Kla­sić: Bi­skup Ko­šić po­li­tič­ki je ak­ti­vist, ali vjer­ni­ci ga ne sli­je­de

Na­kon Ko­ši­će­va na­pa­da na Plen­ko­vi­ća 20-go­diš­njak bi­sku­pu pi­še: Mak­ni­te pr­ste od od­lu­ka ko­je utje­ču na mo­ju bu­duć­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad SISAK

Si­skom vla­da SDP ko­ji je za Ko­ši­ća Ko­mu­nis­tič­ka par­ti­ja, no su­kob­lja­vao se sa Siš­ča­ni­ma i 2012. dok je vla­dao HDZ. Sad na­pa­da Plen­ko­vi­ća

– Grad Sisak je po­put Sje­ver­ne Ko­re­je u hr­vat­skom sus­ta­vu obra­zo­va­nja i pred­škol­skih us­ta­no­va jer je usam­ljen slu­čaj tak­vog ig­no­rant­skog i dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg od­no­sa pre­ma Ka­to­lič­koj cr­k­vi. Ni u jed­nom ci­vil­nom vr­ti­ću ni­je do­pu­šten vjer­ski od­goj. Mo­lim se Bo­gu da se ta pro­tu­gra­đan­ska i pro­tu­vjer­ska vla­da­vi­na gra­dom Si­skom za­vr­ši... Ovo vra­ća­nje u ko­mu­ni­zam i par­ti­zan­šti­nu – što ne­dvoj­be­no zna­či poz­drav „Smrt fa­šiz­mu – slo­bo­da na­ro­du“ko­ji je iz­rek­la gra­do­na­čel­ni­ca u Bre­zo­vi­ci, ne mo­že Si­sku u 21. sto­lje­ću do­ni­je­ti ni­šta do­bra – iz­ja­va je iz ožuj­ka ove go­di­ne bi­sku­pa si­sač­kog Vla­de Ko­ši­ća, a tek jed­na u ni­zu ko­ji­ma je kri­ti­zi­rao SDP-ovu vlast u Si­sku i gra­do­na­čel­ni­cu Kris­ti­nu Ikić Ba­ni­ček ko­ja je ne­dav­no iz­bo­ri­la svoj dru­gi man­dat. Za­mje­ra 58-go­diš­nji bi­skup gra­do­na­čel­ni­ci i to što za Kvi­ri­no­vo u vri­je­me pro­ce­si­je or­ga­ni­zi­ra pros­la­vu Dje­čjeg da­na Gra­da. Ko­šić di­rek­t­no ve­že SDP uz Ko­mu­nis­tič­ku par­ti­ju, a bo­ri se za za­bra­nu ko­mu­niz­ma pa za­mje­ra i obi­lje­ža­va­nje 5. svib­nja, ka­da su 1945. u Sisak uš­li par­ti­za­ni, po­tje­ra­li Ni­jem­ce i us­ta­še, ali i po­či­ni­li zlo­či­ne. Gra­do­na­čel­ni­ca bi­sku­po­ve iz­ja­ve ne ko­men­ti­ra, no u grad­skom SDP-u sma­tra­ju da su joj po­mo­gle da os­ta­ne na vlas­ti. A mo­žda i da SDP 2013., na­kon 20 go­di­na vlas­ti HDZ-a, zav­la­da gra­dom na tri ri­je­ke. Na­ime, Si­sač­ka bi­sku­pi­ja ob­nov­lje­na je 2009. uz bi­sku­pa Vla­du Ko­ši­ća. Pr­vi su­kob Siš­ča­na i bi­sku­pa do­la­zi još dok gra­dom vla­da HDZ, 2012., ka­da bi­skup Ko­šić re­agi­ra na ma­ni­fes­ta­ci­ju Kel­t­ske no­ći u ko­joj se spo­mi­nje i si­sač­ki za­štit­nik Sve­ti Kvi­rin, ali i 1. par­ti­zan­ski odred, os­no­van u Si­sku 22. lip­nja 1941. Bi­sku­pa je na­lju­ti­lo što se sve­tac i par­ti­za­ni na­la­ze u is­toj pri­red­bi pa je za­bra­nio dalj­nju upo­ra­bu ime­na sv. Kvi­ri­na bez cr­k­ve­nog do­pu­šte­nja i iz­a­zvao bu­ru re­ak­ci­ja, čak i HDZ-ovih po­li­ti­ča­ra.

