­li u za­gre­bač­kom ba­ru Vinyl. Iako je na pri­vat­nom po­lju pre­tr­pje­la po­raz, Mi­re­la uži­va u pos­lov­nom us­pje­hu. Bend Ele­men­tal proš­le je go­di­ne iz­dao sed­mi stu­dij­ski al­bum “Ti­je­lo” za ko­ji su do­bi­li dva Po­ri­na, u ka­te­go­ri­ji naj­bo­ljeg al­bu­ma al­ter­na­tiv­ne i klup­ske glaz­be te za vi­zu­al­no rje­še­nje al­bu­ma. Glu­mi­ca Ca­me­ron Di­az od­lu­či­la je zbog mu­ža na­pra­vi­ti stan­ku u svo­joj glu­mač­koj ka­ri­je­ri. – Bi­ti u bra­ku ni­je is­to kao bi­ti u ve­zi. Su­prug mi je part­ner u ži­vo­tu pa, iako smo raz­li­či­ti, di­je­li­mo is­te vri­jed­nos­ti – rek­la je glu­mi­ca.

Sret­na obi­telj: vo­di­te­lji­ca sa su­pru­gom Želj­kom i si­no­vi­ma Glu­mi­čin pro­fil u dva da­na sku­pio je 65.000 pra­ti­te­lja.INS­TA­GRAM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.