Pro­mje­ne u Kni­nu već su se do­go­di­le. Ro­di­la se na­da

Pr­vi po­tez – u ro­ku od osam da­na mo­ra bi­ti ri­je­šen sva­ki pred­met

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mar­ko Je­lić, 41-go­diš­nji mo­le­ku­lar­ni bi­olog i bi­oke­mi­čar, no­vi je gra­do­na­čel­nik Kni­na. Kao ne­za­vis­ni kan­di­dat nad­moć­no je po­bi­je­dio do­sad ne­po­ra­že­nu HDZ-ov­ku Jo­si­pu Ri­mac. U bra­ku je 20 go­di­na, ima če­ti­ri kće­ri. Na mjes­to gra­do­na­čel­ni­ka do­la­zi s Ve­le­uči­li­šta u Kni­nu či­ji je je­dan od os­ni­va­ča i pr­vi de­kan.

Ima­te za­vid­nu znans­tve­nu ka­ri­je­ru. Za­što ste se ak­ti­vi­ra­li u po­li­ti­ci?

Do­šao sam do vr­hun­ca pro­fe­si­onal­ne ka­ri­je­re. Bio sam naj­mla­đi de­kan s 29 go­di­na, naj­mla­đi pred­sjed­nik Vi­je­ća ve­le­uči­li­šta i vi­so­kih ško­la Hr­vat­ske s 31 go­di­nom, naj­mla­đa oso­ba ko­ja je otiš­la u traj­no zva­nje u sus­ta­vu vi­so­kih ško­la i ve­le­uči­li­šta, s 35 go­di­na. Vjer­nik sam i sma­tram da onaj ko­me Bog pu­no da, a me­ni je pu­no dao, mo­ra vra­ti­ti za­jed­ni­ci. Vje­ro­jat­no se ne bih ak­ti­vi­rao da ni­je tak­va si­tu­aci­ja, lju­di nam odo­še, Knin je pra­zan i grad nam gu­bi smi­sao jer bez lju­di smis­la ne­ma.

Ka­ko mis­li­te za­dr­ža­ti lju­de?

To mi je glav­na smjer­ni­ca seg­men­ti­ra­na na dvi­je stav­ke: pr­vo gos­po­dar­stvo i dru­go, mo­žda i važ­ni­je, na­da da mo­žeš utje­ca­ti na pros­tor u ko­jem ži­viš i zbi­va­nja unu­tar nje­ga. To do sa­da u Kni­nu ni­je bio slu­čaj zbog stra­nač­kog jed­no­um­lja ko­ji ne iz­vi­re iz sa­me stran­ke, već iz ne­kih lju­di ko­ji je na ne­ki na­čin pri­va­ti­zi­ra­ju.

Mis­li­te li na Jo­si­pu Ri­mac?

Go­vo­rim op­će­ni­to, a ne­ki će se pre­poz­na­ti. Ja ni­sam išao pro­tiv HDZ-a, ka­ko se go­vo­ri, išao sam pro­tiv onih ko­ji su do­ve­li na­šu zem­lju u si­tu­aci­ju u ko­joj jest.

Kao 18-go­diš­njak bi­li ste os­ni­vač i pr­vi pred­sjed­nik Mla­de­ži HDZ-a. Za­što ste se ra­ziš­li?

To je bi­lo 1994., dok sam bio u iz­bje­gliš­tvu. Ni­sam se ra­zi­šao s HDZ-om, već sam na­kon os­lo­ba­đa­nja Kni­na iz­gu­bio in­te­res za po­li­ti­kom ko­jom sam se ba­vio s ci­ljem da se vra­tim do­ma. On­da sam oti­šao na stu­dij u Za­greb, us­mje­rio sam se k zna­nos­ti i išao sam tim smje­rom. Po­greš­no me na­zi­va­ju HDZ-ovim di­si­den­tom, ja ni­sam ni­či­ji, ja sam svoj.

Je li mo­gu­će da HDZ-u da­te mjes­to pred­sjed­ni­ka Grad­skog vi­je­ća s ob­zi­rom na to da ima­ju naj­ve­ći broj vi­jeć­ni­ka?

Ne. Kad me pi­ta­ju ko­li­ko imam vi­jeć­ni­ka, ja ka­žem 18, što zna­či sve nas. Pred­sjed­nik GV tre­ba bi­ti net­ko iz re­do­va ne­za­vis­ne lis­te, to je nor­mal­no. Oni su do­bi­li vi­jeć­ni­ka vi­še, a raz­li­ku je na­pra­vio je­dan je­di­ni glas.

S kim ste raz­go­va­ra­li s ob­zi­rom na to da va­ša lis­ta ima 7, HDZ 8, a SDP, Most i SDSS po jed­nog vi­jeć­ni­ka?

Os­tva­ri­li smo kon­tak­te sa svi­ma, vi­še-ma­nje kur­to­az­ne, čes­ti­ta­li su. Mis­lim da su sve to lju­di či­ji je in­te­res i že­lja una­pri­je­di­ti grad, pre­poz­nat će što nu­dim i što že­lim na­pra­vi­ti. Ovo je po mom su­du kriz­no uprav­lja­nje jer smo u du­bo­koj kri­zi i svat­ko mo­ra da­ti svoj obol.

Kni­nja­ni su iz­a­bra­li vas jer oči­to že­le pro­mje­ne. Što ste im obe­ća­li?

