Mi ima­mo naj­vi­še obvez­ni­ca Agro­ko­ra

Agro­kor je fan­tas­tič­na kom­pa­ni­ja ko­ja tre­ba za­dr­ža­ti svo­je ključ­ne sas­tav­ni­ce // Vje­ru­je­mo da će Vla­din po­vje­re­nik vra­ti­ti tvrt­ku na pra­vi put, za­to smo sa ZA­BA-om osi­gu­ra­li 400 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Front Pa­ge - Ana Bla­ško­vić

Pre­fe­ri­ra­mo ra­di­ti za­jed­nič­ki s tvrt­ka­ma, dr­ža­va­ma i dru­gim di­oni­ci­ma, ka­ko bi svi­ma bi­la za­jam­če­na mak­si­mal­na vri­jed­nost ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr Vi­jest da ame­rič­ki fond Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ku­pu­je Agro­ko­ro­ve obvez­ni­ce u slo­bod­nom pa­du za tre­ći­nu ci­je­ne (pa i ma­nje), a po­tom je­di­ni da­je kre­dit po­sr­nu­lom kon­cer­nu, pri­li­je­pi­la mu je epi­tet le­ši­nar­skog. Tko sto­ji iza tog hed­ge fon­da spe­ci­ja­li­zi­ra­nog za kom­pa­ni­je i dr­ža­ve u pro­ble­mi­ma, za­što su od­lu­či­li ulo­ži­ti u Agro­kor kad ve­ći­na ula­ga­ča iz nje­ga bje­ži, kak­va je su­rad­nja s ru­skim ban­ka­ma, pr­vi pu­ta za hr­vat­ske me­di­je ot­kri­va su­os­ni­vač Knig­h­t­he­ada i biv­ši ban­kar Gol­d­man Sac­h­sa Tho­mas Wag­ner.

Mo­že­te li pred­sta­vi­ti tvrt­ku? Tko su ula­ga­či u KCM?

Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment je inves­ti­cij­ska tvrt­ka ori­jen­ti­ra­na na vri­jed­nost, ko­ja se fo­ku­si­ra na ula­ga­nja u kor­po­ra­ci­je i dr­ža­ve u si­tu­aci­ja­ma s atrak­tiv­nim du­go­roč­nim iz­gle­di­ma. Kao du­go­roč­ni ula­ga­či, ima­mo mo­guć­nost su­dje­lo­va­ti u si­tu­aci­ja­ma ko­je dru­gi ula­ga­či sma­tra­ju pre­tje­ra­no slo­že­ni­ma. Pre­fe­ri­ra­mo ra­di­ti za­jed­nič­ki s tvrt­ka­ma, dr­ža­va­ma i dru­gim di­oni­ci­ma, ka­ko bi svim stra­na­ma bi­la za­jam­če­na mak­si­mal­na vri­jed­nost. Na­ši su ula­ga­či na­ši za­pos­le­ni­ci, dr­žav­ni ula­gač­ki fon­do­vi, jav­ni i pri­vat­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi, sve­uči­liš­ni fon­do­vi, osi­gu­ra­va­ju­će ku­će, do­bro­tvor­ne or­ga­ni­za­ci­je, po­je­din­ci i inves­ti­cij­ski fon­do­vi.

Re­ak­ci­je na KCM-ov kre­dit od 400 mi­li­ju­na eura Agro­ko­ru bi­le su po­di­je­lje­ne. Na pri­mjer, biv­ši mi­nis­tar gos­po­dar­stva Go­ran­ko Fi­žu­lić tvr­di da su tak­vi fon­do­vi pre­tje­ra­no agre­siv­ni. Va­ša re­pu­ta­ci­ja ni­je pre­tje­ra­no po­zi­tiv­na. Ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

U hr­vat­skim me­di­ji­ma po­ja­vi­lo se mnoš­tvo ne­toč­nih in­for­ma­ci­ja o Knig­h­t­he­adu. Nas­to­ji­mo iz­bje­ga­va­ti sud­ske pos­tup­ke, osim u slu­ča­je­vi­ma te­ških kr­še­nja na­ših ugo­vo­ra i/ili pra­va. Mi stva­ri pre­fe­ri­ra­mo rje­ša­va­ti do­go­vo­rom, a s mno­gim tvrt­ka­ma i vla­da­ma ši­rom svi­je­ta iz­gra­di­li smo od­lič­ne od­no­se.

Ko­ji su de­ta­lji va­ših ula­ga­nja u Ar­gen­ti­ni, Grč­koj i Por­to­ri­ku?

