Ili ću se vra­ti­ti sprem­na ili ću pri­če­ka­ti još jed­nu se­zo­nu...

Dos­ta mi je bor­be i pla­ka­nja, že­lim uži­va­ti u sva­kom da­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Is­kre­no, s bra­tom iz­bje­ga­vam raz­go­va­ra­ti o no­go­me­tu, jed­nos­tav­no se ne že­lim mi­je­ša­ti u nje­gov no­go­met­ni svi­jet - is­tak­nu­la je Blan­ka Da­mir Mr­vec Blan­ka Vla­šić mo­gla bi na Svjet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu, po­čet­kom ko­lo­vo­za, pos­ta­ti pr­va vi­sa­ši­ca ko­ja je osvo­ji­la tri svjet­ska nas­lo­va. Bi­la je pr­va u Osa­ki 2007. go­di­ne te dvi­je go­di­ne kas­ni­je u Ber­li­nu. Još ima dva sre­bra – iz Ta­egua 2011. i iz Pe­kin­ga 2015. No, pi­ta­nje je ho­će li Blan­ka uop­će nas­tu­pi­ti na SP-u... - Is­ti­na, ali ne­mam nor­mu. Da bih nas­tu­pi­la u Lon­do­nu, mo­ram na ne­kom na­tje­ca­nju pre­sko­či­ti 1,94 me­tra. Dak­le, ni­ma­lo lak za­da­tak. Dru­go, još ni­sam si­gur­na ho­ću li uop­će ska­ka­ti ove se­zo­ne. Za­sad su šan­se 50:50 - ka­že Blan­ka.

Me­da­lja me­lem na ra­nu

Dak­le, oz­lje­da te­ti­ve još ni­je pot­pu­no sa­ni­ra­na? - Još mo­ram ići na sva­kod­nev­ne te­ra­pi­je. Ali, si­tu­aci­ja je pu­no bo­lja ne­go proš­le go­di­ne u ovo vri­je­me. Na­ža­lost, nas­tup na Igra­ma u Ri­ju una­za­dio je moj opo­ra­vak. Ni­sam tre­ba­la on­dje ska­ka­ti jer su bo­lo­vi bi­li pre­ja­ki. Opet, bron­ca iz Ri­ja vra­ća mi osmi­jeh na li­ce. Be ob­zi­ra na to što mje­se­ci­ma na­kon Ri­ja ni­sam mo­gla nor­mal­no ho­da­ti, me­da­lja je bi­la me­lem na ra­nu, Bo­gu hva­la. Sva­ki dan tre­ni­ra u Spli­tu. - Tre­ni­ram nor­mal­no, ne žu­rim se. La­ga­la bih ka­da bih rek­la da mi ni­je ve­li­ka že­lja nas­tu­pi­ti u Lon­do­nu, na sta­di­onu na ko­jem sam ta­ko žar­ko že­lje­la nas­tu­pi­ti i 2012. na Igra­ma. Opet, ne že­lim ni­šta prog­no­zi­ra­ti. Objek­tiv­no gle­da­ju­ći, za­sad je sve otvo­re­no. Mo­žda ću nas­tu­pa­ti ove se­zo­ne, no mo­žda i ne­ću. Sve će se zna­ti po­čet­kom sr­p­nja. Bu­de li sve u re­du, dva ću pu­ta nas­tu­pi­ti pri­je Lon­do­na - is­ti­če split­ska vi­sa­ši­ca. Što bu­de­te li pro­pus­ti­li se­zo­nu? - Ni­šta straš­no. Dos­ta mi je stre­so­va. I za­to mi se ni­ka­mo ne žu­ri. Ne­ma smis­la po­gor­ša­va­ti oz­lje­du sa­mo re­da ra­di da nas­tu­pim. Ili ću se vra­ti­ti sto pos­to sprem­na ili ću pri­če­ka­ti još jed­nu se­zo­nu. Že­lim uži­va­ti u sva­kom da­nu. Dos­ta mi je bor­be i pla­ka­nja zbog bo­lo­va. I za­to ne­ću ni­šta obe­ća­ti. Bit će ka­ko bu­de - na­gla­si­la je Blan­ka. U dvo­ra­ni dnev­no pro­ve­de dva sa­ta.

osvo­ji­la je Blan­ka od 2004. dio da­nas. Jas­no, ra­ču­na­ju­ći sa­mo se­ni­or­ske nas­tu­pe. Bi­la je dva­put svjet­ska pr­va­ki­nja na otvo­re­nom i dva­put u dvo­ra­ni... Na­ve­čer se tu i ta­mo oku­pi druš­tvo kod me­ne pa na bal­ko­nu raz­go­va­ra­mo i gle­da­mo za­la­zak sun­ca. Uži­vam u la­ga­nom rit­mu i mo­gu re­ći da mi tre­nu­tač­ni mir ja­ko od­go­va­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.