Pr­vi ope­ra­ti­vac Dra­go­volj­ca di­rek­tor je Ko­pra

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Ro­bert Ju­na­ci

Pla­će ne­će bi­ti ve­li­ke, ali pre­mi­je ho­će. I dok sam ov­dje, pla­će će bi­ti re­do­vi­te – ka­zao je no­vi iz­vr­š­ni do­pred­sjed­nik Bo­ško Žu­pa­no­vić Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac pred­sta­vio je no­ve lju­de s ko­ji­ma ima na­mje­ru na­pas­ti vrh dru­go­li­ga­škog druš­tva i od­mah iz­bo­ri­ti ula­zak u Pr­vu HNL.

Ni­je to su­kob in­te­re­sa

– Ovo je no­vo vri­je­me u ko­jem se že­li­mo vra­ti­ti na sta­re sta­ze, ka­da smo bi­li jed­na od per­ja­ni­ca hr­vat­skog no­go­me­ta – re­kao je me­đu os­ta­lim pred­sjed­nik Ivi­ca Per­ko­vić te pred­sta­vio no­vog iz­vr­š­nog do­pred­sjed­ni­ka. Bo­ško Žu­pa­no­vić pos­ta­je pr­vi ope­ra­ti­vac ko­ji je do­bio pot­pu­nu slo­bo­du u ra­du. – Za­hva­lan sam lju­di­ma u klu­bu ko­ji su mi da­li tu slo­bo­du, bez nje ne bih ni do­šao. Ne mo­gu sve od­mah pre­tvo­ri­ti u zla­to, ali imam ve­li­ku am­bi­ci­ju, slo­žit će­mo mom­čad ko­joj je cilj ja­san – ula­zak u pr­vu li­gu. Uva­ža­va­mo sna­gu dru­ge li­ge, kva­li­tet­na je, ali mi će­mo sve na­pra­vi­ti da bu­de­mo pr­vi – ka­zao je Žu­pa­no­vić i odre­dio dos­ta ja­san smjer: – Igra­či ko­ji su ov­dje ne mo­ra­ju os­ta­ti, na­pra­vit će­mo se­lek­ci­ju, one ko­je ne vi­di­mo ov­dje, uda­ljit će­mo bez ob­zi­ra na nji­hov sta­tus. Tre­ba­mo igra­če ko­ji uz igrač­ku kva­li­te­tu ima­ju i pra­vi men­ta­li­tet. Pu­no se na­ga­đa o na­šem ma­te­ri­jal­nom sta­nju, ne mo­gu re­ći ko­li­ko ću bi­ti ov­dje, ali dok god bu­dem, pla­će će bi­ti re­do­vi­te. Ne, nit­ko se ov­dje ne­će obo­ga­ti­ti, pla­će će bi­ti umje­re­ne, ali će za­to pre­ko pre­mi­ja igra­či mo­ći za­ra­di­ti da­le­ko vi­še. Za­nim­lji­vo, pr­vi je klup­ski ope­ra­ti­vac Hr­vat­skog dra­go­volj­ca i sport­ski di­rek­tor Ko­pra. – Ri­ječ je o dvi­je raz­li­či­te zem­lje, raz­li­či­te li­ge i ne vi­dim tu su­kob in­te­re­sa. Ako se ut­vr­di da pos­to­ji, odus­tat ću od jed­nog pos­la. Za Ko­per sam i ma­te­ri­jal­no ve­zan jer sam ot­ku­pio dio du­ga vje­rov­ni­ka – objas­nio je Žu­pa­no­vić ko­ji je do­veo u Si­get no­vog tre­ne­ra, Da­mi­ra Mi­li­no­vi­ća. – Do­ve­la me am­bi­ci­ja, žao mi je što mi je Go­ri­ca uze­la san o pr­voj li­gi, ali to sam pre­bo­lio, že­lim joj sve naj­bo­lje. Ova­mo sam do­šao os­tva­ri­ti am­bi­ci­je. Kad sam bio igrač, bi­lo nas je strah kad smo do­la­zi­li ova­mo, že­lim da sad to osje­ća­ju klu­bo­vi ko­ji­ma će­mo bi­ti do­ma­ći­ni – ka­že Mi­li­no­vić. Oko no­vog iz­vr­š­nog do­pred­sjed­ni­ka ima dos­ta čud­nih pri­ča, raz­nih pri­ja­va...

Imam za­la­ga­oni­cu

– Ne bih to ko­men­ti­rao – pr­vo je mir­no po­čeo, ali se on­da i uz­bu­dio: – Pi­taj­te me za kon­kret­ne slu­ča­je­ve, a ne ge­ne­ral­no. Mo­gu re­ći da ni­sam osu­đen, a pri­ja­ve ja mo­gu pod­ni­je­ti pro­tiv sva­ko­ga od vas. Ka­ma­ta­re­nje? Od 1997. imam za­la­ga­oni­cu pa ako je to ka­ma­ta­re­nje, on­da sam kriv. Na­đi­te čo­vjek ko­ji će me po­gle­da­ti u oči i re­ći da sam mu ne­što lo­še uči­nio – go­vo­rio je Žu­pa­no­vić.

Žao mi je što mi je Go­ri­ca uze­la san o pr­voj li­gi – ka­že no­vi tre­ner HD-a Da­mir Mi­li­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.