155 mil. ku­na ima sport – 0,12 pos­to iz bu­dže­ta dr­ža­ve

Dr­ža­va za sport da­je ko­li­ko je­dan klub (Di­na­mo) upla­ću­je u dr­žav­ni pro­ra­čun

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Člans­tvo Klu­ba olim­pi­ja­ca iz­a­bra­lo je no­vog čel­ni­ka pa je Zo­ra­na Pri­mor­ca nas­li­je­di­la ko­šar­ka­ška le­gen­da Želj­ko Jer­kov Želj­ko Jer­kov, neg­daš­nji cen­tar žu­tih i osva­jač olim­pij­skog, svjet­skog i europ­skog zla­ta s re­pre­zen­ta­ci­jom biv­še SFRJ, s po­zi­ci­je no­vog pred­sjed­ni­ka nu­di i no­ve ide­je: – Pri­je sve­ga, že­lim po­ve­ća­ti broj učla­nje­nih u Klub olim­pi­ja­ca. Sa­da ih je oko 80, a po­ten­ci­jal­no ih mo­že bi­ti 800. Svi ko­ji su nas­tu­pi­li na Olim­pij­skim igra­ma na to ima­ju pra­vo, no sa­mi to mo­ra­ju za­tra­ži­ti pa ću svi­ma na­pi­sa­ti jed­no ani­ma­cij­sko pi­smo. Broj dva mi je taj da Klub olim­pi­ja­ca su­dje­lu­je u pi­sa­nju stra­te­gi­je spor­ta i no­vog za­ko­na. Mi smo po­zva­ni da u to­me su­dje­lu­je­mo ne sa­mo za­to što je na­ša čla­ni­ca Ja­ni­ca Kos­te­lić dr­žav­na taj­ni­ca za sport ne­go i za­to što su u na­šem sas­ta­vu lju­di po­put Vran­ko­vi­ća i Bu­ki­ća ko­ji vo­de ve­li­ke na­ci­onal­ne sa­ve­ze. Osim njih, ima­mo i Pe­tra Skan­si­ja i To­mis­la­va Pa­šk­va­li­na, lju­de ko­ji su bi­li za­mje­ni­ci mi­nis­tra za sport, Mi­li­vo­ja Be­bi­ća ko­ji vo­di re­gi­onal­nu va­ter­pol­sku li­gu, Sa­mi­ra Ba­ra­ća ko­ji je šef Sa­ve­za spor­to­va Ri­je­ke i ta­ko da­lje. Dak­le, ima­mo is­kus­ta­va u uprav­lja­nju spor­tom. Sad je zad­nji čas da se svi mi spor­ta­ši an­ga­ži­ra­mo oko to­ga da se pro­mi­je­ni od­nos druš­tva pre­ma spor­tu ko­ji nam se uru­ša­va pred oči­ma.

