Cje­lod­nev­no dru­že­nje u ku­li sta­rog gra­da Drež­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Ra­ko­vi­ce or­ga­ni­zi­ra ma­ni­fes­ta­ci­ju ko­jom po­sje­ti­te­lji­ma že­li pri­bli­ži­ti po­vi­jest i zna­me­ni­tos­ti kra­ja na­do­mak Pli­tvič­kih je­ze­ra. Sto­ga po­zi­va­ju sve da u su­bo­tu 17. lip­nja do­đu do ku­le sta­rog gra­da Drež­ni­ka ko­ja je ne­dav­no ob­nov­lje­na te od 11 sa­ti do na­ve­čer su­dje­lu­ju u kre­ativ­nim ra­di­oni­ca­ma os­li­ka­va­nja li­ca, iz­grad­nje su­ho­zi­da, igre ar­he­olo­ških na­la­zi­šta, iz­ra­de na­ki­ta na­ro­da Ja­po­da... Bit će tu i ja­ha­nja ko­nja, edu­ka­tiv­nih ra­di­oni­ca, gle­da­nja re­kons­truk­ci­ja po­vi­jes­nih bi­ta­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.