Rel­ko­vić: Plenković mi je nu­dio mjes­to sa­vjet­ni­ka u ožuj­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić

Kad je pre­mi­je­ru re­kao da vi­še ne­će bi­ti sa­vjet­nik Iva­nu Ko­va­či­ću, po­nu­đe­no mu je da os­ta­ne u Vla­di, no ni­je htio bi­ti iz­me­đu Mos­ta i HDZ-a tea.ro­mic@ve­cer­nji.net Ka­da je pot­kraj ožuj­ka Ivi­ca Rel­ko­vić dao os­tav­ku na mjes­to po­seb­nog sa­vjet­ni­ka ta­daš­njeg mi­nis­tra upra­ve Iva­na Ko­va­či­ća, pre­mi­jer An­drej Plenković po­nu­dio mu je da os­ta­ne u Vla­di kao nje­gov sa­vjet­nik. Ta je in­for­ma­ci­ja tek ju­čer doš­la u me­di­je, a po­t­vr­di­li su nam je Rel­ko­vić, ali i iz­vor bli­zak pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću. Me­đu­tim, iako su ne­ki me­di­ji su­ge­ri­ra­li da je tak­va po­nu­da po­nov­no stav­lje­na pred Rel­ko­vi­ća, ta nam je pri­ča de­man­ti­ra­na. – Ne­ma ni­kak­ve no­ve po­nu­de, ne znam za­što je ta pri­ča sa­da ak­tu­ali­zi­ra­na – re­kao nam je Rel­ko­vić ko­ji se od od­la­ska iz Vla­de po­sve­tio svom neo­vis­nom ana­li­tič­kom blo­gu o po­ten­ci­ja­lu ne­za­vis­nih lis­ta na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ko­ji do je­se­ni, naj­av­lju­je, pla­ni­ra pre­tvo­ri­ti u ana­li­tič­ko-po­li­tič­ki por­tal. Po­nu­da pre­mi­je­ra, pri­sje­ća se, doš­la je u tre­nut­ku ka­da ga je za­jed­no s Ko­va­či­ćem iz­vi­jes­tio o svo­joj od­lu­ci da od­la­zi iz Mi­nis­tar­stva upra­ve. – On je ta­da za sto­lom od­mah re­kao: “Ne­moj ići, mo­gu li ti ja ne­što po­nu­di­ti, ho­ćeš li os­ta­ti u Vla­di kao moj sa­vjet­nik”. Ni­sam to pri­hva­tio jer ni­sam že­lio bi­ti ne­ko po­kri­će ili kri­vac za even­tu­al­ne pro­ble­me, re­kao sam da ne mo­gu bi­ti oso­ba iz­me­đu Mos­ta i HDZ-a – objaš­nja­va Rel­ko­vić. Iako se pri­ča da HDZ još od ve­lja­če pla­ni­ra re­kons­truk­ci­ju Vla­de s HNS-om, Rel­ko­vić vje­ru­je ka­ko upra­vo po­nu­da ko­ja se do­go­di­la pot­kraj ožuj­ka do­ka­zu­je da je pre­mi­jer vje­ro­vao u su­rad­nju s Mos­tom. – Za­što bi me­ni nu­dio da os­ta­nem da je već ta­da na­mje­ra­vao raz­ru­ši­ti ko­ali­ci­ju s Mos­tom – ka­že Rel­ko­vić. I ka­da bi po­nov­no do­bio is­tu po­nu­du, do­da­je, ne bi pri­hva­tio da tu duž­nost ra­di kao po­sao. Otvo­ren je za sa­vje­to­va­nje bi­lo ko­ga kad bi, za­klju­ču­je, to bi­lo pri­mje­ri­ce za kam­pa­nju iz­mje­na iz­bor­nog za­ko­no­dav­s­tva ili ne­ke dru­ge kon­kret­ne re­for­me.

BO­RIS ŠČITAR

Ivi­ca Rel­ko­vić da­nas je po­sve­ćen svom ana­li­tič­kom blo­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.