Pod­ba­ci­la po­sa­da tra­jek­ta

Upra­vo je Jer­kov, do­ne­dav­no, bio šef rad­ne sku­pi­ne za iz­ra­du na­ci­onal­ne stra­te­gi­je spor­ta, no on­da je Ja­ni­ca do­ve­la svo­je lju­de. – Baš kad smo mi iz­de­fi­ni­ra­li pu­no to­ča­ka, ona je na­pra­vi­la svo­ju rad­nu sku­pi­nu. Za­mi­je­nje­ni smo jer svat­ko ima pra­vo na svo­je vi­đe­nje, no nas­to­ja­nje nam tre­ba bi­ti za­jed­nič­ko, a to je dra­ma­tič­no po­bolj­ša­nje ula­ga­nja dr­ža­ve u sport. Ovog tre­nut­ka, hr­vat­ska dr­ža­va spor­tu di­je­li 155 mi­li­ju­na ku­na, što je 1,2 pro­mi­la od dr­žav­nog pro­ra­ču­na, a po na­ma bi taj iz­nos tre­bao bi­ti mi­li­jar­du ku­na. Kraj­nji cilj nam je da to bu­de oko je­dan pos­to dr­žav­nog pro­ra­ču­na. U biv­šoj SFRJ od­nos ula­ga­nja u sport i kul­tu­ru bio je 3-1 za sport, a u sa­daš­njem dr­žav­nom pro­ra­ču­nu kul­tu­ra ima mi­li­jar­du ku­na pa bi­smo mi po toj neg­daš­njoj for­mu­li tre­ba­li ima­ti tri. Ni­je na­ma kul­tu­ra trn u oku, ne­go sa­mo toč­ka us­po­red­be. Ne­ka kul­tu­ra ima mi­li­jar­du, ali i mi že­li­mo da sport ima to­li­ko. Sto­ga je pi­ta­nje svih pi­ta­nje upra­vo to ka­ko je sport pao na sa­mo 155 mi­li­ju­na ku­na što je ot­pri­li­ke ko­li­ko je Di­na­mo upla­tio u dr­žav­ni pro­ra­čun za­ra­di svo­jih 500-ti­njak mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta. Je li va­ma nor­mal­no da dr­ža­va za cje­lo­kup­ni sport da­je ko­li­ko i je­dan no­go­met­ni klub upla­ću­je u dr­žav­ni pro­ra­čun? Sve to dje­lo­krug je dr­žav­ne taj­ni­ce Ja­ni­ce Kos­te­lić ko­ju su ne­dav­no pros­tač­ki ver­bal­no na­pa­li Haj­du­ko­vi na­vi­ja­či. – To je ne­što ne­do­pus­ti­vo na vi­še ra­zi­na. Pr­vo ona je že­na, dru­go vr­hun­ska spor­ta­ši­ca ko­ja je pros­la­vi­la ovu zem­lju, a tek tre­će je dr­žav­na duž­nos­ni­ca. Uos­ta­lom, sve što je udru­ga Naš Haj­duk tra­ži­la, ona je spro­ve­la i ovaj na­pad na nju bio je ap­so­lut­no pro­ma­šen. No, pro­zvao bih ja tu i po­sa­du tra­jek­ta či­ji su za­po­vjed­ni­ci i mor­na­ri mo­ra­li re­agi­ra­ti i za­šti­ti­ti je kao put­ni­cu. Da je po­sa­da ta­da re­agi­ra­la, ne bi ni iz­van tra­jek­ta doš­lo do eska­la­ci­je. Kad smo već kod Tor­ci­de, evi­dent­no je da je ona u ži­vo­tu Haj­du­ka pos­ta­la pu­no vi­še od na­vi­jač­ke sku­pi­ne. – Tor­ci­da je ne­za­obi­la­zan fe­no­men u ži­vo­tu klu­ba jer oni pre­ko udru­ge Naš Haj­duk i for­mal­no vo­de klub. No, ot­ka­ko je Naš Haj­duk pre­uzeo klub, Haj­duk se vi­še ne bo­ri za pr­vo mjes­to, pa ni­ti za dru­go mjes­to, već s Osi­je­kom za tre­će mjes­to. Za­nim­lji­vo je još i to što oni tra­že da se po­štu­je Za­kon o spor­tu, a oni ne po­štu­ju ni­ti je­dan dru­gi za­kon i uzi­ma­ju se­bi za pra­vo da kr­še dru­ge obli­ke za­ko­na. Svo­je­dob­no je Jer­kov iz­ja­vio da tor­ci­da­ši či­ne mo­bing nad no­go­me­ta­ši­ma svog vo­lje­nog klu­ba. – Ta­ko sam re­agi­rao ka­da se to do­go­di­lo. Me­ni je ne­pojm­lji­vo da na­vi­ja­či mo­gu ući u svla­či­oni­cu i pri­je­ti­ti. Sv­la­či­oni­ca je na­sve­ti­je mjes­to i u nju ni­ti pred­sjed­nik klu­ba ne bi smio ući. Ako net­ko se­bi uz­me pra­vo da im pri­je­ti, ka­ko će ti igra­či igra­ti ka­da se bo­je svo­jih na­vi­ja­ča. Taj od­nos ne mo­gu ra­zu­mje­ti. Da su na­ma, u mo­je do­ba, na­vi­ja­či uš­li u svla­či­oni­cu, mi bi­smo ih iz­ba­ci­li na­gla­vač­ke. Na

tak­vu agre­si­ju od­go­vo­ri­li bi­smo agre­si­jom, no vre­me­na su se oči­to pro­mi­je­ni­la. Vre­me­na su se pro­mi­je­ni­la i po pi­ta­nju uvje­ta za spor­ta­še. Po Jer­ko­vu, na­go­re. – Mi smo 70-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća ima­li bo­lje uvje­te ra­da no što ih da­naš­nji spor­ta­ši ima­ju. Na­ši spor­ta­ši se da­nas sa svo­jom sti­pen­di­jom ne mo­gu ni­ti adek­vat­no hra­ni­ti, a ne mo­žeš vo­zi­ti for­mu­lu na des­ti­li­ra­nu vo­du, već sa­mo s naj­bo­ljim go­ri­vom.