Pro­mje­ne su se već do­go­di­le. Pri­je sve­ga, pro­mje­ne u du­hu. Ju­čer i pre­kju­čer, dok sam ho­dao gra­dom, lju­di su mi pri­la­zi­li i go­vo­ri­li da je grad bo­lji, lak­še se di­še. Bi­lo je pu­no su­za ra­dos­ni­ca zbog os­lo­bo­đe­nja du­ha, ro­di­la se na­da. Naj­ve­ća po­gre­ška pret­hod­ne vlas­ti je na­me­ta­nje da su oni u pra­vu i za­tom­lja­va­nje sve­ga os­ta­log. Ne tre­ba im odre­ći do­bre stva­ri ko­je su na­pra­vi­li, ali uz njih idu i one ko­je ni­su to­li­ko do­bre. Lju­di su se os­lo­bo­di­li, to je važ­no.

U Knin je ulo­že­no vi­še od milijarde ku­na. Je li no­vac do­bro po­tro­šen?

Ne. Da smo od tog nov­ca 300 mi­li­ju­na ulo­ži­li u po­du­zet­niš­tvo, ne bi nam lju­di otiš­li, bar ne u to­li­kom bro­ju. U zad­nje dvi­je go­di­ne otiš­lo ih je 5000. Ima­mo iz­vr­s­ne re­sur­se: tvr­đa­vu, Kr­ku, Di­na­ru i nji­ma tre­ba kva­li­tet­no uprav­lja­ti. Tu­ri­zam i po­ljo­pri­vre­du mo­že­mo po­kre­nu­ti, a on­da će to bi­ti za­maš­njak pro­mje­na i ra­zvit­ka.

Što će­te pr­vo na­pra­vi­ti?

Grad­ska upra­va mo­ra pos­ta­ti funk­ci­onal­na. Pra­vi­lo će bi­ti da u ro­ku od 8 da­na mo­ra bi­ti ri­je­šen sva­ki pred­met. Ako mo­gu Ni­jem­ci, mo­že­mo i mi, uz bo­lju or­ga­ni­za­ci­ju.

Naj­a­vi­li ste re­vi­zi­ju fi­nan­cij­skog pos­lo­va­nja. Bo­ji­te li se kos­tu­ra iz or­ma­ra?

Ni­sam išao pro­tiv HDZ-a, išao sam pro­tiv onih ko­ji su do­ve­li na­šu zem­lju u si­tu­aci­ju u ko­joj jest

Is­kre­no, ne za­ni­ma­ju me ti kos­tu­ri u smis­lu po­li­tič­kih bi­ta­ka. Bu­de­mo li pro­vo­di­li vri­je­me na­ba­cu­ju­ći se tko je za što kriv, ne­će­mo ni­šta na­pra­vi­ti. Ako uoči­mo ne­što što ni­je za­ko­ni­to, nor­mal­no da će­mo pri­ja­vi­ti, ali to mi ni­je pri­ori­tet. Že­lim zna­ti či­me ras­po­la­že­mo i odak­le kre­će­mo.

Kam­pa­nja je bi­la vr­lo oš­tra, jes­te li oče­ki­va­li da će bi­ti ta­ko žes­to­ko?

Ja sam re­alan čovjek i poz­na­jem hr­vat­sku po­li­tič­ku sce­nu ono­li­ko ko­li­ko tre­bam poz­na­va­ti. Oče­ki­vao sam pr­lja­vu kam­pa­nju, ali u ovom dru­gom di­je­lu bi­la je, re­kao bih, straš­no od­vrat­na. Ne­ki lju­di kao da ni­su do­se­gli ci­vi­li­za­cij­sku ra­zi­nu po­na­ša­nja.

Bra­ni­telj­ski por­tal žes­to­ko se na vas obru­šio.

Sud će od­lu­či­ti o ono­me što su oni na­pra­vi­li, a to je bi­lo jav­no bla­će­nje. Moj je otac dra­go­vo­ljac Do­mo­vin­skog ra­ta, pre­mi­nuo je pri­je 5,5 go­di­na od po­s­lje­di­ca ra­ta. Oni svo­ja­ta­ju se­bi pra­vo da se pred­stav­lja­ju u ime svih bra­ni­te­lja, a bri­sa­li su po­zi­tiv­ne ko­men­ta­re ko­je su dru­gi bra­ni­te­lji os­tav­lja­li o me­ni i mom ocu, a os­tav­lja­li su one ko­ji me pri­ka­zu­ju kao ne­ga­tiv­nu oso­bu. Ja sam ina­če po­čas­ni član te udru­ge Tvr­đa­va Knin ko­ja sto­ji iza Bra­ni­telj­skog por­ta­la jer sam im pu­no po­ma­gao dok sam bio de­kan.

Tko je fi­nan­ci­rao va­šu kam­pa­nju?

Po­tro­ši­li smo oko 40.000 ku­na. Ni­smo pla­ti­li ni­jed­nu rek­la­mu. U pr­vom di­je­lu po­tro­ši­li smo 15.000 ku­na, ho­da­li smo i go­vo­ri­li o pro­jek­ti­ma. No­vac sam upla­tio ja, čla­no­vi lis­te, na­ši pri­ja­te­lji, gra­đa­ni, obrt­ni­ci, lju­di ko­ji že­le da se stva­ri pro­mi­je­ne. Ne­ću ih iz­ne­vje­ri­ti.

Zbog si­tu­aci­je u zem­lji i Kni­nu ak­ti­vi­rao se, ka­že, u po­li­ti­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.