Pro­izvo­đa­či ne že­le do­ni­ra­ti li­je­ko­ve jer smo ma­lo tr­ži­šte

Dr. Bah­ti­ja­re­vić: Je­di­na smo dje­čja bol­ni­ca u RH naj­vi­šeg ran­ga, vje­ru­jem da ni HZZO ni po­li­ti­ka ni dru­ge bol­ni­ce ni­su pro­tiv to­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

vi­šes­tru­ko nad­ma­šu­ju bol­nič­ke pro­ra­ču­ne, na­mi­je­nje­ne li­je­če­nju sto­ti­na dje­ce. Kla­iće­va se u to­me ne razlikuje od dru­gih bol­ni­ca, po­naj­pri­je onih naj­ve­ćih (kli­nič­ko-bol­nič­kih cen­ta­ra). Razlikuje se, me­đu­tim, jer su nji­ho­vi pa­ci­jen­ti naj­mla­đi i što se je­di­na ba­vi sa­mo dje­com. Da bi li­jek za pa­ci­jen­ta bio bes­pla­tan, tre­bao bi bi­ti na HZZO-ovoj lis­ti li­je­ko­va. Pr­vi je ko­rak pod­no­še­nje zah­tje­va za uvr­šta­va­nje na lis­tu li­je­ko­va, a zah­tjev pod­no­si no­si­telj odo­bre­nja, tj. pro­izvo­đač li­je­ko­va. Na­mje­ra­va li ga pod­ni­je­ti u Hr­vat­skoj, pi­ta­li smo pro­izvo­đa­ča li­je­ka za ne­uro­blas­tom. Od dr. Ji­ma Cowbur­na iz EUSAPhar­ma, bri­tan­ske tvrt­ke ko­ja je la­ni stek­la glo­bal­na pra­va na di­nu­tok­si­mab be­ta od Ape­iron Bi­olo­gic iz Be­ča, doz­na­je­mo da EUSAPhar­ma tre­nu­tač­no an­ga­ži­ra lo­kal­nog čla­na ti­ma za uprav­lja­nje Hr­vat­skom i re­gi­jom, jer nji­ho­va stra­te­gi­ja pris­tu­pa tr­ži­štu EU uklju­či­vat će i Hr­vat­sku.

Ra­ču­ni u la­di­ci

Na­čel­no, far­ma­ce­ut­ske kom­pa­ni­je čes­to do­ni­ra­ju ve­li­ke ko­li­či­ne li­je­ko­va, ali či­nje­ni­ca je da ih po­naj­pri­je vo­di pro­fit. Za­to ni­je ri­jet­kost da im ma­lo tr­ži­šte po­put hr­vat­skog ni­je in­te­re­sant­no. – Ne bi bi­li na gu­bit­ku da li­jek pla­si­ra­ju u Hr­vat­sku, ali čes­to ne vi­de ra­ču­ni­cu ako dr­ža­va bro­ji sta­nov­ni­ka ko­li­ko je­dan kvart u New Yor­ku, a mo­ra­ju se upu­šta­ti u kom­pli­ci­ra­ne ad­mi­nis­tra­tiv­ne pos­lo­ve. Zna­mo da je u Hr­vat­skoj zdrav­s­tve­ni bu­džet vr­lo na­preg­nut i pri sva­kom se zah­tje­vu vo­de igre na či­ji će se li­jek tro­ši­ti dr­žav­ni no­vac – go­vo­ri nam do­bar poz­na­va­telj pri­li­ka u far­ma­ce­ut­skom biz­ni­su. Iako to za­kon ne pre­dvi­đa, uvr­šte­nje ovog li­je­ka na lis­tu HZZO-a za­tra­ži­lo je bol­nič­ko po­vje­rens­tvo za li­je­ko­ve iz Kla­iće­ve te Sek­ci­ja za he­ma­to­on­ko­lo­ške bo­les­ni­ke Pe­di­ja­trij­skog druš­tva. Što se pak ti­če li­je­ka za SMA, od Ane Ala­pić iz Ko­li­bri­ća doz­na­je­mo da bi taj li­jek za eu­rop­sko tr­ži­šte na­vod­no tre­bao bi­ti jef­ti­ni­ji ne­go što je za ame­rič­ko. U pri­log tra­že­nju da se Kla­iće­voj omo­gu­ći uve­ća­nje li­mi­ta govore broj­ni pri­mje­ri, ni­je ri­ječ sa­mo o ove dvi­je bo­les­ti. – Ima­mo po­seb­no sku­pe pro­te­ze za on­ko­lo­ške pa­ci­jen­te, ko­šta­ju iz­me­đu 350.000 i 450.000 ku­na, što je 5% na­šeg mje­seč­nog pro­ra­ču­na. Po­la mi­li­ju­na ku­na mje­seč­no ko­šta­li su oblo­zi za te­ško ope­če­no di­je­te ko­je smo ima­li. Mje­seč­no fak­tu­ri­ra­mo mi­li­jun ku­na vi­še ne­go što do­bi­va­mo, HZZO nam to priz­na­je, ali ne pla­ti jer ti tro­ško­vi ni­su u ugo­vo­ru, već ta fak­tu­ra os­ta­je u tzv. la­di­ci ni­ve­li­ra­nja – na­vo­di dr. Bah­ti­ja­re­vić.

Kla­uno­vi Cr­ve­ni no­so­vi već niz go­di­na nas­to­je uve­se­li­ti naj­mla­đe ko­ji te­ško obo­lje­li le­že u bol­nič­kim kre­ve­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.