Ame­rič­ki “re­ket” na­tje­rao Ka­tar da ku­pi no­vo oruž­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Ka­tar je od­lu­čio ku­pi­ti ame­rič­ke bor­be­ne avi­one za 12 mi­li­jar­di do­la­ra

Iako je SAD stao na stra­nu Sa­udij­ske Ara­bi­je i op­tu­žio Ka­tar za te­ro­ri­zam, sa­da mu je pro­dao no­vo na­oru­ža­nje Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump us­pio je u svo­joj na­mje­ri re­ke­ta­re­nja u zem­lja­ma Za­lje­va kao što je to i naj­a­vio u svo­joj pre­diz­bor­noj kam­pa­nji. Na­kon što je us­pio pot­pi­sa­ti spo­ra­zum sa Sa­udij­skom Ara­bi­jom vri­je­dan 360 mi­li­jar­di do­la­ra, od če­ga je je­dan ve­li­ki dio ve­zan za na­oru­ža­nje, iz­a­zvao je ve­li­ku kri­zu na Arap­skom po­lu­oto­ku iz­me­đu Ka­ta­ra i Sa­udij­ske Ara­bi­je ko­ja je doš­la do ru­ba ra­ta. Una­toč to­me što je Do­nald Trump stao na stra­nu Sa­udij­ske Ara­bi­je i op­tu­žio Ka­tar da fi­nan­ci­ra te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je, nje­gov mi­nis­tar obra­ne Ja­mes Mat­tis pot­pi­sao je s ka­tar­skim mi­nis­trom obra­ne Kha­li­dom Al At­ti­jayhom ugo­vor o kup­nji bor­be­nih avi­ona F-15 vri­je­dan 12 mi­li­jar­di do­la­ra. Pen­ta­gon je pri­op­ćio da će taj spo­ra­zum “da­ti Ka­ta­ru naj­su­vre­me­ni­ju spo­sob­nost te po­ve­ća­ti si­gur­nos­nu su­rad­nju i in­te­ro­pe­ra­bil­nost iz­me­đu Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va i Ka­ta­ra”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.