POUKE AGRO­KO­RA: EU TRA­ŽI I JAČI NADZOR REVIZORA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća, ko­ja u slu­ča­ju Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja ni­su bi­la toč­na, po­ka­za­la su sve manj­ka­vos­ti ne sa­mo onih ko­ji ih sas­tav­lja­ju ne­go i onih ko­ji obav­lja­ju re­vi­zi­ju tih iz­vje­šta­ja, pa on­da i onih ko­ji obav­lja­ju nadzor re­vi­zor­skih ku­ća. Fi­nan­cij­ska kri­za u svi­je­tu dig­nu­la je EU na no­ge jer se re­vi­zi­ja po­ka­za­la manj­ka­vom te je za­tra­že­no od čla­ni­ca da pro­mi­je­ne za­kon i po­ja­ča­ju nadzor nad tvrt­ka­ma. Hr­vat­ska to ni­je uči­ni­la, pa je ovaj tje­dan Europ­ska ko­mi­si­ja, ka­ko je pri­op­ći­la, od­lu­či­la upu­ti­ti pred­me­te pro­tiv Hr­vat­ske Su­du Eu­rop­ske uni­je zbog ne­pot­pu­nog pre­no­še­nja europ­skih pro­pi­sa o re­vi­zi­ji u na­ci­onal­ni prav­ni sus­tav. Kod nas kri­za ni­je mo­ra­la po­ka­za­ti to­li­ko kre­aci­je u fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma jer su ona, iz­gle­da, du­go­go­diš­nja prak­sa u mno­gim do­ma­ćim tvrt­ka­ma. Jer da­ju kri­vu sli­ku di­oni­ča­ri­ma o pos­lo­va­nju po­je­di­ne tvrt­ke. Pri­mje­ri­ce u slu­ča­je­vi­ma ka­da tvrt­ka ne knji­ži ne­ki tro­šak u vre­me­nu ka­da je nas­tao, ka­da knji­ži kri­vo sta­nje za­li­ha, ka­da ne ra­di re­zer­va­ci­je...

Kre­aci­je u fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma, či­ni se, prak­sa su u mno­gim hr­vat­skim tvrt­ka­ma

a u ci­lju pri­ka­zi­va­nja bo­ljih pri­ho­da i do­bi­ti. Ako je ta sli­ka du­go­roč­no laž­na, on­da je problem ve­lik. EU je upra­vo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na upo­zo­rio ka­ko je po­treb­no ve­ću bri­gu o re­vi­zi­ji vo­di­ti za tvrt­ke od jav­nog in­te­re­sa, dak­le one či­je su di­oni­ce iz­lis­ta­ne na bur­zi. Bez ob­zi­ra na upu­te iz EU, Hr­vat­ska za­kon ni­je iz­mi­je­ni­la. Pr­va ver­zi­ja po­če­la se ra­di­ti u vri­je­me SDP-ove Vla­de, jed­nu je na­pra­vi­la Re­vi­zor­ska ko­mo­ra, drugu Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, no pri­je dvi­je go­di­ne sve je sta­lo. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ka­že da će se rje­še­nje na­ći već slje­de­ći tje­dan te da će pri­jed­log za­ko­na bi­ti upu­ćen u pro­ce­du­ru pri­je sa­bor­ske ljet­ne stan­ke. Znat će se i tko bi ubu­du­će tre­bao obav­lja­ti nadzor revizora. Nadzor sa­da obav­lja­ju Hr­vat­ska re­vi­zor­ska ko­mo­ra i Od­bor za jav­ni nadzor. Dr­ža­va ne­ma do­volj­no nov­ca da pla­ti struč­nja­ke. No no­vim rje­še­njem to bi se tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti, nadzor bi obav­lja­la ne­ka pos­to­je­ća ins­ti­tu­ci­ja, ali uz ve­ću pro­fe­si­onal­nost i s bo­lje pla­će­nim lju­di­ma.

KOLONE Pro­met je ju­čer bio po­ja­čan na svim važ­ni­jim ces­ta­ma pre­ma mo­ru, na­ro­či­to na A1 i A6 te na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma. Kolone su kod na­plat­nih ku­ći­ca u Luč­kom pri­je pod­ne bi­le du­ge oko ki­lo­me­tra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.