Laž­ni hu­ma­ni­tar­ci u Za­gre­bu rad­ni­ke iz BiH tje­ra­li da pro­se

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ana-Maria Ke­ze­rić

Žr­tve tr­go­va­nja lju­di­ma ja­vi­le su se na oglas za po­sao u hu­ma­ni­tar­noj udru­zi. Obe­ćan im je smje­štaj i pla­ća do 3500 ku­na re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Za­gre­bač­ki is­tra­ži­te­lji u su­rad­nji s ko­le­ga­ma iz su­sjed­ne Dr­žav­ne agen­ci­je za is­tra­gu i za­šti­tu (SIPA) i Tu­ži­laš­tva BiH još is­tra­žu­ju stra­vi­čan slu­čaj tr­go­va­nja lju­di­ma ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na is­pli­vao na po­vr­ši­nu. Na­ime, ne­ko­li­ko mla­di­ća i dje­voj­ka iz BiH ko­ji su na ru­bu eg­zis­ten­ci­je očaj­nič­ki tra­ži­li bi­lo ka­kav po­sao, kao slam­ka spa­sa uči­nio se oglas za po­sao u hu­ma­ni­tar­noj udru­zi u Za­gre­bu. Rad­no is­kus­tvo ni­je bi­lo po­treb­no, a nu­di­la im se pla­ća od 2500 do 3500 ku­na za rad na pro­mo­tiv­nom štan­du i pro­da­ju fi­gu­ri­ca po tr­go­vač­kim cen­tri­ma te pri­kup­lja­nje do­na­ci­ja za bo­les­nu dje­cu. Pre­dvi­đe­no rad­no vri­je­me bi­lo je od de­vet do 21 sat, a smje­štaj i hra­na bi­li su osi­gu­ra­ni. Ba­rem se ta­ko da­lo iš­či­ta­ti iz spor­nog ogla­sa za po­sao. I ne slu­te­ći da će im se ži­vot pre­tvo­ri­ti u pa­kao, po­čet­kom proš­log mje­se­ca spa­ki­ra­li su ko­fe­re i upu­ti­li se u Za­greb. Me­đu­tim, ka­ko pi­še Avaz, od­mah na­kon do­la­ska odu­ze­te su im stva­ri i pu­tov­ni­ce, a or­ga­ni­za­to­ri do­bro smiš­lje­ne pri­je­va­re, ko­ji su no­vac od na­vod­nih do­na­ci­ja spre­ma­li u svoj džep, ne­sret­ne su lju­de dr­ža­li kao ro­bo­ve. – Umjes­to obe­ća­nog pos­la, dr­žav­lja­ne BiH, od ko­jih ni­je­dan ni­je sta­ri­ji od 30 go­di­na, tje­ra­li su da po ci­je­li dan pro­se. Na­ve­čer su ih za­tva­ra­li u na­pu­šte­nu ku­ću bez stru­je, vo­de, po­do­va. Obi­te­lji su da­ni­ma tra­ga­le za nji­ma, jer ih ni­su mo­gli do­bi­ti na mo­bi­te­le, ko­ji su im, ta­ko­đer, odu­ze­ti – is­pri­čao je za Avaz svje­dok ove muč­ne pri­če ko­ji je slu­čaj i pri­ja­vio po­li­ci­ji. Žr­tve su na­kon po­li­cij­ske ak­ci­je spa­še­ne i smje­šte­ne na si­gur­no mjes­to, a pred­sjed­ni­ca spor­ne udru­ge ko­ja ih je dr­ža­la kao ro­bo­ve uhi­će­na je. Za nje­zi­nim se part­ne­rom na­vod­no još uvi­jek tra­ga, a okol­nos­ti ne­dje­la još se uvi­jek ut­vr­đu­ju. Pri­je­ti im do 15 go­di­na za­tvo­ra.

Ko­or­di­ni­ra­na su­rad­nja Za­gre­bač­kim ko­le­ga­ma po­mo­gla je i bo­san­ska SIPA na če­lu ko­je je Perica Sta­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.