Od fil­ma i as­tro­no­mi­je do le­te­nja je­dri­li­com

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Brod­ska Za­jed­ni­ca teh­nič­ke kul­tu­re i ove će go­di­ne od 26. lip­nja do 26. sr­p­nja or­ga­ni­zi­ra­ti niz za­nim­lji­vih sa­dr­ža­ja za uče­ni­ke os­nov­nih i sred­njih ško­la pod na­zi­vom “Lje­to u Bro­du”. U iz­bo­ru su ra­di­oni­ce igra­nog i ani­mi­ra­nog fil­ma, re­cik­li­ra­nja i eko­lo­gi­je, kre­ativ­nog pi­sa­nja, iz­ra­de zma­je­va ili ba­lo­na, a na svo­je će do­ći i za­ljub­lje­ni­ci u zna­nost, ma­ke­tar­stvo, as­tro­no­mi­ju, ro­bo­ti­ku, ro­nje­nje, le­te­nje je­dri­li­com... Za­in­te­re­si­ra­ni se mo­gu pri­ja­vi­ti u pros­to­ri­ja­ma za­jed­ni­ce u Flo­ri­ja­no­voj uli­ci, na broj 035/449-970 ili na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci udru­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.