Kao ra­de, a sje­de na pla­ži

Kar­ti­com bi se pri­ja­vi­li da su sti­gli na po­sao, a po­tom su od­la­zi­li na ka­vu ili u šo­ping

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Lo­ši­ju i ne­efi­kas­ni­ju jav­nu upra­vu od Ita­li­je, pre­ma naj­no­vi­jem is­tra­ži­va­nju ima­ju iz­me­đu os­ta­lih Grč­ka, Hr­vat­ska i Tur­ska Sil­vi­je To­ma­še­vić Fran­cu­ski pred­sjed­nik Ma­cron do­nio je ovih da­na za­kon ko­jim se pos­pje­šu­je rad služ­be­ni­ka u jav­noj upra­vi, a u obra­čun s ne­rad­ni­ci­ma u tom po­dru­čju kre­nu­la je i Ita­li­ja. Ta­li­jan­ska jav­na upra­va je me­đu naj­lo­ši­ji­ma u Eu­ro­pi, pre­ma ne­dav­no objav­lje­nom is­tra­ži­va­nju udru­ge obrt­ni­ka i ma­lih po­du­zet­ni­ka iz Mes­trea (CGIA). Iza Ita­li­je su Grč­ka, Tur­ska, Hr­vat­ska, a na pr­vim mjes­ti­ma po učin­ko­vi­tos­ti su Dan­ska, Fin­ska, Šved­ska... CGIA pro­vo­di broj­na is­tra­ži­va­nja i ona su uvi­jek sma­tra­na vr­lo do­bri­ma, vje­ro­dos­toj­ni­ma. U Ita­li­ji pos­to­ji mi­nis­tar­stvo za po­jed­nos­tav­lji­va­nje jav­ne upra­ve na či­jem če­lu je mi­nis­tri­ca Ma­ri­an­na Ma­dia, či­ja je re­for­ma jav­ne upra­ve upra­vo usvo­je­na.

No­vi na­čin ocje­nji­va­nja

Pri­je sve­ga uvo­de se no­vi me­ha­niz­mi ocje­ne ra­da dr­žav­nih služ­be­ni­ka i uki­da se auto­mat­sko po­ve­ća­nje pla­ća s ob­zi­rom na staž. Za­pos­le­ni­ci će bi­ti na­gra­đi­va­ni na os­no­vi po­bolj­ša­nja us­lu­ga ko­je pru­ža­ju, a gra­đa­ni će ih ocje­nji­va­ti. Uvo­de se učin­ko­vi­ti­je dis­ci­plin­ske mje­re za one ko­ji ne obav­lja­ju svoj po­sao za­do­vo­lja­va- ju­će na­čin ili iz­bje­ga­va­ju na raz­ne na­či­ne do­la­zi­ti na po­sao. Ne­ri­jet­ko se do­ga­đa­lo da su služ­be­ni­ci kar­ti­com po­t­vr­đi­va­li do­la­zak na po­sao, a on­da su od­la­zi­li na pla­žu ili u šo­ping. I ka­da su snim­lje­ni da su pre­kr­ši­li svo­je rad­ne obve­ze, bi­lo ih je te­ško iz­ba­ci­ti s pos­la. Pre­ma no­vim mje­ra­ma, oni ko­ji va­ra­ju gle­de pri­sut­nos­ti na pos­lu, bit će sus­pen­di­ra­ni u ro­ku od 48 sa­ti i do­bit će ot­kaz u ro­ku od 30 da­na. Čak i bo­lo­va­nja će se mo­ra­ti naj­a­vi­ti, a po­seb­na ko­mi­si­ja pro­vje­ra­vat će je li služ­be­nik za­is­ta bo­les­tan ili la­ži­ra. Ne sa­mo to, već će bi­ti kaž­njen i šef odre­đe­ne služ­be ne bu­de li pri­ja­vio za­bu­ša­va­nje služ­be­ni­ka. Mi­nis­tri­ca Ma­dia je na 17 stra­ni­ca iz­ni­je­la 10 slu­ča­je­va za ko­je je pre­dvi­đe­na mak­si­mal­na kaz­na, da­va­nje ot­ka­za, za ne­učin­ko­vit rad. Čak i oni ko­ji tri go­di­ne za­re­dom ne do­bi­ju pro­laz­nu ocje­nu za svoj rad bit će iz­ba­če­ni s pos­la. No­vo­prim­lje­ni jav­ni služ­be­ni­ci mo­rat će zna­ti i en­gle­ski je­zik. “Lo­gi­ka no­vih mje­ra ni­je kaž­nja­va­nje jav­nih služ­be­ni­ka, već pru­ža­nje učin­ko­vi­ti­je us­lu­ge gra­đa­ni­ma”, ka­za­la je Ma­dia. Uvi­jek se dr­ža­lo ka­ko u od­no­su na broj sta­nov­ni­ka Ita­li­ja ima pre­vi­še dr­žav­nih služ­be­ni­ka, ali ni­je ta­ko. Taj se do­jam stje­če vi­še zbog nji­ho­ve ne­učin­ko­vi­tos­ti ne­go­li broj­ča­nos­ti ili tzv. pre­ve­li­ke bi­ro­kra­ci­je. U Dan­skoj gra­đa­ni ima­ju mno­go bo­lju jav­nu us­lu­gu ne­go Ta­li­ja­ni, ali za toč­nu ana­li­zu tre­ba vi­dje­ti i na što i ka­ko se tro­ši no­vac iz dr­žav­ne bla­gaj­ne. Za­nim­lji­vo je i da je dob ta­li­jan­skih jav­nih služ­be­ni­ka vi­so­ka, od­nos­no u pro­sje­ku iz­no­si 50 go­di­na.

