Azi­lan­ti nam ne sme­ta­ju i ne bo­ji­mo ih se

U Od­goj­nom do­mu smje­šte­no je de­se­tak ma­lo­ljet­ni­ka, iz Af­ga­nis­ta­na i Pa­kis­ta­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net

Po­ja­vi­la se in­for­ma­ci­ja da će se Od­goj­ni dom pre­na­mi­je­ni­ti u pri­hvat­ni cen­tar za ma­lo­ljet­ne azi­lan­te pa se dio gra­đa­na za­bri­nuo Ivi­ca Be­ti Pu­no pu­ta pro­la­ze tu po­kraj nas i ni­kad ni­je bi­lo pro­ble­ma. Klim­nu gla­vom, ne­ki i mah­nu, i idu da­lje svo­jim pu­tem. Bi­li su ne­ki dan tu na treš­nji da si ma­lo na­be­ru vo­ća. Na­ma ne sme­ta­ju i ni­sam ču­la da se net­ko ža­li na azi­lan­te – ka­že Iv­ka Pu­ta­rek iz Ivan­ca, ko­ja ži­vi bli­zu Od­goj­nog do­ma Pa­hin­sko u ko­jem je smje­šte­na sku­pi­na ma­lo­ljet­nih tra­ži­te­lja azi­la.

Slo­bo­da kre­ta­nja

U Ivan­cu se pro­ši­ri­la in­for­ma­ci­ja da će se ta­moš­nji Od­goj­ni dom pre­na­mi­je­ni­ti u pri­hvat­ni cen­tar za ma­lo­ljet­ne azi­lan­te, a u Grad­sku upra­vu po­če­le su sti­za­ti i do­ja­ve uz­ne­mi­re­nih gra­đa­na o stra­nim mi­gran­ti­ma ko­ji pro­la­ze pre­ko dvo­ri­šta i vi­ken­di­ca te čak za­la­ze u vi­ken­di­ce i kli­je­ti pa je gra­do­na­čel­nik Mi­lo­rad Ba­ti­nić sa­zvao sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja. Po­ka­za­lo se da mjes­ta pa­ni­ci ne­ma. U Od­goj­nom do­mu smje­šte­no je de­se­tak ma­lo­ljet­nih tra­ži­te­lja azi­la, uglav­nom iz Af­ga­nis­ta­na i Pa­kis­ta­na, i s nji­ma ni­je bi­lo baš ni­kak­vih pro­ble­ma. Mla­di­ći ima­ju pu­nu slo­bo­du kre­ta­nja ko­ja im se ne mo­že ogra­ni­ča­va­ti, a gra­đa­ni, pre­ma ri­je­či­ma Ani­te Da­kić, vo­di­te­lji­ce Pri­hva­ti­li­šta za tra­že­nje azi­la u Za­gre­bu, mo­gu bi­ti si­gur­ni da je ri­ječ o oso­ba­ma ko­je su pro­vje­ri­le mje­ro­dav­ne si­gur­nos­ne služ­be. Svi mi­gran­ti mla­đi od 16 go­di­na ko­ji su za­te­če­ni na te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske nas­to­je se smjes­ti­ti u tak­ve do­mo­ve sve dok im se ne odo­bri ili us­kra­ti azil. U pra­vi­lu, nji­ma je Hr­vat­ska sa­mo tran­zit­na zem­lja, a cilj im je ne­ka od dr­ža­va za­pad­ne Eu­ro­pe. Na­po­mi­nje da je u Sr­bi­ji smje­šte­no oko 8000 stra­nih mi­gra­na­ta, me­đu ko­ji­ma i 3000 dje­ce bez prat­nje. U Od­goj­nom do­mu Iva­nec do­sad su bi­la smje­šte­na ukup­no 54 mla­da tra­ži­te­lja azi­la i ni­je za­bi­lje­žen ni­je­dan slu­čaj kra­đe ili na­ru­ša­va­nja jav­nog re­da i mi­ra. Vje­ro­jat­no pod doj­mom te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u EU, u Ivan­cu se kod di­je­la gra­đa­na po­ja­vio strah, no na sas­tan­ku je za­klju­če­no da ne­ma raz­lo­ga za za­bri­nu­tost. Na­jav­lje­ne su i ak­ci­je po­put da­na otvo­re­nih vra­ta Od­goj­nog do­ma ka­ko bi se gra­đa­ni upoz­na­li s tra­gič­nim sud­bi­na­ma mla­dih tra­ži­te­lja azi­la. Rav­na­telj do­ma El­vis Go­tal ka­že da su to ma­lo­ljet­ni­ci ko­ji tre­ba­ju po­moć i pod ne­pres­ta­nom su pa­skom MUP-a i dje­lat­ni­ka Sre­diš­nje oba­vje­štaj­ne agen­ci­je. Tra­ži­te­lji azi­la od­la­ze pje­ši­ce do cen­tra gra­da, a ne­ki mo­žda i skre­nu na ne­či­je neo­gra­đe­no ima­nje.

“Ni­su bez raz­lo­ga bje­ža­li”

Ko­mu­ni­ka­ci­ja s do­mi­cil­nim sta­nov­niš­tvom ote­ža­na je jer mi­gran­ti govore pa­štu, ur­du ili arap­ski. Gra­đa­ni s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ka­žu da se ne bo­je. – Ži­vot no­si svo­je, ni­su oni bez raz­lo­ga po­bje­gli iz svo­je zem­lje, a dok ne stva­ra­ju pro­ble­me, ne sme­ta­ju nam – ka­žu u obi­te­lji Bis­tro­vić.

U Od­goj­nom do­mu Iva­nec do­sad su bi­la smje­šte­na 54 mla­da tra­ži­te­lja azi­la i ni­je za­bi­lje­žen ni­je­dan slu­čaj kra­đe ili na­ru­ša­va­nja jav­nog re­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.