Dek­s­tro­zu je naj­bo­lje za­mi­je­ni­ti ba­na­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Kar­di­ova­sku­lar­ne bo­les­ti uz­ro­ko­va­le su 2015. go­di­ne tre­ći­nu svih smr­ti u svi­je­tu, od­nos­no njih 17,7 od ukup­no 40 mi­li­ju­na umr­lih po po­s­ljed­njim po­da­ci­ma Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.