Pu­tin: Kće­ri ne od­ga­jam kao prin­ce­ze

Ovo je bi­la jed­na od ri­jet­kih pri­li­ka ka­da je Vla­di­mir Pu­tin go­vo­rio o svo­joj obi­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bernard Ka­ra­kaš bernard.ka­ra­kaš@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ru­se je naj­vi­še za­ni­ma­la gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja u dr­ža­vi, pi­ta­nje sank­ci­ja i Ukra­ji­ne te de­ta­lji iz Pu­ti­no­va pri­vat­nog ži­vo­ta Pet­na­es­tu go­di­nu za­re­dom, ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin od­go­va­rao je ju­čer na te­le­fon­ska pi­ta­nja sta­nov­ni­ka Ru­si­je. A za­ni­ma­nje je bi­lo go­le­mo. Po­seb­ni call-cen­tri pri­ma­li su pi­ta­nja ti­je­kom po­s­ljed­njih 12 da­na, pi­ta­nja su se sli­je­va­la in­ter­ne­tom i druš­tve­nim mre­ža­ma, pa je ukup­no sti­glo vi­še od dva mi­li­ju­na upi­ta iz ci­je­le zem­lje.

Na­vik­li na sank­ci­je

Pu­tin je od­go­va­rao uži­vo, pred no­vi­na­ri­ma ne­ko­li­ko ru­skih re­dak­ci­ja, a sve se pre­no­si­lo pre­ko na­ci­onal­nih te­le­vi­zi­ja. Pr­vo pi­ta­nje na ko­je je Pu­tin od­go­vo­rio od­no­si­lo se na gos­po­dar­stvo, od­nos­no na pro­cje­nu je li re­ce­si­ja za­vr­še­na? – Po sve­mu su­de­ći da. Po­treb­no je do­dat­no po­ve­ća­ti pro­duk­tiv­nost, bez to­ga ne­ma ni­šta, no po­ka­za­te­lji govore ka­ko je si­tu­aci­ja sve bo­lja. BDP raste, raste i po­troš­nja. Po­ve­ća­va se pro­da­ja auto­mo­bi­la, po­ve­ća­va se sta­no­grad­nja, a in­fla­ci­ja je vr­lo ni­ska – od­go­vo­rio je Pu­tin. Na ovo se pi­ta­nje na­do­ve­zao upit je li Ru­si­ja pri­prem­lje­na na sank­ci­je ko­je su ne­dav­no po­nov­no pro­du­lje­ne. – Pri­je sve­ga, sank­ci­je su se ti­je­kom ru­ske po­vi­jes­ti vr­lo čes­to uvo­di­le. Za­pad je uvo­dio sank­ci­je još i car­skoj Ru­si­ji, to se ne- pres­ta­no do­ga­đa­lo i to ni­je ni­šta no­vo. Da ni­je Kri­ma, naš­li bi ne­što dru­go, ne­ki dru­gi iz­go­vor da sank­ci­oni­ra­ju Ru­si­ju ka­ko bi nas obuz­da­li u ras­tu i ra­zvo­ju. Je­su li sank­ci­je iz­a­zva­le pro­ble­me? Je­su. Je­su li ti pro­ble­mi ve­li­ki? Ni­su. Mi smo zbog sank­ci­ja iz­gu­bi­li 52 milijarde do­la­ra, a is­to­vre­me­no oni ko­ji su uve­li sank­ci­je iz­gu­bi­li su oko 100 mi­li­jar­di, i to je mač s dvi­je oš­tri­ce. Ujed­no, sank­ci­je su ima­le jed­nu do­bru stra­nu. Do njih os­la­nja­li smo se na no­vac od naf­te i rud­nih bo­gat­sta­va, a pa­dom ci­je­na naf­te i uvo­đe­njem sank­ci­ja okre­nu­li smo se vi­so­koj teh­no­lo­gi­ji. Upo­tri­je­bi­li smo do­ma­ću pa­met, do­ma­će znans­tve­ni­ke, ra­zvi­li teh­no­lo­gi­je i una­pri­je­di­li svo­je gos­po­dar­stvo u sva­kom po­gle­du – us­t­vr­dio je Pu­tin.

Ko­ris­te vlas­ti­tu pa­met

Jed­no pi­ta­nje iz­rav­no u eter doš­lo je iz Ki­je­va. Di­mi­trij je upi­tao – za­što ste nas na­pus­ti­li? – Shva­ća­mo va­šu po­zi­ci­ju, no ne že­li­mo vas ugro­zi­ti ni na ko­ji na­čin. Po­štu­je­mo unu­traš­nje stva­ri Ukra­ji­ne, no sva­ka­ko vo­di­mo ra­ču­na o Ru­si­ma u Ukrajini – us­t­vr­dio je Pu­tin. Ina­če, ovo je bi­la jed­na od ri­jet­kih pri­li­ka ka­da je Pu­tin pro­go­vo­rio i o svo­joj obi­te­lji. Na­ime, jed­no od pi­ta­nja od­no­si­lo se na nje­go­vu dje­cu i unu­ke. – Imam i dje­cu i unu­ke, i oni ži­ve u Ru­si­ji, nor­mal­nim ži­vo­tom. Mo­je su kće­ri nor­mal­na dje­ca, jed­na od njih je u pred­ško­li, i ne že­lim da ras­tu kao prin­ce­ze. Ni­ka­da ih ni­sam pri­ka­zao jav­nos­ti jer bi ih me­di­ji op­sje­da­li. Ujed­no, imam i dvo­je unu­ča­di, mla­đe je ro­đe­no ne­dav­no – po­ru­čio je Pu­tin.

O SANK­CI­JA­MA

Mi smo zbog sank­ci­ja iz­gu­bi­li 52 milijarde do­la­ra, a oni ko­ji su ih uve­li oko 100 mi­li­jar­di, to je mač s dvi­je oš­tri­ce

O UKRAJINI

Ni­smo na­pus­ti­li Ru­se u Ukrajini, ali ne že­li­mo ih ni ugro­zi­ti. Mi mo­ra­mo po­što­va­ti unu­traš­nje stva­ri Ukra­ji­ne

O KRI­ZI I RE­CE­SI­JI

Kri­za je iza nas, raste BDP, raste sta­no­grad­nja i pro­da­ja auto­mo­bi­la, ali mo­ra­mo još po­ve­ća­ti pro­duk­tiv­nost

Pred­sjed­ni­ku Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu pris­ti­glo je vi­še od dva mi­li­ju­na pi­ta­nja gra­đa­na Ru­si­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.