Ra­di­kal­no des­no

Od ta­da je bi­sku­po­vih is­tu­pa s ol­ta­ra i mi­mo nje­ga mno­go, ali te­ško je pro­na­ći Siš­ča­ni­na ili Siš­čan­ku ko­ji bi jav­no ko­men­ti­rao, od­nos­no ko­men­ti­ra­la bi­sku­po­ve ri­je­či, iako su druš­tve­ne mre­že i si­sač­ki fo­ru­mi uža­re­ni. Je­dan od ri­jet­kih 20-go­diš­nji je Mar­ko Jer­le­ko­vić ko­ji je bi­sku­pu Ko­ši­ću ju­čer upu­tio otvo­re­no pi­smo kao re­ak­ci­ju na nje­go­vo pi­smo pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću. U pi­smu ga je mla­di Siš­ča­nin pozvao da “po­štu­je te­me­lje ove dr­ža­ve i mak­ne svo­je pr­ste da­lje od od­lu­ka ko­je utje­ču na mo­ju i bu­duć­nost svih mla­dih u ovoj zem­lji”. Op­tu­žio ga je za „otvo­re­no ko­ke­ti­ra­nje s ra­di­kal­nom des­ni­com i nas­li­ka­va­nje s rat­nim zlo­čin­ci­ma“te za “mrž­nju ko­ju ste po­tak­nu­li i ko­ju će­te po­tak­nu­ti za vri­je­me svo­jeg sto­lo­va­nja u Si­sku“. Gle­da­ju­ći po­vi­jest do­ga­đa­nja u sje­di­štu Si­sač­ke bi­sku­pi­je, la­ko se uoči ka­ko je to pos­ta­lo mjes­to gos­to­va­nja i onih ko­je ve­že­mo uz ek­s­trem­ni­ju des­ni­cu. Na 70. go­diš­nji­cu pro­bo­ja iz Ja­se­nov­ca u sje­di­štu bi­sku­pi­je odr­ža­no je pre­da­va­nje o „Tros­tru­kom lo­go­ru Ja­se­no­vac“, osu­đe­nik za rat­ne zlo­či­ne Da­rio Kor­dić češ­ći je ta­mo gost, a Ko­šić je uz­ne­mi­rio boš­njač­ku za­jed­ni­cu u Si­sku iz­ja­vom: „Ja ne vje­ru­jem da je Da­rio Kor­dić zlo­či­nac bez ob­zi­ra na pre­su­du. Ona je re­zul­tat po­li­tič­ke na­god­be, a ne do­ka­za”. Pred­sjed­nik Me­džli­sa Is­lam­ske za­jed­ni­ce Sisak Edin Sa­fić na lo­kal­nim je iz­bo­ri­ma 21. svib­nja, kao ne­za­vis­ni kan­di­dat, završio na SDP-ovoj lis­ti i ušao u Vi­je­će. Thom­p­son u Si­sku ima re­do­vi­te hu­ma­ni­tar­ne kon­cer­te za bi­sku­pij­sku Zak­la­du za na­da­re­nu dje­cu, a pri­je ovo­go­diš­njeg Blag­da­na sv. Kvi­ri­na u Ve­li­kom Kap­to­lu svo­ju je mo­no­dra­mu „Bez lus­tra­ci­je ne­ma Kro­aci­je“iz­veo Bo­ži­dar Alić. U si­sač­kim se sred­njim ško­la­ma na vje­ro­na­uku pri­ka­zi­vo Sed­la­rov film o Ja­se­nov­cu. S dru­ge stra­ne u ko­lo­vo­zu 2016. net­ko je po­kraj sje­di­šta bi­sku­pi­je cr­ve­nim spre­jom na­pi­sao „Smrt fa­šiz­mu – slo­bo­da na­ro­du“i uz cr­ve­nu pe­to­kra­ku „An­ti­fa Sisak“.

