Po­seb­ni tu­ži­telj is­tra­žu­je ve­ze Trum­pa i Ru­si­je

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZA­GREB

No­va istraga po­ka­zat će je li Trump po­ku­šao za­us­ta­vi­ti biv­šeg di­rek­to­ra FBI-ja u ra­zot­kri­va­nju ve­za nje­go­va iz­bor­nog ti­ma s Ru­si­ma

Pri­ča o po­ve­za­nos­ti iz­bor­nog ti­ma Do­nal­da Trum­pa s Ru­si­jom da­le­ko je od svo­jeg kra­ja, što­vi­še upra­vo je uš­la u no­vu fa­zu ko­ja bi mo­gla ima­ti i naj­oz­bilj­ni­je po­s­lje­di­ce za ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka.

Is­pi­tu­ju oba­vje­štaj­ni vrh

Ka­ko pi­še Washington Post, pro­tiv Do­nal­da Trum­pa po­kre­nu­ta je i služ­be­na istraga zbog, ka­ko se na­vo­di, “ome­ta­nja prav­de”, ka­ko bi se ut­vr­di­lo je li ome­tao is­tra­gu o ve­za­ma Ru­si­je i nje­go­va iz­bor- nog ti­ma ti­je­kom pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje 2016. go­di­ne. Ame­rič­ki list doz­na­je da is­tra­gu vo­di po­seb­ni tu­ži­telj Ro­bert Mu­el­ler, a is­tra­ži­te­lji su ovih da­na po­če­li is­pi­ti­va­ti naj­vi­še ame­rič­ke oba­vje­štaj­ne duž­nos­ni­ke, me­đu os­ta­lim še­fa na­ci­onal­ne oba­vje­štaj­ne za­jed­ni­ce Da­na Co­at­sa, di­rek­to­ra Na­ci­onal­ne si­gur­nos­ne agen­ci­je (NSA) Mi­kea Ro­ger­sa i nje­go­va do­ne­dav­nog za­mje­ni­ka Ric­har­da Led­get­ta. Iako je istraga taj­na, pret­pos­tav­lja se da je ri­ječ o slu­ča­ju u ko­jem je Trump na­vod­no tra­žio da biv­ši di­rek­tor FBI-ja Ja­mes Co­mey obus­ta­vi is­tra­gu nad biv­šim sa­vjet­ni­kom za na­ci­onal­nu si­gur­nost Mic­ha­elom Flyn­nom, što je Co­mey proš­log tjed­na pod pri­se­gom u Kon­gre­su i po­s­vje­do­čio.

Mo­guć opo­ziv u Kon­gre­su

Trum­pov od­vjet­nik Marc Ka­sowitz s dru­ge je stra­ne po­ru­čio ka­ko je skan­da­loz­no da su in­for­ma­ci­je o is­tra­zi pro­tiv ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka is­cu­ri­le u jav­nost. Ana­li­ti­ča­ri pak sma­tra­ju ka­ko je te­ško oče­ki­va­ti da se pro­tiv Trum­pa po­dig­ne op­tuž­ni­ca čak i ako se ut­vr­di da je po­či­nio kaz­ne­no dje­lo, no ti bi do­ka­zi i ma­te­ri­ja­li mo­gli bi­ti do­volj­ni da se u Kon­gre­su po­kre­ne pos­tu­pak opo­zi­va ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka, tzv. im­pe­ac­h­ment.

No­va istraga mo­gla bi ski­nu­ti osmi­jeh s li­ca ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.