Dar­ko Kruš­lin je i Hr­va­te i Sr­be pos­lao na ro­bi­ju zbog rat­nog zlo­či­na

Su­dac Dar­ko Kruš­lin: Su­đe­nje se pre­ki­da jer je Ma­mić, poz­nat kao smi­re­na oso­ba, iz­a­zvao ek­s­ces

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Tko je osječ­ki su­dac ko­ji je u sre­di­šte po­zor­nos­ti dos­pio u pro­ce­su pro­tiv gaz­de Di­na­ma

Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić Gle­da se sva­ki Kruš­li­nov po­tez. Ne­ki se pi­ta­ju je li mo­žda tre­bao oš­tri­je re­agi­ra­ti na Ma­mi­će­ve igro­ka­ze i eska­pa­de u sud­ni­ci No­go­me­ta­šu De­ja­nu Lo­vre­nu u sri­je­du ni­šta ni­je bi­lo jas­no – uza­lud je do­šao na osječ­ki sud, ne­će ga is­pi­ta­ti. – Ras­pra­va se pre­ki­da jer je okriv­lje­ni Zdrav­ko Ma­mić, poz­nat kao smi­re­na oso­ba, iz­a­zvao ek­s­ces – hlad­no mu je pri­op­ćio su­dac Dar­ko Kruš­lin, a Lo­vren se tru­dio na to ne na­smi­ja­ti. Naj­mla­đi su­dac Žu­pa­nij­skog su­da u Osi­je­ku Dar­ko Kruš­lin, ko­ji su­di i bra­ći Ma­mić za iz­vla­če­nje 116 mi­li­ju­na ku­na iz Di­na­ma, u sud­ni­ci je go­to­vo uvi­jek od­mje­ren i sta­lo­žen. No, ta­ko spe­ci­fi­čan okriv­lje­nik po­put Zdrav­ka Ma­mi­ća te­ško da mu je ika­da i bio u sud­ni­ci. I baš kao što se već dva mje­se­ca va­že sva­ki Ma­mi­ćev po­tez na osječ­kom su­du, ta­ko se pra­ti i sva­ki Kruš­li­nov ko­rak. Pos­tav­lja­la su se ta­ko i pi­ta­nja tre­ba li su­dac oš­tri­je re­agi­ra­ti na Ma­mi­će­ve eska­pa­de. Zdrav­ko Ma­mić u sri­je­du je, pod­sje­ti­mo, ur­lao na od­vjet­ni­ke Ja­dran­ku Slo­ko­vić i Če­du Pro­da­no­vi­ća te na kra­ju re­kao: “Po­ku­pi­te se, ne mo­ra­te me ni bra­ni­ti!”. Su­dac ga je ta­da pr­vi put kaz­nio i “iz­ba­cio” iz sud­ni­ce. Čes­to mu je pri­je, pak, pri­je­tio s 50.000 ku­na kaz­ne. Na te pri­jet­nje, Ma­mić bi se i pri­mi­rio. Ba­rem na­krat­ko. Su­cu je cilj, govore nam upu­će­ni, za­dr­ža­ti okriv­lje­ni­ka na ras­pra­vi i pro­ves­ti do­kaz­ni pos­tu­pak, a ni­je is­klju­če­no i da bi oš­tri­je sank­ci­je bi­le kon­tra­pro­duk­tiv­ne.

