Za­kas­nio je, sam ušao na pis­tu i trak­to­rom za prt­lja­gu uhva­tio avi­on

In­ci­dent sa sret­nim kra­jem u Zrač­noj lu­ci Fra­nje Tuđ­ma­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZA­GREB

Na iz­la­zu ni­je bi­lo ni­ko­ga. Do­miš­lja­ti je put­nik stis­nuo gumb za slu­čaj opas­nos­ti i iz­a­šao na plat­for­mu ko­jom se ide na pis­tu

Na iz­la­zu ni­je bi­lo ni­ko­ga. Do­miš­lja­ti je put­nik stis­nuo gumb za slu­čaj opas­nos­ti i iz­a­šao na plat­for­mu is­pred zgra­de ko­jom se ide na pis­tu Pri­ča kao iz cr­ta­nih fil­mo­va do­go­di­la se po­čet­kom ovog mje­se­ca u Zrač­noj lu­ci “Fra­njo Tuđ­man” kad je je­dan put­nik za­kas­nio na ukr­caj na let pa je on­da na trak­to­ru za prt­lja­gu hva­tao svoj zra­ko­plov za Zürich. A ta ne­vje­ro­jat­na pri­ča, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je je pri­ku­pio Ve­čer­nji list, po­če­la je na me­đu­na­rod­nim od­las­ci­ma u pri­zem­lju no­vog ter­mi­na­la za­gre­bač­kog aero­dro­ma. Odan­de se put­ni­ci do zra­ko­plo­va ko­ji ni­su spo­je­ni na avi­omos­to­ve pre­vo­ze auto­bu­si­ma.

Avi­on na sta­roj sta­jan­ci

Tog 1. lip­nja ukr­caj na let Cro­atia Air­li­ne­sa za Zürich bio je okon­čan, ga­te je bio za­tvo­ren, put­ni­ci su auto­bu­som pre­ve­ze­ni do zra­ko­plo­va Dash ko­ji je, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, bio par­ki­ran na sta­jan­ci is­pred sta­rog ter­mi­na­la. Put­ni­ci i prt­lja­ga bi­li su ukr­ca­ni u avi­on. No je­dan put­nik ko­ji je bio ured­no pri­jav­ljen na let za Zürich ni­je se po­ja­vio na vri­je­me na iz­la­zu. Za- kas­nio je. Kad je sti­gao na iz­laz, on­dje ni­je bi­lo vi­še ni­ko­ga. No on ni­je htio sa­mo ta­ko odus­ta­ti od svog pu­to­va­nja pa se od­lu­čio ukr­ca­ti u svoj zra­ko­plov po­što-po­to. Ugle­dao je gumb za otva­ra­nje vra­ta u slu­ča­ju opas­nos­ti, stis­nuo ga i vra­ta za iz­laz su se otvo­ri­la. Do­miš­lja­ti put­nik ta­ko je us­pio iz­a­ći na plat­for­mu is­pred zgra­de ter­mi­na­la, no slje­de­ći problem ko­ji je mo­rao ri­je­ši­ti bio je ka­ko pro­na­ći svoj zra­ko­plov za Zürich s ob­zi­rom na to da je na sta­jan­ka­ma u tom tre­nu bi­lo vi­še avi­ona, a na nji­ma, na­rav­no, ne pi­še na ko­joj li­ni­ji le­te. Ali sre­ća ga je oba­sja­la kad je ugle­dao trak­tor za prt­lja­gu na ko­jem je pre­poz­nao svoj ko­fer. S ob­zi­rom na to da se pri­jav­lje­ni put­nik ni­je ukr­cao u zra­ko­plov, pro­ce­du­ra je tak­va da se on­da iz avi­ona mo­ra is­kr­ca­ti i nje­go­va prt­lja­ga. Put­nik mo­že pu­to­va­ti bez ko­fe­ra, ali ko­fer bez put­ni­ka ne mo­že. Trak­tor za prt­lja­gu, kad ga je ugle­dao ju­nak na­še pri­če, vra­ćao se od zra­ko­plo­va i vo­zio pre­ma sor­tir­ni­ci. Put­nik ga je za­us­ta­vio, objas­nio vo­za­ču da je to nje­gov ko­fer i da je za­kas­nio na ukr­caj te ga za­mo­lio da ga pre­ba­ci do zra­ko­plo­va. Oči­to sr­dač­ni vo­zač uva­žio je nje­go­vu za­mol­bu, ukr­cao ga na trak­tor, okre­nuo se i odve­zao put­ni­ka i ko­fer do zra­ko­plo­va za Zürich. Avi­on je još bio na sta­jan­ci, a po­sa­da i hand­ling agent zrač­ne lu­ke do­pus­ti­li su mu da se ukr­ca­ju i on i nje­gov ko­fer. Ju­nak na­še pri­če ta­ko je taj dan ipak od­le­tio iz Za­gre­ba za Zürich. Kao i nje­gov ko­fer. U Me­đu­na­rod­noj zrač­noj lu­ci Za­greb (MZLZ), ko­ja uprav­lja aero­dro­mom “Fra­njo Tuđ­man”, na na­ša pi­ta­nja ka­ko je mo­gu­će da se ova­kav in­ci­dent do­go­di i je­su li po­kre­nu­li pos­tu­pak pro­tiv od­go­vor­nih za to od­go­vo­ri­li su nam da ut­vr­đu­ju sve či­nje­ni­ce ve­za­ne uz taj do­ga­đaj i da će se oči­to­va­ti na­kon to­ga.

Ni­je ugro­že­na si­gur­nost

U Cro­atia Air­li­ne­su ka­za­li su nam da su upoz­na­ti s do­ga­đa­jem od 1. lip­nja ove go­di­ne ka­da je doš­lo do pro­pus­ta nad­lež­nih služ­bi Me­đu­na­rod­ne zrač­ne lu­ke Za­greb. Kom­pa­ni­ja je, na­vo­de, tra­ži­la oči­to­va­nje o do­ga­đa­ju od Me­đu­na­rod­ne zrač­ne lu­ke Za­greb i, suk­lad­no pro­pi­sa­noj re­gu­la­ti­vi, pri­ja­vi­la ga je i Hr­vat­skoj agen­ci­ji za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo. – Na­ve­de­ni do­ga­đaj ni­je utje­cao na si­gur­nost le­te­nja na le­tu Za­greb – Zu­rich to­ga da­na jer su i put­nik i nje­go­va prt­lja­ga, una­toč na­ve­de­nim pro­pus­ti­ma, proš­li si­gur­nos­nu pro­vje­ru – na­po­mi­nju u Cro­atia Air­li­ne­su.

U Cro­atia Air­li­ne­su ka­žu da su do­ga­đaj pri­ja­vi­li Hr­vat­skoj agen­ci­ji za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo U Me­đu­na­rod­noj zrač­noj lu­ci Za­greb još ut­vr­đu­ju ka­ko im se mo­gao do­go­di­ti taj pro­pust

Slu­čaj na le­tu za Zürich Put­ni­ci se do ma­njih zra­ko­plo­va po­put Da­sha, ko­ji se ne spa­ja­ju na avi­omos­to­ve na aero­dro­mu “Fra­njo Tuđ­man”, pre­vo­ze auto­bu­si­ma, kao što je to bio slu­čaj i 1. lip­nja na le­tu za Zürich

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.