Već osam go­di­na su­dje­lu­je­mo u dr­žav­nom du­gu Ar­gen­ti­ne, du­gu nje­zi­nih po­kra­ji­na i dru­gim po­ve­za­nim inves­ti­ci­ja­ma. Uklju­či­li smo se 2009., ka­da je Ar­gen­ti­na bi­la u ban­kro­tu zbog du­ga i tra­ži­la ula­ga­če za spo­ra­zum­nu raz­mje­nu du­ga, što je po­tom znat­no sma­nji­lo ne­pod­mi­re­ni dug i tro­ško­ve du­ga. Kons­truk­tiv­no smo su­ra­đi- va­li s nji­ho­vom vla­dom, ka­ko bi us­pješ­no uprav­lja­la ban­kro­tom i ri­je­ši­la tuž­be dru­gih ula­gač­kih tvrt­ki. Knig­h­t­he­ad ula­že u grč­ki dr­žav­ni dug i ban­ke go­to­vo dvi­je go­di­ne. Na­še ula­ga­nje te­me­lji­mo na pre­dvi­đa­nju da će grč­ka vla­da pro­na­ći kons­truk­ti­van do­go­vor s europ­skim vje­rov­ni­ci­ma i MMFom te da će se grč­ko gos­po­dar­stvo nas­ta­vi­ti opo­rav­lja­ti. U Por­to­ri­ku smo ulo­ži­li je­di­no u dug PRE­PA-e, ta­moš­nju elek­trič­nu kom­pa­ni­ju. Pro­ve­li smo res­truk­tu­ri­ra­nje nji­ho­va du­ga, sre­za­li op­te­re­će­nje, sma­nji­li ka­ma­te, pro­du­lji­li ro­ko­ve dos­pi­je­ća i pe­ri­od od­ga­đa­nja pla­ća­nja. Sve je to po­mo­glo sta­nov­ni­ci­ma Por­to­ri­ka. Kon­gres SAD-a pre­poz­nao je učin­ko­vi­tost na­še ak­tiv­nos­ti u Por­to­ri­ku, pro­gla­siv­ši ga je­di­nim spo­ra­zum­nim do­go­vo­rom oko du­ga ti­je­kom on­daš­nje gos­po­dar­ske kri­ze. Tre­nu­tač­no če­ka­mo odo­bre­nje Sa­vez­nog nad­zor­nog od­bo­ra.

Ka­ko se Agro­kor uk­la­pa u va­šu stra­te­gi­ju? Za­što ste od­lu­či­li ulo­ži­ti u nje­ga? Ko­li­ko Agro­ko­ro­vih obvez­ni­ca ima­te?

Knig­h­t­he­ad je da­le­ko naj­ve­ći po­sjed­nik Agro­ko­ro­vih obvez­ni­ca. Već ne­ko vri­je­me pra­ti­mo tvrt­ku i ima­mo vr­lo po­zi­ti­van po­gled na nje­zi­no pos­lo­va­nje u bu­duć­nos­ti. Pro­tek­lih smo go­di­na us­pješ­no ula­ga­li u mno­go vr­hun­skih europ­skih pre­hram­be­nih tvrt­ki. Pri­vuk­la nas je kva­li­te­ta Agro­ko­ro­vih pre­hram­be­nih bren­do­va i ma­lo­pro­daj­nih ope­ra­ci­ja. Vje­ru­je­mo da pos­to­ji zna­ča­jan po­ten­ci­jal za rast i sma­tra­mo da će vla­din po­vje­re­nik i nje­gov tim po­mo­ći u vo­đe­nju us­pješ­ne re­or­ga­ni­za­ci­je tvrt­ke što će re­zul­ti­ra­ti snaž­ni­jom kom­pa­ni­jom ko­ja će is­ko­ris­ti­ti svo­ju ver­ti­kal­nu in­te­gra­ci­ju.

Ba­vi­te se tvrt­ka­ma s pro­ble­mi­ma. Ka­kav je vaš vre­men­ski ho­ri­zont za Agro­kor?

Sa Za­gre­bač­kom ban­kom osi­gu­ra­li smo fi­nan­ci­ra­nje u vri­jed­nos­ti od 400 mi­li­ju­na eura s ko­nač­nim ro­kom dos­pi­je­ća za vi­še od tri go­di­ne, pa oče­ku­je­mo da će ba­rem to­li­ko du­go tra­ja­ti i na­še inves­ti­ra­nje. Vje­ru­je­mo da će Vla­din po­vje­re­nik vra­ti­ti kom­pa­ni­ju na pra­vi put ka­ko bi po­nov­no oja­čao nje­zin po­lo­žaj na tr­ži­štu, po­ve­ća­la se pro­fi­ta­bil­nost a s vre­me­nom i do­seg nje­zi­nih naj­bo­ljih bren­do­va. Za to će bi­ti po­treb­no vre­me­na. Oče­ku­je­mo su­rad­nju s os­ta­lim di­oni­ci­ma, ko­ja će osi­gu­ra­ti da po­vje­re­nik i nje­gov tim bu­du us­pješ­ni.

Ka­ko vi­di­te bu­duć­nost Agro­ko­ra? Mo­že li op­s­ta­ti u ovom sta­nju ili je ne­iz­bjež­no ko­ma­da­nje kon­cer­na i pro­da­ja ne­kih di­je­lo­va?

Tu od­lu­ku ne do­no­si Knig­h­t­he­ad, ali vje­ru­je­mo da kon­cern mo­že vra­ti­ti iz­gub­lje­ni tr­žiš­ni udio pa i do­dat­no pro­ši­ri­ti me­đu­na­rod­ni do­seg ne­kih bren­do­va. Sma­tra­mo da je Agro­kor fan­tas­tič­na kom­pa­ni­ja ko­je će naj­vi­še vri­jed­nos­ti za­dr­ža­ti ako se odr­že na oku­pu nje­zi­ne ključ­ne sas­tav­ni­ce.

