Hr­vat­ski duž­nos­ni­ci po­ma­žu Sr­bi­ji za 800 eura po da­nu

Kon­zul­tan­ti za EU vr­lo su tra­že­ni u zem­lja­ma za­pad­nog Bal­ka­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ot­ka­ko je pre­mi­jer Plenković obja­vio ka­ko će Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić za­mi­je­ni­ti mi­nis­tra vanj­skih i europ­skih pos­lo­va Da­vo­ra Sti­era, iz nje­zi­ne se du­ge bi­ogra­fi­je bav­lje­nja europ­skim in­te­gra­ci­ja­ma iz­dvo­jio je­dan seg­ment – onaj sa­vjet­nič­ki, ve­zan za europ­ski put Sr­bi­je.

Har­mo­ni­za­ci­ja pra­vo­su­đa

No bu­du­ća mi­nis­tri­ca sa­mo je jed­na od ni­za hr­vat­skih biv­ših i sa­daš­njih duž­nos­ni­ka i eks­pe­ra­ta ko­ji su ak­tiv­no bi­li uklju­če­ni u du­ge i te­ške pre­go­va­rač­ke pro­ce­se pri­li­kom pris­tu­pa­nja EU te su na­kon to­ga pro­naš­li no­vu unos­nu ni­šu – svo­ju eks­per­ti­zu, čes­to pre­ko me­đu­na­rod­nih ins­ti­tu­ci­ja, fon­da­ci­ja ili ku­ća – “pro­da­ju” dr­ža­va­ma s europ­skom per­s­pek­ti­vom – Sr­bi­ji, Ko­so­vu, Al­ba­ni­ji, BiH. Pla­će hr­vat­skih kon­zul­ta­na­ta, ko­ji su iz­nim­no ci­je­nje­ni i tra­že­ni za pro­jek­te me­đu­na­rod­nih fon­da­ci­ja jer je ri­ječ o “svje­žim” struč­nja­ci­ma, naj­bo­lje upu­će­ni­ma u pro­ble­ma­ti­ku pre­go­vo­ra, do­se­žu i vi­še od 800 eura po da­nu, po­se­bi­ce ako je ri­ječ o “te­škim” po­glav­lji­ma, kao što je pra­vo­su­đe. Ta­ko je u Sr­bi­ji na har­mo­ni­za­ci­ji pra­vo­su­đa ra­dio – ali i još ra­di – sa­daš­nji dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa Kris­ti­an Tur­kalj. Taj je struč­njak do 2013. ta-

Dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa Tur­kalj još edu­ci­ra sr­bi­jan­ski MUP

Eks­per­ti ko­ji su ak­tiv­no bi­li uklju­če­ni u pre­go­va­rač­ke pro­ce­se EU pro­naš­li su no­vu ni­šu

ko­đer ra­dio u Mi­nis­tar­stvu i ba­vio se naj­kom­pli­ci­ra­ni­jim po­glav­ljem – onim o pra­vo­su­đu, na­kon če­ga je kre­nuo u pri­vat­ne vo­de. Ka­ko je po­čet­kom ove go­di­ne po­nov­no ime­no­van za dr­žav­nog taj­ni­ka u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa, za­tra­žio je od Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa ocje­nu smi­je li do­vr­ši­ti do­go­vo­re­ne pos­lo­ve. Po­vje­rens­tvo je oci­je­ni­lo da smi­je za vri­je­me ob­na­ša­nja funk­ci­je dr­žav­nog taj­ni­ka za svo­je tr­go­vač­ko druš­tvo Eu­ro­pa odr­ža­ti 10-dnev­ne ra­di­oni­ce u sklo­pu pro­jek­ta Po­dr­ška stra­te­škom uprav­lja­nju i ra­zvo­ju EU in­te­gra­cij­skih spo­sob­nos­ti Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va Sr­bi­je. Do sa­da su, pre­ma ta­mo ci­ti­ra­nom ras­po­re­du ras­po­re­du, odr­ža­ne dvi­je ra­di­oni­ce, a tre­ća sli­je­di na je­sen. U od­lu­ci Po­vje­rens­tva ta­ko­đer se pre­no­si ka­ko je po ugo­vo­ru iz­me­đu tvrt­ke Eup­ho­rum, kon­zul­tant­ske tvrt­ka iz Ber­li­na, ko­ja je for­mal­no an­ga­ži­ra­la Tur­ka­lja, “nak­na­da struč­nja­ku po da­nu edu­ka­ci­je iz­no­si 650 eura” te će “pri­mi­ti pa­ušal nak­na­de tro­ško­va u iz­no­su od 280 eura te pa­ušal dnev­ni­ce u iz­no­su od 100 eura po da­nu”. I sa­daš­nja Mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Ma­ri­na Da­lić, na­kon što je 2015. na­krat­ko iz­aš­la iz po­li­ti­ke, za Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond ba­vi­la se re­for­ma­ma ve­za­nim uz jav­ne fi­nan­ci­je za zem­lje re­gi­je u pro­ce­su pris­tu­pa­nja Eu­rop­skoj uni­ji, po­seb­no Sr­bi­je.

Ra­de na Ko­so­vu

U Sr­bi­ji, a po­se­bi­ce na Ko­so­vu, ra­di i kon­zul­tant­ska ku­ća Ta­ma­re Obra­do­vić Ma­zal, eks­per­ti­ce i ne­ka­daš­nje duž­nos­ni­ce Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, ko­ja je bi­la i za­mje­ni­ca glav­nog pre­go­va­ra­ča Vla­di­mi­ra Drob­nja­ka. U Sr­bi­ji su kao kon­zul­tan­ti ak­tiv­ni i Mi­ros­lav Bo­žić ko­ji je du­go bio kre­ator agrar­ne po­li­ti­ke u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de RH i Ru­ži­ca Ge­lo ko­ja je vo­di­la pre­go­vo­re u po­glav­lji­ma Po­ljo­pri­vre­da i ru­ral­ni ra­zvi­tak, Si­gur­nost hra­ne, i ve­te­ri­nar­stvo, Ri­bar­stvo te su­dje­lo­va­la u pre­go­vo­ri­ma o po­glav­lju Za­šti­ta po­tro­ša­ča.

Hr­vat­ski struč­nja­ci s is­kus­tvom du­gih i te­ških pre­go­vo­ra s EU vr­lo su tra­že­ni u Sr­bi­ji i os­ta­lim dr­ža­va­ma s europ­skom per­s­pek­ti­vom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.