Imot­ski gim­na­zi­jal­ci sto­pa­ma imot­skih bo­ra­ca u Du­brov­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

U an­ke­ti la­ni pro­ve­de­noj na 100 gim­na­zi­ja­la­ca sa­mo je 40 pos­to uče­ni­ka toč­no od­go­vo­ri­lo ko­je je go­di­ne po­čeo Do­mo­vin­ski rat sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net “Imot­ski, ne za­bo­ra­vi” na­ziv je pro­jek­ta ko­ji pro­vo­di Udru­ga bra­ni­te­lja li­je­če­nih od PTSP-a Imot­ski, pod ko­or­di­na­tor­stvom prof. Ma­je Vi­can za­hva­lju­ju­ći ko­jem su imot­ski uče­ni­ci na li­cu mjes­ta, na ne­ka­daš­njem du­bro­vač­kom ra­ti­štu, upi­ja­li saz­na­nja o ulo­zi Imo­ća­na u obra­ni i os­lo­ba­đa­nju to­ga di­je­la na­še do­mo­vi­ne. La­ni je pro­ve­de­na ano­nim­na an­ke­ta i od 100 an­ke­ti­ra­nih gim­na­zi­ja­la­ca ni je­dan je­di­ni ni­je znao ko­li­ko je Imo­ća­na po­gi­nu­lo na du­bro­vač­kom ra­ti­štu. Bi­lo je još po­ra­ža­va­ju­ćih re­zul­ta­ta. Bra­ni­te­lje, ali i pro­fe­so­ri­cu Vi­can za­pre­pas­ti­la je či­nje­ni­ca da je sa­mo 40 pos­to uče­ni­ka toč­no od­go­vo­ri­lo ko­je je go­di­ne po­čeo Do­mo­vin­ski rat, a po­ka­za­li su i ve­li­ko nez­na­nje o slav­noj Imot­skoj boj­ni u sas­ta­vu 4. gar­dij­ske bri­ga­de, ko­ja je da­la ne­mjer­ljiv do­pri­nos u obra­ni Du­brov­ni­ka. Sa­mo 25% uče­ni­ka zna­lo je gdje se na­la­zi spo­men-obi­ljež­je po­dig­nu­to nji­ma u čast.

Odu­še­vi­lo ih pre­da­va­nje

Za­to su pro­tek­lih da­na u sklo­pu pro­jek­ta ima­li pri­li­ku po­sje­ti­ti spo­men-obi­ljež­je po­gi­nu­lim Imo­ća­ni­ma, njih 36, u Tr­ste­nom. Osim to­ga, Živ­ko To­lić ko­ji ih je do­če­kao u ime Za­vi­čaj­nog klu­ba Imo­ća­na u Du­brov­ni­ku, ta­ko­đer bra­ni­telj, or­ga­ni­zi­rao je obi­la­zak Mu­ze­ja Do­mo­vin­skog ra­ta u tvr­đa­vi Im­pe­ri­al na Sr­đu. Odu­šev­lje­nje uče­ni­ka iz­a­zva­lo je pre­da­va­nje ko­je je odr­žao po­vjes­ni­čar Mi­šo Đu­raš, bra­ni­telj i je­dan od ini­ci­ja­to­ra os­ni­va­nja Mu­ze­ja Do­mo­vin­skog ra­ta, na­ro­či­to pri­če o he­roj­stvu Imo­ća­na i osva­ja­nju Go­lu­bo­va ka­me­na ko­je su se po­seb­no ure­za­le u pam­će­nje uče­ni­ka te su ih na­kon po­vrat­ka u Imot­ski pre­no­si­li dru­gim ko­le­ga­ma na pre­da­va­nji­ma i ra­di­oni­ca­ma. Na­kon po­vrat­ka u Imot­ski, su­dje­lo­va­li su u ra­di­oni­ca­ma i s ve­li­kim ve­se­ljem pre­no­si­li zna­nja i doj­mo­ve svo­jim ko­le­ga­ma.

Sje­ća­nje na Ve­li­mi­ra Đe­re­ka

– Po­kre­nu­li smo po­zi­tiv­nu pri­ču ko­ja će ima­ti učin­ka jer su uče­ni­ci po­ka­za­li in­te­res i na­kon edu­ka­ci­je pos­ti­gli bo­lje re­zul­ta­te na tes­ti­ra­nju. Mla­de ge­ne­ra­ci­je ko­je su, sre­ćom, bi­le po­šte­đe­ne rat­nih stra­da­nja, mo­ra­mo upoz­na­ti s ti­je­kom, po­s­lje­di­ca­ma i re­zul­ta­ti­ma Do­mo­vin­skog ra­ta ko­ji nam je iz­nje­drio slo­bo­du i dr­ža­vu – ka­že Ma­ja Vi­can. Udru­ga hr­vat­skih bra­ni­te­lja li­je­če­nih od PTSP-a Imot­ski i proš­le je go­di­ne pro­ve­la pro­jekt “Imot­ski, ne za­bo­ra­vi”, ko­ji je bio po­sve­ćen Ve­li­mi­ru Đe­re­ku, imot­skom

Mla­de je po­seb­no za­in­te­re­si­ra­la pri­ča o he­roj­skom osva­ja­nju Go­lu­bo­va ka­me­na

so­ko­lu po­gi­nu­lom u gra­du he­ro­ju Vu­ko­va­ru. Ve­li­mir Đe­rek - So­kol, mla­dić ko­ji je go­vo­rio pet je­zi­ka, do­bro pla­će­ni po­sao u jed­nom za­gre­bač­kom ho­te­lu za­mi­je­nio je pu­škom i oti­šao bra­ni­ti Vu­ko­var. Na­ža­lost, po­gi­nuo je, Vu­ko­var­ci su mu na­kon ra­ta u znak za­hval­nos­ti po­di­gli spo­me­nik, a imot­ski uče­ni­ci je­dva su ču­li za nje­ga. – Proš­le su go­di­ne na­ša dje­ca u ško­li ču­la tra­gič­nu pri­ču o po­koj­nom Ve­li­mi­ru Đe­re­ku i o nje­go­vu he­roj­stvu, a mno­gi pri­je to­ga ni­su ni zna­li tko je Ve­li­mir Đe­rek ni gdje je i kad po­gi­nuo – ka­že Želj­ko To­mas, pred­sjed­nik Udru­ge PTSP-a Imot­ski, je­di­ne udru­ge na po­dru­čju Imot­ske kra­ji­ne ko­ja pro­vo­di tak­ve pro­jek­te u ško­la­ma i edu­ci­ra mla­de da se Do­mo­vin­ski rat ne za­bo­ra­vi. Pro­jekt se nas­tav­lja, a po­du­pi­ru ga Mi­nis­tar­stvo hr­vat­skih bra­ni­te­lja i Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja.

Mla­de je u Du­brov­nik po­ve­la Udru­ga bra­ni­te­lja li­je­če­nih od PTSP-a Imot­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.