Ne­ma odu­gov­la­če­nja

Ma­mić je ne­dav­no na ras­pra­vi za­mo­lio su­ca da ga pus­ti na to­alet, ali za­pra­vo je to bi­la mu­lja­ža da sus­tig­ne no­vi­na­re na od­la­sku. No, je­dva je išta iz­us­tio no­vi­na­ri­ma, ka­da su se otvo­ri­la vra­ta sud­ni­ce i uka­zao se na nji­ma su­dac Kruš­lin – s po­dig­nu­tim ka­ži­pr­stom. Br­zo ga je, na­ime, pro­ku­žio. – Evo idem! – pro­mrm­ljao je Ma­mić i od­mah odju­rio pre­ma WCu. Da je Ma­mi­ćem te­ško vla­da­ti, slo­žit će se svi u pra­vo­sud­nim kru­go­vi­ma. – Net­ko dru­gi bi, mo­žda, pu­no pri­je spri­je­čio nje­go­ve eska­pa­de, ali je i stvar u to­me tko ima vi­še ži­va­ca pod­no­si­ti sve to. Či­ni mi se da je su­dac ma­lo spus­tio kri­te­ri­je pa ne­će ta­ko la­ko iz­vla­či­ti “žu­te kar­to­ne”, baš za­to što je to Zdrav­ko Ma­mić. Ta­kav pris­tup ne­će na­šte­ti­ti ras­pra­vi, či­nje­ni­ce se ut­vr­đu­ju, a ovo dru­go su sa­mo scen­ski efek­ti – sta­va je naš su­go­vor­nik iz pra­vo­sud­nih kru­go­va. Dar­ko Kruš­lin je naj­mla­đi kaz­ne­ni su­dac na Žu­pa­nij­skom su­du u Osi­je­ku, 51 mu je go­di­na, a bio je naj­mla­đi i ka­da je tek do­šao u taj sud, u stu­de­no­me 2004. Za taj se sud, pak, tre­nu­tač­no bi­ra no­vi pred­sjed­nik, a Kruš­lin je je­dan od če­ti­ri kan­di­da­ta. Na gla­su je kao iz­u­zet­no stru­čan i ko­rek­tan, ali i su­dac u či­joj sud­ni­ci ne­ma iz­mo­ta­va­nja ili odu­gov­la­če­nja. Ma­li je i pos­to­tak pre­su­da ko­je mu Vr­hov­ni sud uki­da, mo­žda tek jed­nu go­diš­nje. – Vr­lo kva­li­tet­no na­pi­še obraz­lo­že­nje pre­su­de, tru­di se i ima ži­cu, te­ško je u to­me na­ći even­tu­al­nu po­vre­du pos­tup­ka – is­ti­ču prav­ni­ci.

Te­ški spi­si od po­čet­ka

Završio je Prav­ni fa­kul­tet u Osi­je­ku pa iz­u­ča­vao od­vjet­nič­ki za­nat kao vjež­be­nik u Tuz­li. Rad­no mjes­to mu 1995. pos­ta­je Op­ćin­ski sud u Osi­je­ku, a de­vet go­di­na kas­ni­je od­la­zi na Žu­pa­nij­ski sud. Već na po­čet­ku no­ve ka­ri­je­re, na nje­go­vu sto­lu za­vr­ša­va­ju te­ški spi­si, po­put ono­ga ko­ji se ba­vio osječ­kim po­du­zet­ni­kom Dra­gom Ba­bi­ćem Ba­ba­nom. Vru­ći krum­pir bi­lo je i su­đe­nje za rat­ni zlo­čin u Pa­ulin Dvo­ru kod Osi­je­ka 1991., ka­da je us­mr­će­no 18 sr­p­skih ci­vi­la. Na­kon što je dva­put os­lo­ba­đan, Enes Vi­te­škić u tre­ćem je pos­tup­ku, ali pr­vom kod Kruš­li­na, osu­đen na 11 go­di­na za­tvo­ra. Na vi­so­kih 139 go­di­na za­tvo­ra, ukup­no, osu­dio je i de­se­to­ri­cu op­tu­že­nih za rat­ni zlo­čin u Tr­pi­nji i Bo­ro­vu na­se­lju 1991. Dar­ko Kruš­lin iz­re­kao je i naj­vi­šu kaz­nu na Žu­pa­nij­skom su­du u Osi­je­ku. Na 40 go­di­na za­tvo­ra osu­dio je Ro­ber­ta Ru­bi­ća za okrut­no uboj­stvo od­vjet­ni­ka Lu­je Me­dvi­do­vi­ća u nje­go­vu ure­du u si­ječ­nju 2013. Ubo­ji­ca je nož u ti­je­lo od­vjet­ni­ka za­rio – 105 pu­ta. Ra­dom za op­će do­bro osu­dio je i Mla­de­na Krulj­ca, biv­šeg za­po­vjed­ni­ka Kop­ne­ne voj­ske, za afe­ru Si­binj.

Završio je Prav­ni fa­kul­tet u Osi­je­ku pa iz­u­ča­vao za­nat kao vjež­be­nik u Tuz­li “Či­ni mi se da je su­dac spus­tio kri­te­ri­je pa ne­će iz­vla­či­ti ‘žu­te kar­to­ne’ za­to što je to Ma­mić”

Na­kon de­vet go­di­na ra­da na Op­ćin­skom su­du do­šao je na Žu­pa­nij­ski

105 ubo­da no­žem Na 40 go­di­na za­tvo­ra osu­dio je Ro­ber­ta Ru­bi­ća za okrut­no uboj­stvo od­vjet­ni­ka Lu­je Me­dvi­do­vi­ća

Ni­je ga pre­va­rio Ma­mić je za­mo­lio su­ca da ga pus­ti na to­alet, ali za­pra­vo je to bi­la mu­lja­ža da sus­tig­ne no­vi­na­re na od­la­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.