Dan­ska naj­e­fi­kas­ni­ja

Ta­li­ja­ni i naj­ma­nje kon­tak­ti­ra­ju s jav­nom služ­bom jer je oči­to ne osje­ća­ju kao svo­ju, kao služ­bu ko­ja im mo­že po­mo­ći. Ti­je­kom 2015. sa­mo je 24 pos­to Ta­li­ja­na kon­tak­ti­ra­lo s jav­nom služ­bom, dok čak 80 pos­to Da­na­ca u go­di­nu da­na tra­ži us­lu­ge jav­nih služ­be­ni­ka, u Fran­cu­skoj 63 pos­to, u Nje­mač­koj 53 pos­to, od­nos­no pro­sječ­no u EU 46 pos­to gra­đa­na kon­tak­ti­ra s jav­nom služ­bom. U Ita­li­ji, a po­go­to­vo u Hr­vat­skoj, još ima pre­vi­še pa­pi­ro­lo­gi­je, dok u dru­gim europ­skim dr­ža­va­ma sve ide elek­tro­nič­kim pu­tem. I po to­me se ocje­nju­je ka­ko funk­ci­oni­ra e-gov, a ne po to­me je­su li pri­op­će­nja objav­lje­na na in­ter­ne­tu. U Nje­mač­koj, npr., 14 us­lu­ga dr­žav­ne upra­ve rje­ša­va se kli­kom, me­đu ko­ji­ma od po­rez­nih pri­ja­va do po­sud­ba knji­ga u bi­bli­ote­ka­ma i pri­ja­ve pa­te­na­ta.

Oni ko­je uhva­te da ni­su na rad­no­me mjes­tu bit će sus­pen­di­ra­ni i u 30 da­na sli­je­di im ot­kaz

Fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron od­lu­čio je no­vim za­ko­nom po­ve­ća­ti učin­ko­vi­tost jav­ne i dr­žav­ne upra­ve

Zbog iz­os­ta­ja­nja s pos­la na me­ti jav­nos­ti su zas­tup­ni­ci u par­la­men­tu ali i broj­ni bi­ro­kra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.