Kri­ti­ča­ri i bra­ni­te­lji

– Vla­do Ko­šić pri­je sve­ga je po­li­tič­ki je ak­ti­vist, ne po­ka­zu­je se kao du­hov­ni pas­tir o če­mu svje­do­če i re­zul­ta­ti iz­bo­ra u Si­sku jer o kva­li­te­ti nje­go­va du­hov­nog pas­tir­stva po­ka­zu­je to da u gra­du, u ko­jem ve­li­ku ve­ći­nu či­ne ka­to­li­ci, vjer­ni­ci gla­sa­ju su­prot­no nje­go­vim zah­tje­vi­ma. Nje­gov po­li­tič­ki an­ga­žman ge­ne­ral­no šte­ti Ka­to­lič­koj cr­k­vi u Hr­vat­skoj. On ne­ma što dru­go po­nu­di­ti, ni so­ci­jal­ni na­uk, oči­to ne mo­že pro­po­vi­je­da­ti evan­đe­lje, a uski an­ti­ko­mu­nis­tič­ki na­ci­ona­lis­tič­ki diskurs sve ma­nje mu pro­la­zi – re­kao je si­sač­ki po­vjes­ni­čar doc. dr. sc. Hr­vo­je Kla­sić s Od­sje­ka za po­vi­jest Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu. Doc. dr. sc. Vlatka Vukelić s Od­sje­ka za po­vi­jest Hr­vat­skih stu­di­ja bi­sku­pa Ko­ši­ća po­dr­ža­va. – I bla­že­nom Aloj­zi­ju Ste­pin­cu ne­ki su za­mje­ri­li što ni­je bio jas­ni­ji i od­luč­ni­ji u kri­ti­ci jed­nog re­ži­ma pa ne vi­dim za­što naš vjer­ski pas­tir ne bi mo­gao bi­ti jav­no i otvo­re­no kri­ti­čan pre­ma ob­na­ša­te­lji­ma vlas­ti ka­da osje­ti da je bi­rač­ko ti­je­lo, ko­je zas­tu­pa u vjer­skom i u druš­tve­nom ži­vo­tu, iz­i­gra­no. Tim či­nom bi­skup Ko­šić po­ka­zao je svu uni­ver­zal­nost pro­miš­lja­nja i po­ka­zao se kao zas­tup­nik na­ro­da, a ne stran­ke. Na sva­ku vlast ko­ju nje­zi­na dje­la od­na­ro­đu­ju Ko­šić kao naš cr­k­ve­ni otac upo­zo­ri – is­ti­če doc. dr. sc. Vlatka Vukelić.

'DISKURS MU NE PRO­LA­ZI' Ko­šić oči­to ne mo­že pro­po­vi­je­da­ti evan­đe­lje, a uski an­ti­ko­mu­nis­tič­ki na­ci­ona­lis­tič­ki diskurs sve mu ma­nje pro­la­zi DR. SC. HR­VO­JE KLA­SIĆ po­vjes­ni­čar, Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet 'ZA­ŠTO NE BI KRI­TI­ZI­RAO' Ne vi­dim za­što naš vjer­ski pas­tir ne bi mo­gao bi­ti jav­no i otvo­re­no kri­ti­čan pre­ma ob­na­ša­te­lji­ma vlas­ti DOC. DR. VLATKA VUKELIĆ po­vjes­ni­čar­ka, Hr­vat­ski stu­di­ji

Plen­ko­vi­ća je sa­da na­pao zbog ko­ali­ra­nja s HNS-om, no to je je­dan u ni­zu bi­sku­po­vih is­tu­pa s ol­ta­ra i mi­mo nje­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.