KK Split se mo­že opet uz­di­ći

Ka­ko uvje­ri­ti dr­ža­vu da ula­ga­nje u sport po­ve­ća sa 155 mi­li­ju­na ku­na na mi­li­jar­du ku­na? – Ne­ka nas na is­ti na­čin vra­ti kao što nas je i spus­ti­la. Svi sa­da po­le­mi­zi­ra­mo o to­me ka­ko dr­ža­va mo­ra pro­na­ći osam mi­li­jar­di za dug u zdrav­s­tvu, a ja se pi­tam ne bi li nam na­ci­ja bi­la zdra­vi­ja da je ta is­ta dr­ža­va u sport go­diš­nje ula­ga­la mi­li­jar­du ku­na. Mo­ra­mo pro­miš­lja­ti, a ne sa­mo ga­si­ti po­ža­re. Jer­kov je čak 15 go­di­na bio do­pred­sjed­nik Ko­šar­ka­škog klu­ba Split pa ta­ko i u go­di­na­ma ka­da su žu­ti bi­li tri pu­ta za­re­dom pr­va­ci Eu­ro­pe. No, da­naš­nji Split ni­je ni sje­na slav­ne Ju­go­plas­ti­ke. – Po­no­san sam što kao igrač i kao sport­ski duž­nos­nik pri­do­nio da FIBA pro­gla­si KK Split naj­bo­ljim europ­skim klu­bom 20. sto­lje­ća Ka­da bi Split imao go­diš­nji pro­ra­čun od 2,5-3 mi­li­ju­na eura, br­zo bi ušao u bor­bu za eu­rop­ske klup­ske tro­fe­je. Prem­da CSKA i Fe­ner ima­ju po 40 mi­li­ju­na eura, Split bi im mo­gao po­mr­si­ti ra­ču­ne jer se na­la­zi u po­dru­čju u ko­jem ni­ču ko­šar­ka­ški ta­len­ti ko­je bi tre­ba­lo za­dr­ža­ti da se for­mi­ra­ju u Spli­tu. Klub bi se ta­ko na­met­nuo re­zul­ta­ti, a ti igra­či bi for­mi­ra­ni mo­gli oti­ći u svi­jet po svo­je ve­li­ke ugo­vo­re. Jed­no kra­će vri­je­me, toč­ni­je sa­mo 44 da­na, Jer­kov je bio pred­sjed­nik Haj­du­ka, no ka­da je pred­lo­žio ne­što po­put da­naš­nje pred­ste­čaj­ne na­god­be kao for­mu­lu iz­la­ska iz ve­li­ke fi­nan­cij­ske kri­ze, mo­rao je oti­ći. – Moj tim eko­no­mis­ta i prav­nih struč­nja­ka mis­lio je da je to naj­bo­lji put, no na­vi­ja­či i os­ta­li mis­li­li su da je dru­gi put bo­lji i ja sam se po­vu­kao. Haj­duk se ta­da upus­tio u pre­obli­ko­va­nje u di­onič­ko druš­tvo, a na kon­cu se po­ka­za­lo da su u hr­vat­skom spor­tu fi­nan­cij­ski sta­bil­ni­ji oni klu­bo­vi ko­ji su za­dr­ža­li sta­tus udru­ge kao što su NK Di­na­mo, KK Ce­de­vi­ta, RK Za­greb...

Na­opa­ko je da na­vi­ja­či ula­ze u svla­či­oni­cu. U mo­je vri­je­me iz­ba­ci­li bi­smo ih na­gla­vač­ke Tor­ci­da­ši tra­že da se po­štu­je Za­kon o spor­tu, a oni sa­mi ne po­štu­ju ni­ti je­dan dru­gi za­kon DI­NA­MO 1967.: Oku­pi­li smo kul­t­nu ge­ne­ra­ci­ju mak­si­mir­skog klu­ba ko­ja je osvo­ji­la Kup ve­le­sa­jam­skih gra­do­va pri­je 50 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.