Tra­ge­di­ja u ne­bo­de­ru otvo­ri­la gra­đe­vin­sku pan­do­ri­nu ku­ti­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Bri­tan­ski me­di­ji is­ti­ču ka­ko su gra­đe­vin­ski struč­nja­ci u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­li da bi po­žar mo­gao do­ves­ti do ne­vi­đe­ne ka­tas­tro­fe

Bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May po­sje­ti­la je dan na­kon stra­vič­nog po­ža­ra pre­ži­vje­le iz Gren­fell Towe­ra i naj­a­vi­la no­vi za­kon o si­gur­nos­ti gra­đe­nja kao i stro­že si­gur­nos­ne pro­pi­se pri­li­kom grad­nje, no to je ma­la ili ni­kak­va utje­ha za obi­te­lji sa­da već naj­ma­nje se­dam­na­es­te­ro po­gi­nu­lih u lon­don­skom ne­bo­de­ru. Ta broj­ka, na ža­lost, ni­je ko­nač­na jer se dio sta­na­ra i da­lje vo­di kao nes­ta­li. U bol­ni­ca­ma di­ljem Lon­do­na li­ječ­ni­ci se još uvi­jek bo­re za ži­vot 37 oz­li­je­đe­nih. Dan na­kon tra­ge­di­je bri­tan­ska se jav­nost i da­lje pi­ta ka­ko je mo­gu­će da je va­tra ta­ko br­zo pro­gu­ta­la ne­bo­der od dva­de­set se­dam ka­to­va, a iz sa­ta u sat na vi­dje­lo iz­la­zi sve ve­ći broj pro­pus­ta u grad­nji i ob­no­vi zgra­de ko­ja je iz­go­rje­la. Or­ga­ni­zi­ra­ni su hit­ni sas­tan­ci sta­na­ra slič­nih ne­bo­de­ra ko­ji tra­že no­ve si­gur­nos­ne pre­gle­de obje­ka­ta u ko­ji­ma ži­ve, a ci­je­li slu­čaj do­šao je i do mi­nis­tar­ske ra­zi­ne i par­la­men­tar­nih od­bo­ra za­du­že­nih za po­dru­čje gra­đe­vi­nar­stva. Po­seb­no za­bri­nja­va­ju­će zvu­či po­da­tak ka­ko su struč­nja­ci za si­gur­nost po­ža­ra u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­li ka­ko ne­ke zgra­de ni­su si­gur­ne i ka­ko bi po­žar mo­gao do­ves­ti do ka­tas­tro­fe, a otvo­ri­lo se i pi­ta­nje ka­ko je mo­gu­će da je zgra­da proš­la tes­ti­ra­nje i do­bi­la po­treb­ne do­zvo­le na­kon ob­no­ve plin­skih ins­ta­la­ci­ja proš­le go­di­ne. Va­tro­gas­ci, ko­ji su ne­bo­der ga­si­li i ti­je­kom ju­če­raš­njeg da­na, is­tak­nu­li su ka­ko su baš te ins­ta­la­ci­je ra­di­le pro­ble­me ga­si­te­lji­ma i spa­si­oci­ma u vri­je­me in­ter­ven­ci­je te ka­ko je problem sa­ni­ran tek ju­čer pri­je pod­ne. Pri­li­kom spa­ša­va­nja i iz­vla­če­nja pre­ži­vje­lih oz­li­je­đe­no je, pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma, de­vet va­tro­ga­sa­ca. Na sa­mom te­re­nu svi oda­ju priz­na­nje va­tro­gas­nim i spa­si­lač­kim eki­pa­ma kao i broj­nim vo­lon­te­ri­ma ko­ji su odra­di­li he­roj­ski po­sao. Pris­ti­gli su i psi tra­ga­či ko­ji bi tre­ba­li kre­nu­ti u po­tra­gu za ti­je­li­ma, no zgra­da, pre­ma po­s­ljed­njim in­for­ma­ci­ja­ma, još ni­je si­gur­na za de­talj­no pre­tra­ži­va­nje.

Ti­je­kom ju­če­raš­njeg da­na va­tro­gas­ci su i da­lje ga­si­li plam­te­ći ne­bo­der

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.