Slavonski Brod re­kor­der po sma­nje­nju bro­ja ne­za­pos­le­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Broj oso­ba pri­jav­lje­nih na bur­zi ra­da sma­njen je za 7613 – s 11.865, ko­li­ko ih je u evi­den­ci­ji bi­lo u pro­sin­cu 2012., na 4252 u svib­nju 2017. Ve­dran Ba­len Iako smo ga na­vik­nu­li gle­da­ti na če­lu kolone po za­ga­đe­nos­ti zra­ka ili lo­šim eko­nom­skim tren­do­vi­ma, Slavonski Brod pred­nja­či me­đu hr­vat­skim gra­do­vi­ma i pre­ma jed­nom dru­gom po­ka­za­te­lju – sma­nje­nju ukup­nog bro­ja ne­za­pos­le­nih. Na­ime, ovih je da­na objav­lje­na in­for­ma­ci­ja da Hr­vat­ska da­nas ima 172 ti­su­će ne­za­pos­le­nih, a sta­tis­tič­ki po­da­ci govore ka­ko je ap­so­lut­ni re­kor­der Slavonski Brod. Na­ime, ne­za­pos­le­nost u ovom gra­du u po­s­ljed­nje če­ti­ri i pol go­di­ne sma­nje­na je za go­to­vo ne­vje­ro­jat­nih 64 pos­to. Pre­ve­de­no u broj­ke, broj oso­ba pri­jav­lje­nih na bur­zi ra­da sma­njen je za čak 7613 – s 11.865, ko­li­ko ih je u evi­den­ci­ji bi­lo u pro­sin­cu 2012., na 4252, ko­li­ko ih je u po­druč­nom ure­du Za­vo­da za za­poš­lja­va­nje bi­lo re­gis­tri­ra­no pot­kraj proš­log mje­se­ca. Ka­ko još uvi­jek mno­gi od­la­ze na se­zon­ski rad, iz­vjes­no je da će se do kra­ja lje­ta ta broj­ka do­dat­no sma­nji­ti. U na­ve­de­nom raz­dob­lju pro­sječ­na ne­za­pos­le­nost enor­m­no je sma­nje­na i u ci­je­loj Brod­sko-po­sav­skoj žu­pa­ni­ji, gdje je na za­vo­du tre­nu­tač­no evi­den­ti­ra­no 7825 oso­ba, što je za 10.696 ili 58 pos­to ma­nje ne­go u pro­sin­cu 2012., ka­da ih je bi­lo 18.548. Na­rav­no, raz­lo­zi tak­vog sta­nja ne le­že u enor­m­nom po­ve­ća­nju za­pos­le­nos­ti, ne­go po­naj­pri­je u bri­sa­nju iz evi­den­ci­je Za­vo­da zbog ne­re­do­vi­tog jav­lja­nja te u pre­se­lje­nju gra­đa­na u ino­zem­s­tvo i dru­ge di­je­lo­ve Hr­vat­ske, a tek ma­njim di­je­lom i u po­ras­tu za­poš­lja­va­nja iz evi­den­ci­je u pro­gra­mi­ma jav­nih ra­do­va. Pre­ma po­da­ci­ma brod­ske Po­druč­ne služ­be HZZ-a, evi­den­ti­ra­na ne­za­pos­le­nost u svib­nju 27% je ma­nja ne­go u is­tom mje­se­cu proš­le go­di­ne, dok je u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec sma­nje­na za 12%.

Raz­log sma­nje­nju je i is­e­lja­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.