Bri­ne li vas kri­za Agro­ko­ra?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

KREŠIMIR GALIĆ eko­no­mist

Bri­ne me. Hr­vat­sko gos­po­dar­stvo dos­ta se os­la­nja na Agro­kor, oso­bi­to ma­li pro­izvo­đa­či.

SA­ŠA KARIĆ upr. prav­nik

Imam po­vje­re­nja u dr­žav­nog upra­vi­te­lja. Vu­če do­bre po­te­ze i sta­vit će Agro­kor na zdra­ve te­me­lje.

BARICA GRBAC umi­rov­lje­ni­ca

Nit­ko ne mo­že os­ta­ti rav­no­du­šan na do­ga­đa­je u Agro­ko­ru. U pi­ta­nju su mno­ga rad­na mjes­ta.

DALIBOR DAMIČEVIĆ ing. pro­me­ta

Kri­za Agro­ko­ra tra­je već du­gi niz go­di­na, ta­ko da me ne bri­ne pre­vi­še. To je tre­ba­lo rje­ša­va­ti pu­no ra­ni­je. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.