Stu­dent u ko­mi pu­šten iz hu­ma­ni­tar­nih raz­lo­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Sje­ver­na Ko­re­ja iz hu­ma­ni­tar­nih je raz­lo­ga os­lo­bo­di­la ame­rič­kog stu­den­ta Ot­ta War­m­bi­era, ko­ji je u sri­je­du u ko­mi sti­gao u SAD, iz­vi­jes­ti­la je sje­ver­no­ko­rej­ska agen­ci­ja KCNA. Mla­dić (22) uhi­ćen je u si­ječ­nju 2016. u Sje­ver­noj Ko­re­ji ka­mo je sti­gao u sklo­pu no­vo­go­diš­njeg pu­to­va­nja. Stu­den­ta iz Cin­cin­na­ti­ja za­tim je vr­hov­ni sud osu­dio na 15 go­di­na pri­sil­nog ra­da na­kon što je priz­nao po­ku­šaj kra­đe pla­ka­ta s po­li­tič­kim slo­ga­nom u ho­te­lu. Pre­ma Washington Pos­tu, War­m­bi­er je za­ra­žen bo­tu­liz­mom i pre­pi­sa­no mu je sred­stvo za spa­va­nje od ko­jeg je pao u ko­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.