Roll-up kre­di­ti omo­gu­ću­ju naj­ni­ži tro­šak fi­nan­ci­ra­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mo­že­te li po­jas­ni­ti de­ta­lje va­šeg kre­di­ta Agro­ko­ru? Za­što ste tra­ži­li ka­mat­nu sto­pu od sa­mo 3,8% u slu­ča­ju ban­kro­ta, ako su se oni proš­le go­di­ne, kao još uvi­jek sta­bil­na tvrt­ka, za­du­ži­va­li uz ka­ma­te od pro­sječ­no 9%? Kak­va ste jam­s­tva tra­ži­li? Hr­vat­ska je Vla­da (pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić) naj­a­vi­la iz­mje­ne Ste­čaj­nog za­ko­na, ko­je bi do­pus­ti­le roll-up fi­nan­ci­ra­nje. Bri­nu li vas kri­ti­ke o to­me da roll-up fi­nan­ci­ra­nje u Agro­ko­ru ta­da ni­je ima­lo prav­ne os­no­ve?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.