Ku­ji­ca Ni­ka sve osva­ja dok kru­ži gra­dom uz po­moć ko­li­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Uz en­tu­zi­ja­zam i lju­bav po­je­di­na­ca Ni­ki je omo­gu­će­na po­moć, ali još pu­no pa­sa na is­to­ku Hr­vat­ske tre­ba spa­ša­va­ti bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net Iako ne­ma ro­dov­nik ni­ti je dio priz­na­te svjet­ske pa­smi­ne pa­sa, ku­ji­ca Ni­ka sva­kim svo­jim po­jav­lji­va­njem u gra­du iz­a­zi­va po­se­ban in­te­res gra­đa­na. Raz­log su to­me pri­ruč­na ko­li­ca s po­mo­ću ko­jih se kre­će. – Ni­ku je uda­rio auto­mo­bil i od ta­da, iako je rend­gen po­ka­zao ka­ko ne­ma ni­kak­vih lo­mo­va, ne

Vu­ko­var­ka Don­na Ko­čev, za­pos­le­ni­ca ve­te­ri­nar­ske am­bu­lan­te, pri­vre­me­no je udo­mi­la Ni­ku ko­ja je ime do­bi­la po vo­za­ču for­mu­le 1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.