BI­SKUP KO­ŠIĆ IMA PRO­BLE­MA JER BOG NE RAZLIKUJE LIJEVE I DESNE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Si­sač­ki bi­skup mons. Vla­do Ko­šić ima oz­bilj­nih pro­ble­ma. Ne zbog to­ga što kao čovjek iz Cr­k­ve iz­ri­če sta­vo­ve, pa i po­li­tič­ke, jer kao gra­đa­nin i bi­rač na­rav­no da ima pra­vo re­ći što mis­li, pa i iz­ra­zi­ti nes­la­ga­nje s po­li­ti­kom pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, ili na­vi­ja­ti za Bru­nu Esih i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća. Sam Plenković bra­nio je pra­vo Cr­k­ve na ar­ti­ku­li­ra­nje sta­ja­li­šta o bit­nim druš­tve­nim pi­ta­nji­ma pa bi sa­da pr­vi on tre­bao zas­tu­pa­ti is­ti stav. I za bi­sku­pa vri­je­di us­tav­no jam­s­tvo slo­bo­de miš­lje­nja. Bi­skup Ko­šić imaj pro­ble­ma pri­je sve­ga zbog na­či­na na ko­ji iz­ra­ža­va svo­je kri­tič­ke sta­vo­ve, jer ni­je u kr­š­ćan­skom du­hu an­ta­go­ni­zi­ra­ti hr­vat­ski na­rod, i to uvo­đe­njem u po­li­tič­ki ži­vot ri­je­či “ne­pri­ja­telj” i “pros­ti­tu­ci­ja”, ili da se lju­de di­je­li po to­mu su­dje­lu­ju li ili ne u gay pa­ra­di ili u Ho­du za ži­vot. Go­vo­re­ći o po­li­tič­kom mo­ra­lu, bi­skup ima pro­ble­ma i jer je po­sve za­bo­ra­vio je­dan od naj­dojm­lji­vi­jih i naj­s­naž­ni­jih pri­ka­za rje­ša­va­nja mo­ral­nih dvoj­bi kad je Isus, to­bo­že, pr­vo ne­za­in­te­re­si­ra­no pi­sao po zem­lji,

Pr­vi bi se Plenković tre­bao za­uze­ti za pra­vo bi­sku­pa Vla­de Ko­ši­ća na iz­no­še­nje sta­va

a on­da je upor­nim fa­ri­ze­ji­ma ko­ji su htje­li ka­me­no­va­ti pre­ljub­ni­cu re­kao: “Tko je od vas bez gri­je­ha, ne­ka pr­vi na nju ba­ci ka­men.”. I Isus se dru­žio s greš­ni­ci­ma pa ih i pri­do­bi­vao na stra­nu do­bra. Bi­skup Ko­šić ima pro­ble­ma i kad SDP-ov­ku Kris­ti­nu Ikić-Ba­ni­ček, ko­li­ko god bio ogor­čen nje­zi­nim od­no­som pre­ma vjer­ni­ci­ma, na­zi­va “dru­ga­ri­com gra­do­na­čel­ni­com” jer ni na­kon iz­bo­ra ne po­štu­je de­mo­krat­sku vo­lju bi­ra­ča, pa i ka­to­lič­kih vjer­ni­ka, bez ko­jih Ikić-Ba­ni­ček ne bi mo­gla ta­ko uvjer­lji­vo po­bi­je­di­ti u Si­sku sa 78 pos­to ka­to­li­ka. Una­toč nje­go­vim mo­li­tva­ma da se za­vr­ši ta “pro­tu­gra­đan­ska i pro­tu­vjer­ska vla­da­vi­na gra­dom Si­skom”. Bi­skup je i la­ni na euha­ris­tij­skom slav­lju u Lud­bre­gu vjer­ni­ci­ma dao upu­te za ko­ga gla­so­va­ti, a za ko­ga ne. U Lud­bre­gu, s 90,76% ka­to­li­ka, ap­so­lut­nu je vlast osvo­ji­la ko­ali­ci­ja SDP-HNS-HSS-HSU (55,31%). Dak­le, što su te­že bi­sku­po­ve ri­je­či, vjer­ni­ci to vi­še ne­što “pi­šu po zem­lji”. I sva­ki se put is­pos­ta­vi da Bog ne us­li­šu­je bi­sku­po­ve mol­be. Sa­svim si­gur­no ni Bog ne razlikuje lijeve i desne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.