Ako se na pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja još ra­di, na če­mu ste te­me­lji­li svo­ju od­lu­ku o ula­ga­nju?

Mno­go smo se pu­ta sas­ta­ja­li s g. Ram­lja­kom i nje­go­vim ti­mom i ima­mo vr­lo vi­so­ko miš­lje­nje o nji­ho­vu pro­fe­si­ona­liz­mu i in­te­gri­te­tu. Jas­no je da že­le osi­gu­ra­ti du­go­roč­ni us­pjeh tvrt­ke te da svi di­oni­ci ima­ju fer tret­man. Su­sre­li smo se i s ključ­nim čla­no­vi­ma Vla­de, te su ti su­sre­ti do­dat­no os­na­ži­li naš po­zi­ti­van stav o Hr­vat­skoj kao zem­lji usre­do­to­če­noj na ra­zvoj gos­po­dar­stva, u ko­joj se stro­go po­štu­je vla­da­vi­na pra­va.

Ne mo­že­mo ig­no­ri­ra­ti ge­opo­li­tič­ku si­tu­aci­ju, tj. su­kob ru­ske dr­žav­ne ban­ke Sber­bank i vas, ame­rič­kog fon­da za ome­đi­va­nje ri­zi­ka. Što mis­li­te o Sber­ban­ko­vu ne­us­pješ­nom po­ku­ša­ju za­us­tav­lja­nja roll-upa na Tr­go­vač­kom su­du? Je li do­is­ta ri­ječ o ve­li­kom su­ko­bu iz­me­đu SAD-a i Ru­si­je ili je po­za­di­na to­ga is­klju­či­vo fi­nan­cij­ska?

Po­štu­je­mo Sber­ban­kov tim pro­fe­si­ona­la­ca i oče­ku­je­mo da će uči­ni­ti ono što sma­tra­ju da je u naj­bo­ljem in­te­re­su nji­ho­vih di­oni­ča­ra.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te pri­tuž­be dru­gih kre­di­to­ra (ve­ći­nom ru­skih ba­na­ka) – tvr­de da ste ku­po­va­li obvez­ni­ce po 30% nji­ho­ve no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti, a us­pje­li ste os­tva­ri­ti dvos­tru­ki se­ni­ori­tet?

Pre­ma me­dij­skim na­pi­si­ma oči­to je da smo bi­li je­di­ni volj­ni jam­či­ti hit­no po­treb­no fi­nan­ci­ra­nje po tr­žiš­no kon­ku­rent­nim uvje­ti­ma, ko­je će pri­do­ni­je­ti du­go­roč­nom zdrav­lju kom­pa­ni­je. Tran­sak­ci­ja je otvo­re­na za sve sku­pi­ne vje­rov­ni­ka i to je do­bar is­hod jer je ti­me iz­bjeg­nu­to mno­go skup­lje i štet­ni­je fi­nan­ci­ra­nje.

Kak­vom ocje­nju­je­te ko­mu­ni­ka­ci­ju i od­nos iz­me­đu Knig­h­t­he­ada i Agro­ko­ro­vih do­bav­lja­ča?

Vje­ru­je­mo da je ovo traj­no rje­še­nje jer Agro­kor vi­še ne­će ima­ti po­tre­bu tra­ži­ti do­dat­na sred­stva. Na­da­mo se da će do­bav­lja­či pre­poz­na­ti vri­jed­nost ovog fi­nan­ci­ra­nja i da će su­ra­đi­va­ti s dru­gim vje­rov­ni­ci­ma u na­do­la­ze­ćim mje­se­ci­ma. Pred­stav­ni­ci po­sjed­ni­ka obvez­ni­ca na­la­ze se u pri­vre­me­nom vje­rov­nič­kom vi­je­ću uz dva pred­stav­ni­ka do­bav­lja­ča i do­sad smo se us­pje­li slo­ži­ti oko ključ­nih pro­ble­ma, što je vid­lji­vo po re­zul­ta­ti­ma dva­ju gla­sa­nja, ko­je je vi­je­će do­sad oba­vi­lo.

Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment je da­le­ko naj­ve­ći po­sjed­nik Agro­ko­ro­vih obvez­ni­ca Sber­ban­ku je po­nu­đe­no raz­mjer­no su­dje­lo­va­nje u ovoj tran­sak­ci­ji, no sam mo­ra od­lu­či­ti

Oče­ku­je­te li da će se Sber­bank pri­dru­ži­ti va­šoj kre­dit­noj li­ni­ji?

Knig­h­t­he­ad će po­što­va­ti sva­ku od­lu­ku ko­ju Sber­bank do­ne­se o Agro­ko­ru. Sber­ban­ku je po­nu­đe­no raz­mjer­no su­dje­lo­va­nje u tran­sak­ci­ji, no sam mo­ra do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.